Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Rekonstrukce Svaté Hory v plném proudu

20.7.2015 | 12:12 | Od Vás - Od května letošního roku se rekonstruuje nejvýznamnější Příbramská památka-Svatá hora. Ta se týká prakticky všeho - rekonstrukce střech v plném rozsahu, topení, kanalizace, vodní nádrž, kompletně fasády a většina omítek. Celý projekt probíhá pod kontrolou archeologů, kteří prohlíží terén a zajišťují cennosti před samotnou stavbou. V současné době probíhá demontáž náměstí, které dostane také novou podobu. Pokračuje rozebírání nádvoří, těží se tam stará hlína, dusanina, kamení. Betonují se základy pod starými kanály. Na střechách se protézují trámy a na severní straně se přidává krytina. V budově probošství už začaly instalace elektřiny a vody. Fasády se po souhlasu pískují-nanáší se na ně pod vysokým tlakem jemný písek. Tím se zpevní podklad, aby se něj dalo štukovat. Konečná barevná podoba Svaté hory ještě není známa. Zajímavostí je, že dělníci si sami hasí vápno a píší si datumy, aby bylo čerstvé. ,,Každý den nás tu něco překvapí“, tvrdí Jaroslav Klejna, který se na stavbě podílí jako mistr. ,,Určitě při rekonstrukci barokního kláštera je všechno zajímavé“ Postup napříč jednotlivými fázemi stavby mapuje školní televize gymnázia Příbram. Již natočila čtyři reportáže a na závěr vytvoří třicetiminutový klip, který bude shrnovat veškeré úpravy, kterou památka prošla Odkaz na reportáže GymTV zde   Text a foto: Filip Martinkovič

Jak dobří starostové řídili město Příbram

20.7.2015 | 11:38 | Od Vás - Po roce 1848 Příbram přestala být vrchností pro několik sousedních vsí a dvorů svého panství, které si koupila v roce 1584. Zrušením poddanství však město nepřišlo o vlastní velkostatek. Příjmy z jeho pronájmu, z výnosu městských lesů a městského pivovaru zajišťovaly základní chod obecní pokladny. Město řídil purkmistr (měšťanosta) volený ze zámožných měšťanů, kteří se ukázali být dobrým hospodářem na svém, takže se předpokládalo, že budou dobře hospodařit i s obecním majetkem a nebudou mít potřebu tento majetek rozkrádat. František Koller, zámožný mydlář a velmi hodný člověk (i když prý „beze všeho rozhledu“) se stal příbramským purkmistrem roku 1850. Musel ustát panující drahotu základních životních potřeb, kdy se chudým musel dokonce rozdělovat chléb na náklady města, aby nepomřeli hladem. Bachovský absolutismus ještě ke všemu potlačoval jakékoliv projevy svobody ducha a češství. Koller několikrát chtěl svůj těžký úřad opustit, ale bylo mu vyhověno až v roce 1859. Zemřel v prosinci 1877 ve věku 75 let a ze svého majetku odkázal pět pivních várek obecným školám. Z jejich výnosu se měl o Vánocích pořizovat nový oděv dětem chudých rodičů. Dalších 1000 zl. odkázal na ošacení chudých dětí příbramské opatrovně. V únoru 1862 byl purkmistrem zvolen Maxmilián Bradáček, velkostatkář a majitel několika domů, jenže už 14. února 1863 zemřel. Vystřídal ho kupec a poštmistr Karl Hail, zvaný už starostou. To znamená člověkem, který se pořád musí o něco starat a má s tím starosti. Starostování vždy bylo osobní obětí na oltář vlasti. V roce 1864 byl ale starostou zvolen MUDr. Kristián František z Alemannů, který byl i ředitelem nemocnice a velmi se angažoval v sociální oblasti. Zemřel však už krátce před vypuknutím epidemie cholery v roce 1866. Ve funkci starosty se pak dlouho neohřál ani velkoobchodník Josef Wimmer a znovu byl zvolen Karel Hail, který hned od začátku svého druhého starostování hledal cesty, jak zajistit městu dostatečné příjmy, a to nejprve z kukusů – podílů na dolování. Až do roku 1848 byly podíly privátních spolutěžařů, mezi nimi i města Příbramě, vypláceny i s ažiem, tedy s příplatkem, který vznikl z rozdílu mezi stanovenou hodnotou a na trhu dosaženou cenou. Pak jeho vyplácení v tichosti přestalo. Po poradě s Hailem přišel na prvním sjezdu těžířstva 29. října 1867 příbramský městský pokladník Alois Kulhánek za velké pomoci Eduarda Klesczyňského, c. k. úředníka ve Vídni, který před rokem 1855 zastával místo měřiče na zdejších horách (znal jejich výnosnost a sepsal o dějinách příbramského dolování skvělou knihu), s tím, že podle práva má horní erár zadržené ažio zaplatit. Věc musel řešit soud, který po několika letech straně privátních podílníků toto právo přiřkl. Náhrada za jejich 10 11/32 kukusu činila 250 000 zlatých za roky 1848 až 1867. První lhůta po uhrazení útrat a výloh byla mezi soukromníky rozdělena v roce 1871. Příbramská obec dostala ze svých 4 kukusů 16 090 zl., příbramská kostelní pokladna z 2/3 kukusu 2111 zl., příbramský ústav chudých z 2/3 kukusu 2170 zl., příbramská školní pokladna z 1/3 kukusu 1085 zl., březohorská školní pokladna z 1/3 kukusu 1085 zl., právováreční měšťané ze 2 kukusů 845 zl. atd. Podle zákona z 29. července 1871 měl napříště každý závod, nacházející se na obecní půdě i se svým ředitelstvím, odvádět daně těm obcím, na jejichž půdě se nalézá. Ministerstvo orby připsalo roku 1875 podle zákona 80 procent přímých daní odváděných zdejším horním závodem březohorské, bohutínské a jiným obcím, příbramské obci pak dvacet procent. Finanční zemské ředitelství v Praze ale roku 1879 rozhodlo, že se má Příbrami, kde je sídlo horního ředitelství, odvádět 20 procent, a 80 procent rozdělovat na polovinu mezi obec příbramskou a březohorskou. Roční příjem města z hor činil až 40 000 zl. Třeba v roce 1883 mělo město i příjmy z nájmu střelnice, z městských lázní, užitek z pivovaru, z týdenních a výročních trhů, ze čtyř kukusů, z přiškolených obcí, činže z pronajatých pozemků, za prodané ovoce, ovocné stromky, za trávu, za rákos, kmenové dříví, za vrbiny, za polenové dříví, za prkna, chvojí a třísky, za pařezy, užitek z rybníků a za prodaný kámen z okolních lomů. Mělo úroky z jistin veřejných fondů, od soukromníků, peněz zákupních, z pivního krejcaru, nájem z dušnického dvora a pivovaru, nájem z občovského dvora, ze skorotínského dvora, a výnos ze školních fondů. Významné místo zaujímala městská spořitelna, založená roku 1861. Její přednostou byl starosta města. Veškeré zisky spořitelny byly používány pro obecně prospěšné podniky. Za celou dobu své existence až do roku 1910 svými značnými dary umožnila např. stavbu městské opatrovny a sirotčince, chudobince a tělocvičny. V letech 1890–1893 si postavila vlastní budovu, v níž pak sídlilo i muzeum a radnice (ta je v ní dosud). I tak ale musely být roku 1850 zavedeny tzv. obecní přirážky k oficiálně vyměřeným přímým daním, tj. k pozemkové, domovní, činžovní a výdělkové dani. Bez nich nebylo možné město budovat, zvládnout obecní výdaje a udržet ho bez dluhů. V roce 1876 například byly povoleny ve výši 20% k přímým daním. V roce 1885 byly vypsány obecní přirážky ve výši 15%, kterými Hail rozhodl krýt schodek v hospodaření města, který činil 15 000 zl. Pro srovnání: v okrese Příbram se obecní přirážky toho roku pohybovaly mezi 3 až 32%. Město prozíravě investovalo velkou část peněz do rozvoje škol (pro ně byly určeny další, tzv. školní přirážky ve výši většinou 10%), do veřejně prospěšných staveb. Skromnost ve všem byla ctností, každý výdaj se pečlivě zvažoval. Město se nezbavovalo svého majetku, který mohl přinášet sebemenší zisk. Kdo zbytečně utrácel, a to i v soukromí, byl považován za velkého hříšníka. Jako každý měl i poctivý Hail, možná i díky své prudké povaze, ve městě své nepřátele, i když mu nebyla cizí ani dobročinnost - část svého platu například odváděl chudým. Ustál i pád okresní záložny roku 1875 a udržel správu města pevně ve svých rukou. Těžce ho však zasáhla tragédie, kterou způsobila katastrofa na dole Marie 31. května 1892. Zemřel 22. června 1893 na sešlost věkem. Bylo mu 74 let. O město se pak vzorně staral i Blažej Mixa, starosta v letech 1895 až 1909. I on během svého života prožil několik tragédií. Když mu v roce 1876 během několika týdnů zemřely čtyři malé děti na záškrt a spálu, dokonce na čas rezignoval na veřejný život…To už je ale jiný příběh. PhDr. Věra Smolová ředitelka Státního okresního archivu Příbram

Hledáme nový domov...

20.7.2015 | 00:44 | Od Vás - V sobotu jsem navštívil hasiče v Drahenicích u příležitosti konání soutěže v požárním útoku "O pohár starosty obce Drahenice". Náhodou jsem byl při tom požádán, zda bychom nenašli nové majitele a domov pro krásná dvě štěňata. Protože jsem byl zvědavý, jel jsem se na ně podívat a potom už jsem neodolal, abych ty krásné huňaté kuličky nezachytil okem objektivu. Takže teď už jen stručně k fotografiím. Jedná se o dva kluky, pejsky. Jeden bude pravděpodobně pěkně huňatým německým ovčákem do podoby a ten druhý zase pěkně statným jezevčíkem....Oba jsou krásně pálení a neodolal jsem, abych pár těch štěněcích portrétků nenadělil pro potěšení do malé fotogalerie. Hledáme nové páníčky a paničky: Potěšte se alespoň okem, pokud ale budete vědět o novém místečku, pro tahle kouzelná stvoření, uděláte radost nejen majiteli, ale především určitě dvěma krásným štěňatům, která právě hledají domov..."DARUJI ZDARMA" Kontakt na majitele v Drahenicích: 732 454 875, případně zavolejte našemu fotografovi M.Pavlíkovi na mobil: 723 521 333 Stačilo sice dát pouze text do řádkové inzerce, ale myslím, že se tihle kluci tak povedli, že stojí za to se na ně podívat alespoň na fotografiích.

Setkání hornických měst v Havířově.

7.7.2015 | 10:37 | Od Vás - V Havířově se konalo 19. setkání hornických měst a obcí ČR, nazvané " Havířovské vzpomínání". Jeho součástí byla akce" Havířov v květech". Za obrovského zájmu obyvatel Havířova byly v průvodu vedle horníků vidět  také alegorické vozy ozdobené květinami. Ty  byly speciálně dovezeny z Holandska.  Zatím co v příštím roce oslaví Příbram 800 let od svého vzniku, Havířov letos slaví 60 let od založení. Nutno podotknout, že je to nádherné město. V neděli zástupci hornických spolků z Příbrami zavítali do polského města Wieliczka. Zde navštívili muzeum v solném dole. Muzeum navštíví za rok asi  milión lidí. Zaměstnáno je v něm kolem tisíce lidí, z toho přes 400 průvodců.  V podzemí je velké množství soch, oltářů a dalších překvapení  vytesaných v soli. Jsou zde i  solná jezera a některé  místnosti jsou  vysoké i  20 metrů. Používají se  jako kaple, restaurace, kulturní místnosti, promítací sál a také jako sportoviště.   V příštím roce se  v našem městě uskuteční ve dnech 10. až 12. června jubilejní 20. setkání hornických měst a obcí ČR a také 16. evropský den horníků a hutníků. To vše v rámci oslav 800. let od založení města Příbram.  Do Příbrami se tak sjedou horníci a hutníci z celé Evropy. V  Havířově se oslavy povedly jak počasím, tak i programem. Za rok v Příbrami bude program zajímavý a snad vyjde i počasí. Text a foto Vladimír Srnka

Monitor tiskovin, středa, 1. července 2015

1.7.2015 | 15:35 | Od Vás - Titulní strany hlavních deníků Hospodářské noviny píší o záměru vlády podporovat internetové připojení pro sociálně slabé rodiny. Internet pro chudé se bude dotovat ze státních peněz. Mf DNES informuje o tom, jak Česko obchází embargo kvůli milionům od Íránců. Deník Právo zveřejňuje žebříček morálních vlastností. Podle průzkumu CVVM skromnost a šetrnost spadly až na konec preferovaných hodnot. Lidové noviny se zabývají služebním zákonem, který dnes začíná platit. E15 přináší zprávu, že Mafra chce koupit  Slevomat.cz a Deník se zabývá příměstskými železničními linkami, které by se podle plánů radních měly stát plnohodnotnou součástí pražské MHD. Zprávy E15: Mafra chce Sslevomat. Mediální skupina Mafra, kterou vlastní Andrej Babiš, uvažuje o koupi největšího slevového portálu Slevomat.cz. Trh slevových portálů letos slaví pět let od svého startu, na jehož začátku byl i zmíněný Slevomat. HN: Chudí získají levnější internet. ČSSD hodlají splnit jeden ze svých předvolebních slibů a ze státních peněz dotovat internetové připojení pro chudé rodiny. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová (ČSSD) hodlá pro tento projekt na příští roky vymezit až 400 mil. Kč. Podle představ ČSSD si tak sociálně slabší najdou lépe práci, začnou podnikání a dostanou se ke službám. E15: Slovenský soud: Babiš byl ve svazích StB neprávem. Ministr financí Andrej Babiš byl podle krajského soudu v Bratislavě veden jako agent Státní bezpečnosti neoprávněně. Verdikt soudu je pravomocný a nedá se proti němu odvolat. E15: Prolomení limitů na Bílině naruší byznys Pavla Tykače. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek doporučí prolomit těžbu hnědého uhlí v dole Bílina. Zároveň počítá s ukončením výroby elektřiny v elektrárnách Počerady a Chvaletice. Do obou elektráren přitom Tykačův důl Vršany poskytuje dohromady 8 mil. tun uhlí ročně. Právo: Vylepil antibabišovské plakáty, vzápětí na něj přišli celníci. Poté, co majitel pardubické restaurace Daniel Pudil prostřednictvím své výlohy zkritizoval elektronickou evidenci tržeb (EET), celní správa, která spadá pod ministerstvo financí, k němu přišla na kontrolu. Sám Pudil přitom uvádí, že naposledy k němu kontrola přišla před šesti lety, a vnímá ji jako reakci na kritiku EET. Jedná se o již několikátý incident, při kterém je ministr financí nepřímo spojován s krajně neetickým jednáním, i přestože je jeho přímé zapojení u některých z kauz spíše nepravděpodobné. LN: Penězovod kolem SMS jízdenek v Praze. Protikorupční policie podezřívá organizovanou skupinu 14 osob z účelového vyvádění peněz z pražského dopravního podniku na účty lobbisty Iva Rittiga, manažera Martina Dvořáka i advokáta Aleše Rozehnala. LN: Jste součástí německé zóny. Buďte rádi. Analytik George Friedman v rozhovoru schvaluje politiku Německa vůči Rusku. Jako největší hrozbu pro budoucnost Evropy vnímá vzrůstající nacionalismus. LN: Ve zdanění biopaliv vypukl zmatek. Včera skončil program podpory biopaliv a nový program zatím ani neprošel parlamentem. Čerpací stanice tak nevědí, jakou spotřební daň nastavit pro vysokoobjemová a čistá biopaliva. HN: Palubní personál Lufthansy zatím stávkovat nebude. Palubní personál německých aerolinek Lufthansa dnes stávkovat nebude. Odborový svaz UFO slíbil, že k žádné stávce nedojde do poloviny července. Svaz stávku odvolal po nové nabídce Lufthansy ve sporu o mzdy a důchody. LN: Konec roamingu v Evropě. Roaming v EU skončí v červnu 2017. Prakticky to znamená, že zákazníci z celé EU budou volat, psát zprávy a surfovat na internetu za stejnou cenu, jako v jejich domovině. Již v roce 2016 však dojde ke značnému snižování cen při používání mobilních služeb v zahraničí. Mf DNES: Česko obchází embargo kvůli milionům od Íránců. Přestože se Česko připojilo k sankcím OSN vůči Íránu, Letiště Václava Havla stále doplňuje palivo až dvěma íránským letadlům denně. Podle mluvčí pražského letiště Mariky Janouškové má Letiště Václava Havla k takovému jednání povolení od ministra dopravy, ten to však odmítá a zdůrazňuje, že embargo platí pro celou ČR. HN: Předsednickou zemí je na půl roku Lucembursko. V nelehké situaci se dnes Lucembursko ujmulo předsednictví Evropské unie. Malé velkovévodství se bude v příštích 6 měsících mimo jiné snažit posunout vyjednávání o smlouvě o volném obchodu s USA, známé jako Transatlantické investiční a obchodní partnerství. HN: Češi si u bank za rok půjčili 40 miliard. České domácnosti dlužily bankám na konci května celkem 1,258 bil. Kč, což je o 7 mld. více než předchozí měsíc. Za rok se zadlužení domácností zvýšilo o 40 mld. Kč. Vyplývá to z údajů ČNB. Více zadlužené jsou i podniky, které na konci května dlužily 1,062 bil. Kč, což je o 10 mld. více než v dubnu a zhruba o 65 mld. Kč více než v květnu loňského roku. HN: ČOI zabavila padělky za 3,6 milionu korun. Pracovníkům České obchodní inspekce (ČOI) se během prvního čtvrtletí podařilo zabavit celkem 1832 kusů padělaného zboží v celkové hodnotě téměř 3,6 mil. Kč. Za porušení zákona udělila ČOI celkem 338 pokut ve výši 2,4 mil. Kč. Falzifikáty objevila ČOI zhruba při každé šesté kontrole. Nejvíce se padělalo oblečení, v menší míře obuv, hodinky, parfémy a další zboží. E15: Z registru zmizí statisíce vozidel. Podle odhadů ministerstva vnitra z registru vozidel zmizí přes 600 tisíc aut. Jedná se o auta, která byla tzv. polopřevedena, tedy odhlášena od původního majitele, avšak nezaregistrována majitelem novým.   Zdroj Hospodářská komora ČR, Odbor vnější komunikace středa, 1. července 2015

Sedlčanská nemocnice už rok léčí chronické rány s 82% efektem pomocí nové metody MDM

25.3.2015 | 11:47 | Od Vás - Již rok využívají lékaři v Nemocnici Sedlčany terapii MDM k léčbě chronických ran a tzv. syndromu diabetické nohy – jedné z nejčastějších komplikací cukrovky. Za tu dobu využilo této možnosti dvaadvacet pacientů s rizikem amputace nohy. Středočeský kraj je jedním ze tří míst v České republice, kde můžou lidé trpící chronickými ranami terapii podstoupit. Začíná to velmi nenápadně: diabetikovi stačí malé poranění, které může vést do několika dnů k zanícení a riziku šíření infekce. Specializovaní lékaři – tzv. podiatři – mají v posledních letech stále více možností, jak se pokusit o záchranu končetiny, která by byla dříve důvodem k amputaci. Jednou z novinek je například i doplňková fyzikální terapie MDM, která je jednou z neinvazivních neurostimulačních metod.   Ta se do loňského března využívala nejen v Nemocnici Sedlčany k úlevě od neuropatických i chronických bolestí. Od loňského jara navíc lékaři metodu využívají také k léčbě chronických ran. Sedlčanská nemocnice se tak stala třetím místem v České republice, kde mohou pacienti tuto metodu podstoupit. Za téměř rok této možnosti využilo dvaadvacet pacientů, terapie výrazně pomohla 82 procentům z nich. „Zlepšení bývá patrné již na konci první desetidenní série, kdy se rána zpravidla vyčistí, ohraničí vůči okolí, ustoupí okolní zánět a otok. Rána zarudne a pozorujeme ostrůvky granulující tkáně od periferie ke středu. Nastartuje se tak proces vlastního hojení, který ale nadále potřebuje svůj čas a podporu dalších léčebných postupů. U pacientů, kteří přichází po čtyřech až šesti týdnech na druhou sérii, je patrné plošné zmenšení defektu tak o dvacet až třicet procent. Akcelerace hojení po aplikaci  MDM  léčby je zcela nesporná,“ popsala zkušenosti zástupkyně vedoucího lékaře Interního oddělení sedlčanské nemocnice a lékařka MDM Centra MUDr. Agnieszka Kulíková. Podle ní se velmi osvědčila spolupráce s regionálními specialisty na problematiku syndromu diabetické nohy a dalších chronických ran. „MDM terapie však není všelék a je vhodné ji nasazovat tam, kde již byla zahájena komplexní léčba.  Spolupracujeme proto s chirurgickou ambulancí naší nemocnice a s podiatrickou ambulancí v nemocnici v Příbrami. Nyní také zvažujeme spolupráci s pracovištěm, kde používají ozonoterapii, která se začíná v praxi na léčbu chronických ran stále více prosazovat,“ dodala lékařka Kulíková. Slézt z vozíku a zase chodit Zkušenosti s komplexní léčbou podpořenou terapií MDM má také dvaaosmdesátiletý Jiří Motyčka z Příbrami.  Dlouholetý diabetik před časem utrpěl úraz na bazénu. Z drobných poranění na palci a patě se však za dva týdny staly hnisající rány, které vedli lékaře k rozhodnutí prsty amputovat. „Situaci jsem prvních čtrnáct dní podcenil a pak jsem skoro rok zachraňoval nohu před další, mnohem drastičtější amputací. Léčba se však zdá úspěšná. Pan doktor Bürger z Příbrami mi navrhnul komplexní léčbu, která zahrnovala i terapii MDM. Rány na pahýlech prstů se zacelily a mohl jsem slézt z vozíku a zase chodit,“ říká Jiří Motyčka. Podle Agnieszky Kulíkové se i u této metody potvrzuje, že lékaři jsou bezradní v situacích, kdy pacienti odmítají spolupracovat, nebo přicházejí „na poslední chvíli“. „Čím dříve nemocný se svými komplikacemi přijde, tím lepší léčebný efekt se dá očekávat,“ podotýká Kulíková. Používání přístroje MDM povoluje Ministerstvo zdravotnictví ČR používat pro čtyři diagnózy: diabetickou (poly)neuropatii, chronické bolesti, erektilní dysfunkce a od loňského března také pro chronické rány, jako je syndrom diabetické nohy, bércové vředy, proleženiny apod. Provozovatel nestátních zdravotnických zařízení MDM Centrum se rozhodl používat přístroj na léčbu chronických ran zatím jen ve třech městech v Česku: v Sedlčanech, Praze a Zlíně. „V těchto regionech totiž spolupracujeme s lékaři, kteří se na problematiku diabetické nohy a dalších ran specializují a jsou tak schopní zajistit komplexní péči o pacienta. Uvědomujeme si totiž, že nastartování procesu hojení přístrojem MDM neznamená pro lidi ohrožené amputací výhru. O pacienta se musí po celou dobu starat specialista, který umí zapojit moderní postupy, které současná medicína nabízí,“ dodala ředitelka MDM Center Alena Svátová. Léčbu chronických ran zahájili lékaři ve zmíněných centrech po dokončení studie potvrzující pozitivní vliv MDM na léčbu těchto komplikací. Navazující klinickou studii vedl tým předních českých diabetologů prof. Milan Kvapil a MUDr. Emil Záhumenský. Zkoumali vliv terapie na patnáct lidí, jimž hrozila amputace dolní končetiny. Radikální zákrok po dobu klinického sledování nemusel podstoupit nikdo, po roce sledování bylo nutné přistoupit pouze k jedné amputaci a rána se zmenšila v průměru o 54 %. V současně době působí v České republice osm MDM Center, dvě MDM Centra se v nedávné době otevřela také na Slovensku. Amputaci nohy v souvislosti s diabetem jen v roce 2012 muselo v Česku podstoupit 10 045 pacientů.  Co je:Metoda MDM Terapie MDM je jednou z metod ze skupiny transkraniálních elektro-stimulačních metod. Jde o fyzikální neinvazivní léčbu, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami či traumaty. Originální je umístění elektrod na hlavě pacienta v pozici frontálně occipitální a průběh modulovaného elektrického proudu. Syndrom diabetické nohy/chronické rány Zvředovatění nebo poškození tkání nohou u diabetiků způsobené neuropatií a ischemií. Při zanedbání léčby se defekty nehojí a časem dochází k jejich rozšíření. Často se přidává infekce, která dále zhoršuje stav končetiny. V nejtěžších případech ohrožuje infekce přímo život nemocného. Drobný otlak z nepadnoucí obuvi potom může skončit amputací prstů nebo celé končetiny. Mgr. Hana Nečasová TEL.: 607 007 550 email: hana.necasova@mdmcentrum.cz   Obr. č. 1: Pacient Jiří Motyčka, 4. den první série terapie Obr. č. 5: Pacient Jiří Motyčka po skončení třetí série terapie     Obr. č. 2: Pacient Jiří Motyčka, 4. den první série terapie Obr. č. 6: Pacient Jiří Motyčka po skončení třetí série terapie     Obr. č. 3: Pacient Jiří Motyčka po skončení druhé série terapie Obr. č. 7: Aplikace MDM terapie.     Obr. č. 4: Pacient Jiří Motyčka po skončení druhé série terapie Obr č. 8: Aplikace MDM terapie.     Obr. č. 9 Přístroj MDM Obr. č. 9 Přístroj MDM     Obr. č. 9 Přístroj MDM Obr. č. 9 Přístroj MDM                              

Velký nešvar některých pejskařů.

16.3.2015 | 10:01 | Od Vás - Je to všude kolem nás. Někde víc, někde míň. Menší, větší, různé tvary a barevné odstíny. A také všelijaké vůně. Občas do toho šlápnem a to je nemilé. Psí exkrementy. V této době, než se zazelená tráva, je toho spousta všude kolem nás. Na náměstích, trávnících, ulicích a narazíme na ně  také třeba před městským úřadem. Všechno je v lidech. Pořídí si pejska ale uklízet po nich se jim většinou moc nechce. To je špatně. Jak je to jinde? V Paříži za neuklizení po psovi přijde pokuta 1 000 Euro. To je 28 000 Kč. V Londýně je taxa 1000 Liber. V přepočtu 39 000 Kč. Dovolí si tam někdo neuklidit? Asi ne. A v Příbrami? Jaká je pokuta za neuklizení po psovi? Nevím. Městská policie občas provádí zátah na pejskaře, ale s jakým výsledkem? Třeba na náměstí na Březových Horách je největší množství v těsné blízkosti kamery Městské policie. Zaznamenala tato kamera někdy přestupek? Toť otázka. Každý majitel psa platí poplatek do městské kasy. Až do roku 2009 dostal po zaplacení balík igelitových pytlíků na exkrementy. Přišla krize, začalo se šetřit a pytlíky se nedávaly. A nedávají se dodnes. Měly by se ale opět dávat. Technické služby pravidelně uklízejí po psech. Jak ti, co sbírají odpadky, tak také specialním vysavačem. Ten je využívaný v pracovní době. Možná by bylo dobré, aby  vysavač pracoval až do večera a také o víkendech. Po městě by mělo být i větší množství odpadkových košů. A třeba i speciálních košů na nedopalky z cigaret. Zaměstnanci TS by měli méně práce a přešli by třeba například na výrobu odpadkových košů. Městská policie by se měla zaměřit i na ty, kteří odhazují odpadky po ulicích. Text a foto: Vladimír Srnka, Bezpečnostní a dopravní komise.

Další kola soutěže Kovohutí ve sběru zájmových odpadů jednotlivců i skupin

20.2.2015 | 10:00 | Od Vás - Výherci 6. kola soutěže Kovohutí ve sběru zájmových odpadů (jednotlivci a týmy) 7. kolo probíhá od 11.01.2015 do 30.04.2015   Od 1. září 2014 do 10. ledna 2015 proběhlo 6. kolo permanentní soutěže Kovohutí ve sběru odpadů. Dnes 19. února 2015 proběhl los výherců a byly vyhlášeny kompletní výsledky. Tohoto kola soutěže se zúčastnilo 247 jednotlivců a 6 týmů vč. škol. Moc všem děkujeme – přinesené odpady budou ekologicky zrecyklovány a předány k dalšímu využití. Nasbírali jsme v tomto kole 73 048 víček (za 6 kol již celkem 348 333), 11 110 malých baterií (celkem 44 933), 1 036 ks elektroodpadu (celkem 6 335) a 1 213 ks (celkem 7 808) osvětlovacích zařízení (zářivky, úsporky, výbojky) vč. žárovek. Z celkem 2 804 ks olověných baterií od občanů jich bylo do soutěže registrováno 41 – nezapomeňte se v právě probíhajícím 7. kole přihlásit u vrátných či recepční do soutěže se svojí odpadní olověnou baterií. Každý z 247 jednotlivců obdrží malou pozornost (vitamínový balíček Juwital od Kovohutí), kterou si může vyzvednout na recepci/vrátnici Kovohutí – soutěžící budou postupně kontaktováni – do vzdálenějších míst lze s recepcí (tel. 318 470 222) domluvit zaslání poštou. Stručně ještě připomínáme stávající pravidla: Do slosování se může každý dostat vícekrát. Vaše jméno se ve slosování objeví vždy – opakovaně za: 1 olověnou baterii – automobilovou či motocyklovou (1 ks = 1 bod) 1 elektroodpad  (1 ks= 1 bod) či 1 světelné zařízení  (1 ks = 1 bod) vč. úsporných žárovek (1 ks také 1 bod) či 3 klasické žárovky (3 ks = 1 bod) 1 odpad s obsahem drahých kovů (1 ks = 1 bod) či 1 autokatalyzátor (1 ks = 1 bod) 5 baterií-suchých článků (5 ks = 1 bod) 50 víček z PET lahví (50 ks = 1 bod)          Jeden soutěžící může být mezi 10 vylosovanými výherci 1x – stále však platí, čím více odpadů, tím větší šance vyhrát. Odměňování jsou také nejlepší sběrači odpadů – viz níže. A kdo vyhrál? Los 3 hlavních cen: 1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend + flash disk (8 GB) ve tvaru mobilu Kovohutě + fleecová deka Kovohutě + kniha Kovohutí k 700 letům hutnictví na Příbramsku (2011): Madlen Štanclová 2. cena: tablet Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Duo + fleecová deka Kovohutě + kniha Kovohutí k 700 letům hutnictví na Příbramsku (2011): Ladislav Kříž (Příbram) 3. cena: fotoaparát Canon PowerShot A2600 HD + fleecová deka Kovohutě + kniha Kovohutí k 700 letům hutnictví na Příbramsku (2011): Stanislav Dědina Los 7 dalších cen = 4. – 10. cena: 4. cena: Jana Kvapilová (Lhota u Příbramě) 5. cena: Martin Marek (ZŠ Bratří Čapků Příbram) 6. cena: Ivo Buchmayer 7. cena: Petr Kuchař 8. cena: Miloslava Kotápišová 9. cena: Nikola Simonidesová (ZŠ Bratří Čapků Příbram) 10. cena: Radim Říha (sběr Běh Kovohutěmi)   Vyhlášení 6 kategorií nejlepších sběračů odpadů – jednotlivců: Absolutní vítěz – nejvíce bodů (razítek): Lukáš Chloupek (ZŠ Bratří Čapků Příbram) Nejvíce odpadů celkem: Jan Strnad (ZŠ Bratří Čapků Příbram) Nejvíce elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení (vč. klasických žárovek): Lucie Šilhová (ZŠ Bratří Čapků Příbram) Nejvíce elektroodpadu bez osvětlovacích zařízení: Jitka Bryndová (Lhota u Příbramě) Nejvíce osvětlovacích zařízení (bez klasických žárovek): Roman Chan (sběr Běh Kovohutěmi) Nejvíce olověných baterií celkem: Antonín Šíma (výkup Běh Kovohutěmi)   Odměníme také zúčastněné týmy – MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě, ZŠ Moravské Králíky, Muzeum regionu Valašsko, Obec Lhota u Příbramě a Divadlo za vodou Čenkov – cenami jsou úhrady nákupu potřebných věcí (podpora ekologického chování – třídění odpadů) a drobné reklamní předměty – dle množství a druhů odevzdaných zájmových odpadů.   Losování proběhlo za účasti členů vedení firmy a zástupce závodního výboru odborového svazu. Notář není dle předpisu č. 202/1990 Sb. potřeba – losované ceny jsou v nižší hodnotě.   Děkujeme za spolupráci všem zainteresovaným kolegům v čele s recepcí a vrátnicí.   7. kolo soutěže probíhá od 11. ledna 2015 do 30. dubna 2015 = od ledna přes jarní úklid až do Čarodějnic. Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady, se dostane do slosování (26. května 2015) o 3 hlavní věcné ceny – podobně jako v předchozích kolech. Losovat budeme také dalších 7 cen (celkem tedy vylosujeme 10 výherců). Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů – celkoví i podle kategorií odpadů. – podobně jako tomu bylo v předchozích kolech. Nezapomínáme ani na týmy – nejlepší obdrží poukazy na nákup věcí souvisejících s tříděním odpadů a další ceny. Bodovací pravidla jsou stejná jako u jednotlivců.   Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu) vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry). Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií (aktuálně 170,- Kč za klasickou, 340,- Kč za velkou a 23,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů. Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa. V oblasti odpadů s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení vlastní Recyklaci Ekovuk.   Přeji hezký den a jsem s pozdravem. Ing. Miroslav Jarolímek, marketingový manažer Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Fotbalová akademie přijímá nové talenty

18.2.2015 | 14:33 | Od Vás - Školní rok je sice v plném proudu, ale zvláště pro žáky 9. ročníků základních škol se blíží jeden velmi důležitý termín a tím je datum pro podání přihlášek ke studiu na střední škole. Tyto přihlášky se týkají také mladých talentovaných nadějí, které mohou nastoupit do fotbalové akademie 1.FK Příbram. Ke krátkému rozhovoru jsme si pozvali ředitelku ISŠ HPOS Příbram, jedné ze smluvních škol fotbalové akademie, Ing. Marcelu Hodkovou a položili jsme jí několik otázek. Paní ředitelko, co mají rodiče a děti udělat, aby se dostali na smluvní školu fotbalové akademie 1.FK Příbram? V prvé řadě si uchazeč ve své základní škole vyzvedne přihlášku, nechá si potvrdit od svého dětského lékaře zdravotní způsobilost ke zvolenému oboru, základní škola pak potvrdí údaje o prospěchu posledních tří uzavřených pololetí a vyplněná přihláška pak musí být doručena na příslušnou střední školu nejpozději do 15 března 2015. Musím zdůraznit, že vše je nyní na aktivitě žáků a jejich rodičů. Které smluvní školy v Příbrami spolupracují s fotbalovou akademií 1.FK? Kromě naší Integrované střední školy HPOS Příbram je to ještě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram a Gymnázium Příbram - Legionářů. Proč myslíte, že je dobré, aby budoucí hráči 1.FK Příbram studovali právě na některé ze smluvních škol? Nespornou výhodou je, že každá smluvní škola žákům garantuje dvakrát týdně dvoufázový trénink. Ti mají navíc i výborný servis v tom, že je klub vozí z tréninků přímo do vyučování. Důležitá je také úzká spolupráce škol s klubem při pravidelném hodnocení jednotlivých žáků, a to jak jejich výsledků prospěchových, tak i sportovních. Jinými slovy tlačíme na studenty, aby prospívali nejen fotbalově, ale i prospěchově a morálně. Není konkurence mezi ostatními školami až příliš velká? Určitě ne, spíše naopak. Jednotlivé školy mezi sebou úzce spolupracují. Nabízíme chlapcům a jejich rodičům širokou škálu studijních možností. Pro nadané děti tu jsou obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou v čele s prestižním příbramským gymnáziem, no a pro manuálně zručné a prakticky zaměřené děti jsou to pak střední odborné školy a učiliště, které jsem již uvedla a kde žáci mohou také získat vzdělání zakončené maturitní zkouškou, resp. kvalitním výučním listem. Je přínosné mít mladé sportovce na škole? Samozřejmě, mladí hráči z fotbalové akademie vzorně reprezentují příslušnou školu v celé České republice. Například naši sportovci dosahují vynikajících výsledků, příkladem je vítězství v celostátním kole Poháru Josefa Masopusta. Nejen pro hráče, ale i pro celou integrovanou školu bylo finále na pražské Julisce velkým zážitkem. Jak se na sportovní aktivitu vaší školy dívá zřizovatel, tedy Středočeský kraj? Musím říci, že nás kraj velmi podporuje. Ostatně naše škola se i díky spolupráci s fotbalovou akademií 1.FK Příbram stala fotbalovým sportovním centrem mládeže Středočeského kraje. Ing. Marcela Hodková ve spolupráci s fotbalovou akademií 1.FK Příbram Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku příspěvků zveřejněných v rubrice "OD VÁS". Za obsah článku, právní nezávadnost myšlenek v něm uvedených, zejména souhlas se zákonem o právu autorském, ručí autor článku.

Baráčnická sobota se vydařila

16.2.2015 | 15:53 | Od Vás - Sobotní odpoledne patřilo v Příbrami tradicím a staročeským zvykům. V místní restauraci Švejk se totiž konalo každoroční hodnotící sezení Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické. První takovýto spolek vznikl již v roce 1873 v Kolíně, kde se Baráčníci scházeli v hostinci U Šleitrů zvaném „Baráček“. V něm se starali o sirotky, chudinu a podporu zde našly i osamocené vdovy. Tuto dobročinnou činnost pak spojovali s vlastenectvím. Další ročník tradičního setkání Baráčníků se konal ve „staré Příbrami“. Akce byla zahájena proslovem a přivítáním hostů, mezi kterými nechyběl ani někdejší příbramský starosta MVDr. Josef Řihák. Ten poděkoval za pozvání i za činnost, kterou „Baráčníci“ vedou v celém regionu Příbramska. „ Vždy jsem mezi vás rád chodil a vždy mi tady s vámi bylo moc dobře. Je výborné, že se stále udržují takovéto tradiční spolky, které podporují češství a vlastenectví. Jsem navíc velmi rád, že se podařilo vaši činnost podpořit i finančně, a to pomocí grantu od Středočeského kraje.“ Kulturní část tohoto setkání obstaral místní pěvecký sbor čtyřmi známými hudebními díly, mezi kterými zazněla i typická česká píseň „Čechy krásné, Čechy mé“. Na závěr akce nemohl chybět ani zpěv baráčnické hymny či tradiční tombola. Setkání Baráčníků v Příbrami lze hodnotit jedině pozitivně. Atmosféra, kulturní program i přátelští lidé, to byl základ pro příjemně strávené sobotní odpoledne. Ing. Pavel Srkal organizátor akce

Josef Řihák ke složení odborných komisí: „Vše do sebe zapadá a vše na sebe navazuje…

11.2.2015 | 15:15 | Od Vás - Uplynuly zhruba dva týdny, co vedení města oznámilo po několika personálních úpravách kompletní složení všech výborů a komisí města. Podle dostupných informací byly tyto komise složeny jakýmsi „mixem“ politických představitelů a odborníků na danou problematiku. K obsazení odborných komisí ve městě Příbram se vyjádřil i dlouholetý zastupitel MVDr. Josef Řihák. „Složení odborných komisí je z mého pohledu absolutně nepřípustné. Nejen ČSSD, ale i celá opozice nemá totiž dostatečné zastoupení v jednotlivých komisích či výborech. My, sociální demokraté, kteří jsme skončili druzí ve volbách, máme například pouze sedm svých zástupců z celkového počtu 111 členů. To mi připadá nedostatečné a nevrhá to ani dobrý stín na nové vedení města, které před volbami hlásalo absolutní otevřenost radnice a průhlednost hospodaření.“ „Když zabrousím do minulosti a vzpomenu na vládu sociální demokracie, tak opoziční zastupitelé měli vždy v jednotlivých komisích mnohem výraznější zastoupení. Do komisí jsme navíc pokaždé schválili ty členy, kteří byli konkrétní stranou navrženi. Ani to se bohužel nyní neděje. Sociální demokracii například „neprošel“ JUDr. Fára nebo paní Michaela Dzamková, kteří jsou velcí odborníci ve svém oboru. Víte, zastoupení v jednotlivých komisích je pro opozici velmi důležité z toho důvodu, že konkrétní představitelé předávají určité straně příslušné informace a stanoviska. Jestliže pak nemáte v dané komisi zastoupení, nejste dobře informováni a opět se musíte ptát na řadu otázek. Pak se nikdo nemůže divit, že zastupitelstvo mnohdy končí v ranních hodinách. Naopak, když komise pracují dobře a spolehlivě, vydávají určitá stanoviska či doporučení, a tím i ulehčují práci všem zastupitelům. Takto to funguje například na Středočeském kraji, kde jsme pak schopni projednat i 80 až 90 bodů programu. V Příbrami pak během osmi devíti hodin projednáme sotva pětinu bodů… Jak je vidět, vše do sebe zapadá a vše na sebe navazuje.“ MVDr. Josef Řihák - zastupitel města Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku příspěvků zveřejněných v rubrice "OD VÁS". Za obsah článku, právní nezávadnost myšlenek v něm uvedených, zejména souhlas se zákonem o právu autorském, ručí autor článku.

Názor a pohled občana na MHD v Příbrami

5.2.2015 | 18:36 | Od Vás - Před několika dny se objevil na trasách MHD nový autobus. Do Příbrami byl přivezen z Teplic, ale zas tak nový není. Byl vyroben před deseti lety. A z jakého důvodu byl převeden z Teplic do Příbrami? To je jednoduché. V Teplicích nesmí jezdit na MHD autobus strarší deseti let. Město Příbram takové omezení nemá. Některé autobusy máme staré i 18 let. A podle toho to také vypadá. Občas autobusy během jízdy vydávají různé nepřirozené zvuky,  velká je i poruchovost. Městské barvy Teplic jsou modrá a žlutá. V těchto barvách mají i autobusy. Také město Písek má modrožluté barvy. Tady jsou autobusy jsou celé žluté a na nich je modře zobrazena silueta města s nápisem Písek a znakem města. To autobusy v Příbrami, to je pestrá paleta barev. Celý červený nebo bílý, modrobílý, červenobílý a teď i bílo- modro-žlutý. A navíc některé autobusy máme ještě polepeny reklamou. Nevím, jestli v Teplicích mají reklamy na autobusech, ale v Písku není žádný s reklamou. Označení tratí linek je v obou městech řešeno pomocí digitální tabule v předu a z boku, která říká cestujícím, odkud kam trasa vede.. Toto vybavení má v Příbrami pouze několik autobusů. Jinak se používají  tabulky s číslem linky a cílovou zastávkou. To je ale dost nepřehledné. Obyvatelé města to znají, ale co když k nám přijede někdo cizí? Těžko mu něco řekne nápis Jiráskovy sady nebo Autobusové nádraží. A navíc informace nejsou někdy pravdivé. Například autobus linky č.2, který jede z Jiráskových sadů na Svatou Horu má na tabulce napsáno Zdaboř komerční zóna. To je špatně. Případné návštěvníky města to mate a nedělá to dobrý dojem. Možná by stálo za úvahu, aby také autobusy v Příbrami byly v jednotné barvě. Například v hornické zeleno-černé a nebo v městské červeno - modro- bílé. Do povinné výbavy by měl patřit jednotný informační systém v autobusech,  autobusové zastávky by měly být stejné, podobně i tabule s jízdnímy řády.Tímto způsobem by se  zvýšil komfort cestování v MHD v našem městě. Text a foto: Vladimír Srnka Březové Hory Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku příspěvků zveřejněných v rubrice "OD VÁS". Za obsah článku, právní nezávadnost myšlenek v něm uvedených, zejména souhlas se zákonem o právu autorském, ručí autor článku.

REAKCE: Strategický plán města bude schválen po úpravách a doplnění

3.2.2015 | 13:13 | Od Vás - Jako reakci na článek příbramského zastupitele dr. Řiháka, který byl publikován na sociálních sítích a na internetu zasílá vedení města následující vyjádření. Strategický plán rozvoje města Příbram bude dle usnesení Zastupitelstva doplněn a upraven dle návrhů a připomínek, které vycházejí z nových, aktuálních potřeb. Jedná se o úpravy, které odrážejí současný stav, a se kterými původní tvůrci tohoto dokumentu nemohli počítat a je třeba je nově zapracovat. Jedná se o opodstatněné připomínky laické i odborné veřejnosti, které je nutné brát v potaz. V žádném případě nedochází ke znevážení práce lidí, kteří na tomto dokumentu pracovali předtím. Drtivá většina obsahu bude zachována a ty oblasti, které již neodpovídají současné situaci nebo potřebám, budou upraveny tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu. To, jestli Strategický plán rozvoje města Příbram bude schválen před nebo až po úpravách, nemusí být na první pohled důležité. Z logického hlediska je však smysluplnější schvalovat něco, co je aktuální a o čem jsou předkladatelé přesvědčeni, že je správně. Ke kritice, že již došlo ke zrušení projektů, které mohly přinést užitek. První zmiňovaný projekt na zateplení příbramského Aquaparku nebyl schválen, protože nové vedení radnice tento projekt shledalo jako nerentabilní a z hlediska přínosu za diskutabilní. Zde bylo konstatováno, mimo jiné i po místním šetření, konzultaci s ředitelem Sportovních zařízení města Příbram a stavebními odborníky, že zmiňované zateplení není v současnosti potřeba. Spíše je třeba zaměřit se na investice do vnitřního vybavení Aquaparku a zkvalitnění poskytovaných služeb pro veřejnost. Kamerový systém městské policie se bude řešit. Nikoliv však neefektivní investicí do stávajícího zastaralého systému a jeho dílčího rozšíření. Vedení města považuje za správné, aby celý kamerový systém byl změněn od základů a odpovídal moderním trendům dohledové a monitorovací činnosti a zásadním způsobem zlepšil svou funkčnost a technické možnosti. Je nám líto, že ČSSD opozice v čele s dr. Řihákem dělá ze všech rozhodnutí nové radnice politická témata a nedokáže reálně zhodnotit faktickou podstatu věci. I přes tento fakt, budeme i nadále prosazovat takové věci, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné, budeme je logicky zdůvodňovat a seznamovat s nimi veřejnost. Máme jediný cíl: dělat věci efektivně a správně. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

<<<.678910>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV Fonka



Gym TV



Online kamery

Online kamera - Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz