Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

370 let od předání Svaté Hory jezuitům

16.8.2017 | 16:00 | Regionalní - Zdeněk Nejedlý (1878–1962) byl erudovaným muzikologem a historikem. Před vznikem ČR v roce 1918 mu šlo stejně jako mnoha jiným o politické uvědomění českého národa, pak ho jeho radikální levicové zaměření přivedlo do řad KSČ. V letech 1945–1953 byl mimo jiné ministrem školství a kultury a v letech 1946–1954 členem Ústředního výboru KSČ. Byl to on, kdo otevřel cestu ke komunistické a ateistické ideologizaci našeho školství a kultury. Nejedlý byl velkým obdivovatelem Aloise Jiráska, jehož proslulý román Temno, vydaný roku 1915 četli za 1. světové války čeští vojáci na frontách i lidé v zázemí a všude posiloval vůli k odboji proti útisku ze strany rakouské vlády a k boji za národní svébytnost. Dodnes má většina z nás díky školní výuce toto literární dílo spojeno hlavně se zlými jezuity a zvlášť Koniášem pálícím zakázané knihy. Temno se však odehrává až v letech 1723–1729 a za osmdesát let se změní mnohé, i působení jednoho řádu. Začátkem 17. století převážná většina lidí o existenci Boha nepochybovala, rozdílná byla jen náboženství. Dvojí víra vedla v Čechách k politickým svárům, které vyvrcholily stavovským povstáním a následnou vojenskou porážkou na Bílé hoře v listopadu 1620. Císař Ferdinand II. jako zákonně katolíky i nekatolíky zvolený panovník už toho měl dost a rozhodl se zjednat v zemi pořádek tak, že zavedl jedno státní náboženství, a to římskokatolické, protože on sám byl katolík stejně jako nejvlivnější část představitelů jeho říše. Tovaryšstvo Ježíšovo patřilo k jeho nejvěrnějším pomocníkům v tomto úsilí a není pochyb, že metody přivádějící lidi k povolené církvi nebyly vždy správné a docházelo i k nátlaku až krutostem. Převážně ale nebyly tak strašné, jak si my v důsledku mnohaletého politického nátlaku až krutostem před rokem 1989 dosud většinou myslíme. Jezuité tehdy působili hlavně vysvětlováním, výchovou, vzděláním a osobním příkladem. Na Příbramsko přišli jezuité jako misionáři v roce 1624 z Březnice patřící Přibíkovi Jeníškovi z Újezda. Pro nedostatek jiných katolických kněží působili i ve světské duchovní správě jako administrátoři opuštěných farností. Dalších téměř dvacet pět let s přestávkami pustošila celou zemi včetně našeho regionu císařská i cizí vojska. V klidných mezidobích si lidé z okolí zvykli pro útěchu chodit na Svatou Horu, která získávala proslulost jako pomáhající místo zvlášť po zázračném uzdravení Jana Procházky roku 1632. Nejdůležitější však bylo, že se začala těšit mimořádné oblibě vlivné a již zcela katolické regionální šlechty. Ta po dlouhých jednáních přes odpor příbramské městské rady, které šlo také o starší peněžité nadace s ní spojené a proudící dosud do městské pokladny, dosáhla svého. Císař Ferdinand III., který Svatou Horu osobně navštívil, vyhověl jejímu přání a přikázal odevzdat svatohorskou kapli do správy jezuitům. Předání kaple stojící na pozemcích příbramské obce se konalo nejspíš v sobotu 24. srpna 1647. Kromě krajských hejtmanů Adama Leopolda Wratislava z Mitrovic a na Zduchovicích a Vladislava Maxmiliána Chlumčanského z Přestavlk se na Svatou Horu dostavili Vavřinec Ratzinger, karlštejnský děkan a vikář Podbrdského kraje. Za město Příbram přišli šichtmistr příbramských dolů a císařský inspektor František Mikler, primátor Samuel Nymburský a konšel Jindřich Cantoris. Za jezuity se zúčastnili Bernard Hermann, Daniel Krupský, Jiří Pfefferkorn, tehdejší březnický superior, který se pak stal prvním svatohorským superiorem (představeným), Jan Pošmůrný a Jiří Ferus - Plachý. Hejtmané se postavili před vchod do kaple a přečetli shromážděným císařský list s tím, že o předání Svaté Hory ví i nejvyšší mincmistr jako nadřízený královského horního města Příbram. Dosavadní správce kaple, příbramský děkan Adalbert Klinkovicz po krátkém zdráhání a domluvě ostatních odevzdal jezuitům klíč od svatyně. Vikář Raczinger se pak od oltáře obrátil k přítomným, chválil práci jezuitů a oznámil, že k předání dochází z pravomoci pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha kardinála z Harrachu. Nakonec byl zazpíván chvalozpěv. Po skončení třicetileté války v roce 1648 se jezuité díky mecenášům převážně z řad šlechty a zámožnějších měšťanů rozhodli vybudovat ze Svaté Hory centrum náboženského života celých Čech. Šlo o široce založený barokní krajinný koncept. Putování po cestách s kaplemi například z Březnice, ze Slivice, z Prahy s tzv. Malou Svatou Horou i odjinud se staly pro poutníky mimořádným kulturním a společenským zážitkem. Svatá Hora s kostelem, mariánským sloupem, Kalvárií, krápníkovou jeskyní Máří Magdalény, krásnou hudbou, divadelními představeními a možností koupit svým blízkým dárek byla tehdejší podobou našich současných návštěv hradů, zámků, naučných stezek a obchodních center. Je třeba si uvědomit, v jak nuzných podmínkách a v jakém kolotoči těžkých pracovních povinností většina lidí žila. Jezuité stavěli Svatou Horu z peněz bohatých mecenášů hlavně pro ně, aby i těm nejchudším a společensky nejníže postaveným poutníkům umožnili ve chvílích jejich vzácného odpočinku kromě nabytí duchovní útěchy a očisty utrápené duše také požitek z nádherné architektury a jiného umění, jinak dostupných pouze privilegovaným vrstvám tehdejší příkře rozdělené společnosti. Z připravované knihy o Svaté Hoře. Věra Smolová, Státní okresní archiv Příbram

Farmářské trhy 15. 7. 2017 se uskuteční na náměstí TGM

14.7.2017 | 13:23 | Regionalní - Na Farmářských trzích si budete moci nakoupit a ochutnat kvalitní produkty: uzeniny, čerstvý chléb, pečivo, domácí zákusky, med, kozí a ovčí sýry, praženou kávu, čerstvé kedlubny, květák, brambory, bylinky, květiny. Opět bude široká nabídka občerstvení.

V CHKO Brdy startuje druhá cyklistická sezóna

3.4.2017 | 13:39 | Regionalní - Jarní počasí dorazilo i do naší nejmladší chráněné krajinné oblasti. Ani v nejvyšších částech Brd není po sněhu ani památky, cesty jsou suché a brázdí je první natěšení cyklisté. Právě pro vyznavače jednostopých strojů na lidský pohon jsou Brdy rájem. Rájem, do kterého se autem dostanete za hodinku z Prahy nebo za půl hodiny z Plzně. Oproti loňskému jaru již Střední Brdy nejsou nedotčeny barvami značkařů Klubu českých turistů. Ti tu vloni vyznačili několik desítek kilometrů tras a letos budou pokračovat. Spolehnout se lze také na názvy lesních cest, které tabulemi v terénu již v minulosti označily Vojenské lesy a statky. Jejich mapu naleznete například na webu POZNEJBRDY.cz.V případě nouze mohou pomoci i nové traumabody. Úplné jádro Brd je však stále kvůli probíhající pyrotechnické asanaci nepřístupné. Kompletně přístupné a proznačené jsou naopak Jižní Brdy, které armáda v minulosti nevyužívala. Chráněná krajinná oblast Brdy je protkána stovkami kilometrů zpevněných cest a vzdálenosti mezi jednotlivými zajímavými místy k výletům na kole přímo vybízejí. Řadu nejkrásnějších lokalit lze dokonce spojit do jedné vyjížďky. Necelých 50 kilometrů dlouhý švih začíná i končí ve Strašicích a vede přes bývalou vesnici Kolvín, Padrťské rybníky, vrchol Praha s meteorologickým radarem a dvěma nádhernými vyhlídkami, nejvyšší brdskou horu Tok i kolem loveckého zámečku Tři Trubky. Popis celé trasy včetně mapy najdete na webu POZNEJBRDY.cz také. Mgr. Pavel Žižka pavel.zizka@email.cz FOTO 1. bývalý Kolvín 2. dolejší Padrťský rybník 3. vyhlídka na Praze

I v Příbrami máme Babičku čtenářku

20.3.2017 | 13:38 | Regionalní - Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2017 již osmý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti: „Březen - měsíc čtenářů“. Do této akce se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Příbram samozřejmě nemůže chybět. V letošním roce se také hledá nejlepší čtenářská babička. Jednu máme i v Příbrami! BABIČKA je fenomén české literatury a v roce 2017 budou české knihovny oceňovat právě své nejlepší čtenářské babičky. Podle Boženy Němcové je BABIČKA moudrá, laskavá, starostlivá žena, která nám nejen pomáhá vychovávat děti, ale stává se i rádkyní širokém okolí. Z krajských finalistek bude vybrána celostátní vítězka, které bude předáno ocenění dne 4. dubna 2017 v rámci vyhlášení cen Magnesia Litera v Národním divadle v Praze. V Příbrami byla nominována paní Zdeňka Hráčková A jaká je ta naše, příbramská, babička? Paní Zdeňka Hráčková je „paní učitelka ve výslužbě“, která vždy s radostí četla nejen svým dětem a vnukům – už jsou to dnes velcí chlapci, ale chodí už pět let do knihovny číst dětem jen tak. Protože to těší malé posluchače, i ji. „Je moc dobře, když dospělí lidé dětem čtou. Naše Babička čtenářka Zdeňka Hráčková toto čtení pozvedla na ještě vyšší úroveň, protože ke čtení již mnoho let přivádí i další děti, nejen ty ze své rodiny,“ uvádí místostarosta města Příbrami Václav Švenda, který se březnového čtení v Knihovně Jana Drdy, v pobočce ve Školní ulici, spolu se zastupující ředitelkou KJD Zdeňkou Šmídovou, také zúčastnil. „V dnešní uspěchané době právě čtení u dětí rozvíjí jejich myšlení a představivost, slovní zásobu, učí je soustředění a hlavně posiluje vazbu mezi čtenářem a posluchačem,“ hodnotí dále místostostarosta důležitost toho, když rodiče svým dětem čtou. Kdo umí číst, tak čte, kdo neumí, tak poslouchá Historicky první společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a dětí se v pobočce Knihovny Jana Drdy ve Školní ulici odehrálo 5. 10. 2012 a četla se kniha O modrém kocourkovi. Pokud by Vás zajímalo, co to „Společné čtení“ je, tak se jedná o pravidelné setkávání nad knížkou a všelijakým hraním, čajem, kávou a sušenkami. Koná se každý (možný) první čtvrtek v měsíci od 17:00 do 18:30 hodin. Je to nejen příležitost pro děti, ale také pro rodiče a prarodiče, tetičky i strýčky. Dohromady totiž mají vzájemný zážitek z toho, že se navzájem vidí v jiném prostředí, než doma, nebo ve škole. „Dospělí si umí dětské aktivity neobyčejně užívat. Kdy jste například naposledy nakreslili lišku?“ nadhazuje otázku knihovnice Katka Nolčová s vysvětlením, že děti se při těchto setkáváních přestávají stydět a čtení se tak pro ně stává úplně normální aktivitou, na kterou se těší. „Kdo umí číst, tak čte, kdo neumí, tak poslouchá,“ vysvětluje dále knihovnice Katka a dodává, že vždy je připravena i nějaká další aktivita – nejčastěji jsou to výtvarné dílny, ale také třeba všelijaké legrační testy. „Vždy se snažíme, aby knížka, kterou čteme a to, co k tomu děláme, mělo souvislost,“ doplňuje. Na závěr přidáváme výzvu dětem i jejich rodičům: pokud máte chuť, zajděte do knihovny! Jste srdečně zváni. Informace zde: http://www.kjd.pb.cz FOTO: 01.jpg: Společné čtení v Knihovně Jana Drdy, pobočce Školní ulice. 02.jpg: Březnového čtení se zúčastnil i místostarosta města Příbrami Václav Švenda, vedle něj sedí Babička čtenářka Zdeňka Hráčková. 03.jpg: Babička čtenářka Zdeňka Hráčková „v akci“. 04.jpg: Jako správná babička přebírá od zastupující ředitelky Knihovny Jana Drdy Zdeňky Šmídové bábovku. 05.jpg: Knihovnice Katka Nolčová předává Babičce čtenářce drobný dárek.      

Kniha PŘÍBRAM - slavnostní představení veřejnosti

1.3.2017 | 14:49 | Regionalní - Nakladatelství Lidové noviny a Město Příbram srdečně zvou na slavnostní představení více jak sedmisetstránkové knihy s názvem Příbram autorského kolektivu Jana Barešová, Lenka Blažková, David Fischer, Rudolf Hlaváček, Rastislav Korený, Karel Nováček, Hana Pátková, Ondřej Sedláček, Věra Smolová, František Stehlík, Pavel Škácha, Václav Trantina, Josef Velfl. Akce se koná ve čtvrtek 9. března 2017 od 17 hodin v Galerii Františka Drtikola Příbram na Zámečku – Ernestinu. Kniha vychází k 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami. „Přednášky ředitelky příbramského archivu paní Věry Smolové v oblasti historie, a to nejenom Příbrami, jsou opravdovým zážitkem. A proto ani chvilku nepochybuji o tom, že i kniha, kterou spolu s kolektivem vydává, bude opravdovým pohlazením po duši každého Příbramana,“ uvedl před slavnostním představením knihy starosta města Příbrami Jindřich Vařeka. Příbram byla během své písemně doložené existence (od roku 1216) téměř 500 let zároveň centrem dolování, a to stříbrné, železné a nakonec i uranové rudy. Díky těžbě stříbra a doprovodných kovů se někdejší (arci)biskupská Příbram stala roku 1579 královským horním městem. V jejím těsném sousedství vznikla středověká hornická osada Březové Hory, která se od poloviny 19. století osamostatňovala. Roku 1897 se i Březové Hory staly královským horním městem, se začátkem roku 1953 byly opět spojeny s Příbramí. Již roku 1406 je nad městem doložena hora Svaté Marie. Z tamější kaple se po jejím předání jezuitskému řádu roku 1647 stalo nejznámější poutní místo Čech, které přispělo ke všeobecné známosti Příbrami, zvané až do 20. století pro koncentraci obecných a středních škol a dokonce i Vysoké školy báňské Podbrdskými Aténami. „Pro přebal knihy bylo třeba vybrat nějaký text, který by Příbram s Březovými Horami charakterizoval. Nakonec byla zvolena slova jezuitského historika Bohuslava Balbína,“ uvedla za autorský kolektiv Věra Smolová: „To místo je jistě nádherné na pohled: tu nejvyšší hory Brdy, tam Třebušná (dnes Třemošná) a Baštiny jsou korunovány lesem, ba i jeleny bloudícími krajem. V údolích se pase dobytek, jinde jsou doly a dílny, ve kterých se vykopaná ruda třídí, čistí, roztlouká a taví. Potůčky jsou ozdobeny zlatavými křemeny. A nedávno se k tomu přidala opravdová vznešenost Svaté Hory, která se hned nad Příbramí pozvedá od základu a kde se staví ty nejpůvabnější kaple.“ Podle Věry Smolové jsou v těchto třech souvětích zahrnuty jak výjimečně krásná příroda a zemědělství, tak celý proces těžby a zpracování rud a řemesla, kultura a vzdělanost. „Pro vydání monografie však bylo zapotřebí vše prozkoumat detailně, a proto museli své síly spojit odborníci z mnoha oborů, kteří na přípravě této rozsáhlé knihy pracovali několik let,“ doplňuje Věra Smolová s tím, že publikace je doplněna komentovaným přehledem literatury a pramenů, bibliografií, rejstříky a barevnou přílohou, černobílými kresbami a fotografiemi. Podstatná část vyobrazení pochází ze Státního okresního archivu Příbram, kde byly vybrány pokud možno obrázky dosud nepublikované, ze sbírek Hornického muzea a dalších institucí. Vzácné fotografie poskytly i soukromé osoby. Několik kreseb je dílem Jana Čáky a zcela nové rekonstrukční kresby připravil pro tuto knihu Michal Profant. Běžná cena knihy je 599 Kč, během prezentace 9. 3. 2017 bude možno publikaci zakoupit za zvýhodněnou cenu. Program slavnostního představení knihy: Hudební vystoupení Úvodní slovo starosty města Příbram Jindřicha Vařeky Slovo zástupce Nakladatelství Lidové noviny Představení členů autorského kolektivu a dalších spolupracovníků Hudební vystoupení Slavnostní přípitek Příbram Věra Smolová a kolektiv (Jana Barešová, Lenka Blažková, David Fischer, Rudolf Hlaváček, Rastislav Korený, Karel Nováček, Hana Pátková, Ondřej Sedláček, Věra Smolová, František Stehlík, Pavel Škácha, Václav Trantina, Josef Velfl)   Počet stran: 704 Vazba: vázaná s přebalem Ilustrace: barevné fotografie Formát: 170 x 235 ISBN: 978-80-7422-489-8 Datum vydání: 8. března 2017  

Šplhající dělostřelci

1.3.2017 | 14:36 | Regionalní - Dělostřelci se v Liberci školili na ledové lezení Na největší uměle zaledňované stěně ve střední Evropě, která se nachází v samotném centru Liberce, se v sobotu 4. února 2017 konal zdokonalovací výcvik instruktorů vojenského lezení z 13. dělostřeleckého pluku. Výcvik začal teoretickou částí, která naučila instruktory technice pohybu po specifickém ledovém povrchu, lezení za pomoci cepínů a maček, ale třeba i mechanické vlastnosti ledu, aby vojáci byli schopni rozpoznat hrozící nebezpečí při pohybu na stěně. V praktické části si kromě lezení po 25 metrů vysoké ledové stěně instruktoři vyzkoušeli také čištění a bourání rizikových částí ledu. V rámci bourání ledu se dokonce podíleli na znovu-zpřístupnění areálu. Byl totiž, po několikadenní oblevě, veřejnosti uzavřen. „Navázali jsme spolupráci s provozovatelem lomu a tím se nám otevřely úplně nové možnosti výcviku. Například zaměstnání zaměřené na terénní úpravy skalního prostředí, které plánujeme zprovoznit ve druhém čtvrtletí tohoto roku,“ řekl řídící výcviku nadporučík Kellner, příslušník 13. dělostřeleckého pluku. Kontaktní osoby: kapitán Martin Sůva, tiskový a informační důstojník 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, e-mail: martin.suva@email.cz

120 let královských Březových Hor

25.1.2017 | 11:35 | Regionalní - 120 let od vydání privilegia pro královské horní město Březové Hory V březnu 1883 se stal starostou březohorské obce krupař a staročech Josef Šembera. Pokračoval v obrovském úsilí svých obětavých předchůdců, kteří z Březových Hor chtěli vybudovat plnoprávné město. Při sčítání v lednu 1891 tu žilo 5124 obyvatel ve 367 domech. Dne 4. března 1892 podala zdejší obec po mnohaletých přípravách žádost o povýšení Březových Hor na královské horní město. Doufala, že se díky tomu zlepší i hospodářské a sociální podmínky života v městečku, které trpělo slábnoucím výnosem zdejších dolů. Pro představu: dne 19. května 1892 se místní školní rada rozhodla pro chudobu osvobodit z 1579 žáků březohorských škol od placení školného 1100 žáků – přímo z Březových Hor jich bylo 869. Dne 31. května 1892 vypukl na dole Marie požár, při kterém zahynulo z 319 osob 73 havířů z Březových Hor. Katastrofa vyvolala velkou solidaritu obyvatelstva země a ve svých důsledcích pochopitelně vedla k dalšímu posílení dělnického hnutí a následnému zpřísnění bezpečnostních opatření na Březových Horách a v okolí. V červenci 1895 opět otřásla životem v obci výjimečná událost - vražda člena obecního zastupitelstva Karla Reytta z Baumgartenu, báňského inspektora. Jeho vrahem byl zaměstnanec horního závodu Antonín Hoffmann, propuštěný pro svou špatnou pracovní morálku. Zřejmě i vzhledem k výše popsaným událostem nařídil císař František Josef I. až svým rozhodnutím z 20. dubna 1896 povýšit stávající městečko Březové Hory na královské horní město. Oslava byla odložena do doby, než bude vymalován a vyčištěn kostel, a konala se 13. září 1896. Týž císař pak 19. ledna 1897 vydal pro Březové Hory privilegium a povolil mu v něm užívat znak, který byl v této listině popsán a vyobrazen. Povýšení bylo městu uděleno v důsledku ocenění jeho řádně vedených obecních záležitostí a významné horní činnosti. Praktické pomoci, například navrhovaného zřízení státního náhradního průmyslu (továrny na tabák, na střelný prach, na železniční vagóny atd.) se však město nedočkalo. A přímo symbolicky se roku 1897 konala poslední prokopská pouť s tradiční hornickou parádou. Příštího roku už šel průvod jen od kostela sv. Vojtěcha. Hrála sice hornická kapela, ale v průvodu šli jen uniformovaní dozorci, duchovenstvo a horní úředníci v čele s přednostou horního závodu. PhDr. Věra Smolová Státní okresní archiv Příbram

Vojenské lesy a statky: Pro běžkaře přijímáme mimořádná opatření

20.1.2017 | 15:35 | Regionalní - Úterní schůzka starosty města Příbrami s ředitelem Vojenských lesů a statků, s.p. (VLS), divize Hořovice, Petrem Švadlenou má již dnes své výsledky. VLS, díky podnětu starosty a návrhu tras příbramských běžkařů pro tuto aktuální situaci, přijímají v CHKO Brdy mimořádná opatření týkající se úpravy lesních komunikací tak, aby v co největší možné míře vyhověli požadavkům milovníků bílých stop. Podle ředitele Švadleny sice není v silách VLS připravit běžecké trasy v tak velkém rozsahu, jak sportovci navrhují ještě pro tuto zimu, ale určitě mají šanci připravit trasy pro sezonu příští. Jindřich Vařeka tuto situaci vítá. „Jsme na samém počátku. Potíže běžkařů, ale i jiné problémy související s rozvojem turismu v Brdech, je třeba řešit efektivně a především koncepčně. Řešením je destinační společnost,“ znovu připomíná starosta. Jeho slova potvrzuje ředitel Petr Švadlena s tím, že velmi pozitivně vnímá iniciativu Města Příbrami a také snahu o řešení situace. „Pro VLS není problémem svoji činnost zájemcům o zimní sporty v zimních měsících přizpůsobit,“ vysvětluje ředitel Švadlena s tím, že VLS doposud neměly partnera, který by s uceleným návrhem běžkařských tras v Brdech přišel. „Pro systémové řešení, schválení a vyznačení běžkařských tras musí tento proces zastřešit nějaký mediátor. Ať už obec, agentura, či sdružení, které povede celý proces od návrhu tras, projednání návrhu s vlastníkem, s orgány ochrany přírody až po jejich vyznačení a vlastní údržbu přímo v terénu,“ doplňuje Švadlena a pokračuje: „Proto děkujeme iniciativě příbramského starosty, který záležitost pro tento rok zastřešil.“ Jaké běžecké trasy jsou tedy schopny VLS pro sportovce zachovat ve sjízdném stavu? „Abychom umožnili běžkařům využít současné příznivé podmínky, musíme přijmout mimořádná opatření. Jedno z nich může být dočasný přesun našich hospodářských aktivit mimo dotčenou oblast a snížení intenzity zimní údržby komunikací,“ konstatuje dále ředitel Švadlena s tím, že návrhy komunikací, které od sportovců VLS obdržely, byly pečlivě posouzeny. Petr Švadlena však dále připomíná, že zastavit zimní údržbu páteřních komunikací ve správě VLS nemůže, protože není možné opomenout povinnost zajistit sjízdnost komunikací pro potřeby Armády České Republiky, složek IZS a dalších subjektů s oprávněným důvodem pro vjezd do prostoru bývalého vojenského újezdu, současné CHKO. „Na modře vyznačených komunikacích nebudeme provádět zimní údržbu. Pokud nastane akutní potřeba pro jejich zprovoznění (pyrotechnická činnost AČR, IZS a pod.), provedeme pouze prohrnutí a posyp jen v nezbytně nutných místech,“ vysvětluje Petr Švadlena a pokračuje: „U červeně označených komunikací vyhovět nemůžeme, poznámky proč to nelze, jsou napsané černou barvou“. Návrh běžkařů ze dne 18. 1. 2017 Orlov: 1. Cesta směrem na Slaninskou ke Kozičínské hájovně 2. Cesta na druhou stranu směr Orlov rozcestí, dále k Podlesí – žlutá turistická 3. Okruh Třemošná tam je to jasné a na běžky jednoznačně nevhodné – pouze pro pěší, vzhledem k převýšení a terénu. Kozičín: 1. Kolem vodárny, směr Bohutín, dále napojení na Prokopskou - celá Prokopská až na Pilskou. 2. Slaninská k hájovně, dále směr Pilská – dále cesta Struhy na Žernovu (nad Láz) 3. Slaninská směr Pilská – dále na rozcestí k Třemošenské – Třemošenská pod Třemošnou 4. Slaninská – dále rozcestí k Třemošenské, dále po Buršovské, Káňská, napojení na Čihadelskou směr Carvánka. 5. Slaninská – dále Perkanská směr Láz. 6. Slaninská – Čihadelská směr Tok (rozcestí Na Carvánce).   Vyjádření VLS: V celé oblasti kolem Slaninské cesty probíhá těžba, komunikace je nutná pro výrobu a odvoz dřeva a bude udržovaná posypem. Láz (Žernova): 1. Směr Skelná Huť, dále Perkanská směr Pilská 2. Struhy směr Pilská Vyjádření VLS: Na Struhách a kolem Pilské začne za cca 3 týdny těžba a komunikace bude udržovaná posypem až v této době. Do té doby – cca do půlky února bude komunikace bez údržby. Silnice směr Nepomuk - Rozcestí směr Vranovice 1. Andělská, dále na Kormundovku, zpět Havelská, Andělská - okruh 2. Andělská, dále Borská, odbočka na Tockou, směr Praha 3. Andělská, Planýrka, Nepomuk   Vyjádření VLS: Kolem Andělské cesty probíhá těžba, cesta je a bude místy ošetřena posypem, ne v celém profilu a délce. Nepomuk 1. Planýrka, Borská, Pražská linka, Tocká, Dřevěnka, zpět Nepomuk – okruh i s vrcholem Praha 2. Dřevěnka, Pražská linka, směr Na Rovinách, dále směr Praha, na Tockou, zpět po Dřevěnce na Nepomuk   Vyjádření VLS: Příjezdové komunikace směrem k zařízení na vrcholu Praha jsou a budou pravidelně udržované posypem Více informací v příloze, přehledné mapky řešení současné situace ohledně úpravy komunikacích na území CHKO Brdy stahujte zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/LIR3XRZ99KRY5YYH-NSI/ http://www.uschovna.cz/zasilka/LIR3XRZ99KRY5YYH-NSI/   Svobodová Pavlína tisková mluvčí

Co se v roce 2016 hledalo na internetu nejvíce?

5.1.2017 | 14:56 | Regionalní - Rok 2016 se zapíše do paměti jako rok, kdy se Češi na internetu enormně zajímali o hokej, politiku a celebrity. V Seznamu skokanů českého internetu, který každoročně vydává společnost Seznam.cz, se tak objevily výrazy jako Tvoje tvář má známý hlas, Donald Trump, Mistrovství světa hokej 2016, Tomáš Valík nebo Ulice. Jaká témata rezonovala konkrétně ve Středočeském kraji? Seznamu skokanů (neboli dotazů, které byly hledané mnohem více než v předchozím roce) vévodí automobilový závod, kterému se podařil návrat po roční odmlce. Žebříček hledaných slov na Seznam.cz je ve Středočeském kraji oproti ostatním krajům velmi rozličný. Lidé se zajímali o celou šíři témat. Nebyly jim lhostejné výsledky voleb ani festival dechových orchestrů nebo novoroční ohňostroj. Za povšimnutí rozhodně stojí i to, že se lidé ve Středočeském kraji hojně zajímali také o věc, jakou je šířka obdélníku. 01. Rally Příbram 02. Výsledky voleb středočeský kraj 03. Šířka obdélníku 04. Rally Bohemia 2016 05. Novoroční ohňostroj Kladno 2016 06. Letecký den Mladá Boleslav 07. Kmochův Kolín 2016 program 08. VaK Nymburk 09. Dny města Kladna 2016 program 10. Obecní úřad Vavřinec okr. Kutná Hora   V Praze vévodí Ohňostroj Praha 2016. Při pohledu na další hledaná slova ve vyhledávání Seznam.cz je jasné, že se lidé v Praze zajímali hlavně o společenské události. Do středu zájmu se tak dostalo nejen tradiční rozsvěcování vánočního stromečku, ale také koncert australské hard rockové hudební skupiny AC/DC, která v květnu 2016 vystoupila v Praze na letišti v Letňanech. Za povšimnutí rozhodně stojí i devátá příčka žebříčku, na které se umístily invalidní vozíky. 01. Ohňostroj Praha 2016 02. Muzejní noc Praha 2016 03. Signal fest Praha 04. Maraton Praha 8. 5. 2016 trasa 05. AC/DC koncert Praha 2016 06. Půlmaraton Praha 2016 trasa 07. Centrio 08. Restaurace Field Praha 09. Invalidní vozíky 10. Rozsvícení vánočního stromu Praha   Text a ilustrační obrázek Simona Pecková, ISPRESS s.r. o.  

Dálniční známky - info pro řidiče

28.12.2016 | 11:34 | Regionalní - Zpoplatněné pozemní komunikace, kde je nutné mít dálniční kupón, jsou označeny dopravními značkami s názvem „Dálnice“ nebo „Silnice pro motorová vozidla“. Lze je zakoupit na poštách, čerpacích stanicích či hraničních přechodech, jsou desetidenní, měsíční či roční. Dálniční známka se skládá ze dvou dílů, na oba se musí vyplnit registrační značka vozidla, ne však obyčejnou tužkou. Jeden díl se umisťuje na vnitřní stranu čelního skla u pravého dolního okraje, nesmí bránit řidiči ve výhledu a zároveň musí být dobře viditelný z vnější strany automobilu. Druhý díl je nutno si uschovat, slouží ke kontrole Policií ČR nebo celními orgány. Pokud je dálniční kupón nenalepený, bez označení doby platnosti nebo bez vyplněné registrační značky je neplatný. Po skončení doby platnosti musí být odstraněn. Pokud odstraněn není, motorista nemá na zpoplatněném úseku dálniční známku nebo nesplnil výše uvedené povinnosti, hrozí mu v blokovém řízení pokuta až do výše pěti tisíc korun. Loňské dálniční kupóny jsou platné do konce ledna, od 1. února musí být již nové. Policisté kontrolují výše uvedené skutečnosti v rámci běžného výkonu služby v průběhu celého roku.   por. Bc. Monika Schindlová, DiS. tisková mluvčí P ČR Příbram

Protialkoholní záchytnou stanici bude i v příštím roce provozovat město Příbram

13.12.2016 | 13:43 | Regionalní - Příbramskou Protialkoholní záchytnou stanici bude i v příštím roce provozovat město Příbram prostřednictvím příspěvkové organizace CSZS Minulý týden se na tomto postupu dohodli zástupci města Příbrami, Centra sociálních a zdravotních služeb (CSZS), Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Příbram. Příbram vyjednala se Středočeským krajem, jakožto poskytovatelem dotace, výhodnější a příznivější podmínky pro provoz a financování tohoto zařízení pro příští rok. Nemocnice, v jejíchž prostorách zařízení funguje, navíc městu Příbram poskytne nájem i služby za symbolickou korunu. Provoz protialkoholní záchytné stanice stojí v současném režimu kolem dvou milionů korun ročně. Plánovaný provoz v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu by tedy byl z ekonomického hlediska neudržitelný. Proto otázka ohledně dalšího fungování záchytky byla v posledních týdnech tématem mnoha jednání. „Zájem provozovat zařízení z naší strany samozřejmě vždycky byl, jen jsme potřebovali dojednat takové podmínky, aby byl jeho provoz pro město ekonomicky udržitelný,“ vysvětlila místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že mezi všemi partnery došlo k rozumné domluvě. „Výsledkem našeho jednání s náměstkem hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martinem Kupkou je to, že Středočeský kraj záchytku v příštím roce dotačně podpoří. Velice si tohoto vstřícného kroku vážíme,“ uvedla dále Ženíšková. Kvůli problematické finanční situaci původně město Příbram chtělo, aby záchytná stanice přešla pod správu příbramské nemocnice. Vzhledem ke vstřícnému přístupu Středočeského kraje však zařízení zůstane pod městem, resp. pod Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram. „I naší nemocnici patří velký dík, protože městu odpustila poplatek nejen za nájem prostor, ale i za služby,“ doplnila místostarostka. „Jsme si vědomi důležitosti existence Protialkoholní záchytné stanice v našem městě. Osobně jsem s výsledkem vícestranné dohody spokojen. Naše organizace bude i nadále činit vše pro to, aby byl provoz záchytky ekonomicky udržitelný a pro bezpečí a klid obyvatel města přínosný,“ uzavírá téma fungování Protialkoholní záchytné stanice ředitel CSZS Jan Konvalinka. Záchytná protialkoholní stanice je od 1. 3. 2016 registrovanou ambulantní zdravotní službou podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. V současné době je na Záchytné protialkoholní stanici k dispozici 8 lůžek, z čehož je 5 lůžek určeno pro muže a 3 lůžka pro ženy. Sídlo: Areál II, Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Podbrdská 269, suterén budovy „H“. Provozní doba: každý pátek a sobotu od 20 do 8 hodin ráno. Mimořádně bývá otevřena i v jiné dny, kdy například ve městě Příbram probíhají velké kulturní, společenské nebo sportovní akce, při jejichž konání lze předpokládat zvýšený výskyt osob pod vlivem alkoholu. Úhrada za pobyt je stanovena na částku 2.500,- Kč za noc. Více informací zde: http://centrumpribram.cz Pavlína Svobodová, tisková mluvčí Ilustrační foto: Redakce BS - archiv 01.jpg: zleva ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada, místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková a starosta města Příbrami Jindřich Vařeka při zprovoznění záchytky v nových prostorách nemocnice v areálu na Zdaboři v březnu letošního roku. 03.jpg: Protialkoholní záchytná stanice se nachází v suterénu budovy H Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Podbrdská 269.

Monitor tiskovin, čtvrtek, 8. prosince 2016

8.12.2016 | 14:57 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Deník informuje, že Poslanecká sněmovna ČR bude zítra volit předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Mf DNES odhaluje desítky solárních elektráren, které čerpají vyšší podporu, než na jakou mají nárok. Deník Právo popisuje vnitřní boje v sociální demokracii. Premiér Sobotka má v plánu vyškrtávat kandidáty do Poslanecké sněmovny ČR. Deník E15 upozorňuje, že tuzemským žákům klesá gramotnost. Hospodářské noviny píší o plánovaném schodku veřejných financí na rok 2017. Lidové noviny se zabývají rostoucími rozdíly mezi českými školami stejného druhu. Zprávy Mf DNES: Záloha 60 miliard na rok voleb. Poslanci včera schválili státní rozpočet na rok 2017 s plánovaným deficitem 60 mld. Kč. Podle ekonomů oslovených Mf DNES je však schodek předimenzovaný a bude se opakovat scénář z letošního roku s výsledným přebytkem. Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého je makroekonomická predikce, z níž rozpočet vychází, spíše konzervativní, tedy že počítá s nižšími příjmy, než ve skutečnosti budou. Kromě toho však kritizuje narůstající počet státních zaměstnanců a s tím související nárůst daňové zátěže a regulací v soukromém sektoru. E15: Růst českého průmyslu drhne. I kvůli Němcům. Průmyslová výroba v říjnu oproti minulému roku klesla o 1,7 %, navzdory předpovědím ekonomů, kteří očekávali mírný růst. Největší pokles zaznamenal automobilový průmysl, který je označován za motor tuzemského průmyslu. Zahraniční obchod zaznamenal přebytek 15,5 mld. Kč, což je o 300 mil. Kč více než před rokem. HN: Účtenková loterie začne v polovině roku 2017. Ministerstvo financí již vypsalo výběrové řízení na zajištění účtenkové loterie k EET, kterou plánuje spustit v polovině roku 2017. Roční výhry by měly celkově dosahovat až 65 milionů Kč včetně např. věcné výhry automobilu. E15: Kvalita českého školství klesá. Kvalita vzdělávání v ČR je v mezinárodním srovnání podle průzkumu OECD podprůměrná. Průzkum, který sleduje úroveň gramotnosti patnáctiletých žáků, navíc ukázal, že sledované ukazatele v průběhu času dlouhodobě klesají. E15: ČNB v říjnu opět mohutně intervenovala. Česká národní banka v říjnu nakoupila druhý největší objem devizových prostředků (107 mld. Kč) od začátku intervencí. Nejvíc ČNB na devizovém trhu utratila ihned po spuštění intervencí v listopadu 2013, kdy utratila 200 mld. Kč. Větší aktivita ČNB na devizovém trhu je dána větším tlakem spekulantů, kteří věří v brzké ukončení intervencí a tedy zhodnocení svých investic. LN: Renzi skončil. Senát schválil rozpočet. Italský premiér Matteo Renzi včera formálně rezignoval na svou funkci potom, co byl v nedělním referendu o reformě ústavy odmítnut jeho návrh na reformu ústavy. Svou rezignaci odložil na žádost italského prezidenta Sergia Mattarella kvůli schválení rozpočtu, který včera prošel senátem. HN: Evropská centrální banka hodlá dál nakupovat cenné papíry. Důvodem je nízká inflace a sílící politická nejistota. ECB na svém dnešním zasedání pravděpodobně oznámí prodloužení nákupu vládních cenných papírů na podporu ekonomiky. Reaguje tak na politickou nejistotu způsobenou brexitem a negativním výsledkem italského referenda. Inflace se v eurozóně pohybuje hluboko pod plánovanými 2 % (v listopadu podle předběžného odhadu na 0,6 %). Právo: Forejt asi přijde o prověrku. Bez ní do Vatikánu nepůjde. Prezident Miloš Zeman se veřejně zastal odcházejícího šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta a podpořil ho na post velvyslance ve Vatikánu. Kvůli kompromitujícímu videu, které ho může připravit o bezpečnostní prověrku, jsou však jeho šance na tento post nízké. Mf DNES: Konvička opustil Alternativu pro ČR. Antiislamista Martin Konvička, který je znám svými výroky proti muslimským migrantům, vystoupil z politické strany Alternativa pro Českou republiku. Konvička ve stranu ztratil důvěru poté, co vláda rozhodla, že navrhne pozastavení její činnosti. Konvička již dříve opustil Hnutí Blok proti islámu a přerušil spolupráci se stranou Úsvit – Národní koalice.   HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Odbor vnější komunikace čtvrtek, 8. prosince 2016

Cizina opět „řádila“

6.12.2016 | 11:08 | Regionalní - Policisté z odboru cizinecké policie svou pozornost tentokrát nezaměřili na osoby, které porušují zákony a nařízení, ale již téměř tradičně několik příslušníků policie šlo potěšit dne 5. prosince ratolesti do mateřských škol v převlečení za Mikuláše, anděla a čerty. Rozdávání balíčků s dobrotami, společné zpívání koled a písniček proběhlo ve školce ve Starém Podlesí a v Příbrami VII. Děti si vyslechly pochvaly, ale i pokárání z knihy hříchů, což pro některé nebylo vůbec jednoduché. V letošním roce další policisté z Územního odboru Příbram také vypomáhali Spolku Prokop při Mikulášské nadílce v dolu Marie na Březových Horách. Několik strážců zákona se převléklo za čerta a sestoupilo do podzemí Mariánské štoly, kde sehráli představení pro malé děti. por. Bc. Monika Schindlová, DiS. tisková mluvčí P ČR Příbram

<<<12345.>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Online kamera - Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz