Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Týden paměti 2016

20.9.2016 | 18:14 | Regionalní - Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (dále ČALS), pořádá již od roku 2007 takzvaný Týden paměti. Jedná se o informační kampaň spojenou s veřejnou sbírkou, která je určena na pomoc občanům postiženým Alzheimerovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům a pečovatelům. Tato akce probíhá po celé České republice ve dnech 19. -25. září 2016 a je organizována pracovníky kontaktních míst ČALS. „Během Týdne paměti se po Příbrami a okolí pohybují naši spolupracovníci se žlutými jmenovkami. Mají pokladničky, které jsou řádně zapečetěny na Městském úřadě Příbram“ říká Marie Blatoňová, jednatelka příbramské společnosti Sanco-PB, kontaktního místa ČALS. „Pro zájemce máme nachystané informační materiály o Alzheimerově nemoci, probíhá bezplatné testování paměti, které ukáže, zda jsou problémy s pamětí závažné. V případě potřeby doporučíme návštěvu odborníka. Objednat se můžete na telefonním čísle 777 111 198 nebo 736 611 680. Zároveň jsme k dispozici v poradně pro pečující o osoby se syndromem demence, poskytujeme i konzultace v této oblasti. Pro pečující pořádáme svépomocnou skupinu, která umožňuje setkávání s ostatními pečujícími. Účastníci se pravidelně schází a sdílejí společná témata, hledají informace a odpovědi na řadu otázek, které péče o osoby se syndromy demence přináší. „ Většina z nás nepřemýšlí o své paměti a to až do doby, než nám přestane správně fungovat, přitom je pro každého z nás paměť jednou z nejpodstatnějších schopností mozku. V současnosti přibývá počet lidí, nejen v seniorském věku, u nichž se vyskytují a prohlubují problémy s krátkodobou pamětí, právě ty mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu, jednu z nejčastějších příčin demence. Rychlost Alzheimerovy choroby je u každého odlišná, průběh je ale podobný. Nemoc začíná pozvolna a nenápadně, postupně má nemocný stále větší problémy postarat se o domácnost a sebe samého, vyskytují se poruchy řeči a problémy s vyjadřováním, rozhodováním, zhoršuje se schopnost úsudku, nemocný nedokončuje myšlenky a je zmatenější. Celá jeho osobnost se postupně mění a v posledních stádiích nemoci už není schopen se o sebe postarat bez cizí pomoci. V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na kontaktech či osobně: Čermáková Petra, pověřená osoba, Sanco-PB s. r. o. – 777 111 198 Blatoňová Marie, jednatelka, ředitelka Sanco-PB s. r. o. – 736 611 680 Tisková zpráva, 16.9.2016

Do kina v Příbrami v lednu 2017

14.9.2016 | 16:05 | Regionalní - Rozsáhlou stavební činností byla dnes zahájena rekonstrukce příbramského kina. Dle schválených projektů budou vyměněna sedadla a rovněž proběhne modernizace technologické části tak, aby bylo možné promítat filmy ve 3D. Před zahájením rekonstrukce bylo nezbytné v hledišti kina provést geofyzikální a geologický průzkum. Na základě těchto průzkumů bylo rozhodnuto o provedení sanace podloží pod podlahou hlediště. S ohledem na zjištění dutin pod podlahou tak bude zároveň provedena injektáž podkladu s výplní dutiny popílkocementovou směsí. „Přípravu projektu provázela celá řada komplikací, přesto jsme přesvědčeni, že oproti původnímu stavu bude ve výsledku divácký komfort mnohem vyšší,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda. Stavebními úpravami hlediště a jeviště kina dojde ke změně počtu sedaček ze stávajícího počtu 401 na 259. Sedadla budou nová, z toho bude 10 míst dodáno v podobě dvousedadel. Bude také vytvořen prostor pro vozíčkáře v počtu 6 míst. S těmito úpravami souvisí i stavební úpravy soklu, výměna povrchu podlah a nouzového osvětlení stupňů v podlaze. Bude také zavedena technologie promítání na 3D režim, která však umožní promítat i ve 2D. S tím souvisí i nutná výměna plátna a promítačky. Dispozice a provoz sálu kina a navazujících prostor zůstane beze změn využití, beze změny návazností na chodby a další prostory jako jsou hygienická zázemí, vstupy a šatny. „Pokud vše dobře půjde, budeme moci diváky v novém prostředí kina přivítat již v průběhu vánočních svátků,“ doufá místostarosta. Úprava hlediště kina vyjde na 2.886.743,05 Kč bez DPH a dodávka a montáž sedadel v počtu 259 míst na 1.191.400,- Kč bez DPH (město získalo na sedadla dotaci ze Státního fondu kinematografie 350.000 Kč). Dále bude pořízeno nové promítací zařízení pro 3D režim plus další příslušenství (cca 300.000 Kč bez DPH) a nové plátno pro 2D a 3D promítání (cca 200.000,- Kč bez DPH). Celá rekonstrukce kina, které patří pod příspěvkovou organizaci města Příbrami Divadlo Antonína Dvořáka, by měla být ukončena v lednu 2017. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15: Příbram nesouhlasí se závěry posudku

20.7.2016 | 15:22 | Regionalní - Město Příbram obdrželo na konci června posudek o vlivech záměru těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 na životní prostředí. Posudek rozeslalo dotčeným obcím Ministerstvo životního prostředí. Zpracovatel tohoto nového posudku, který hodnotí a posuzuje záměr ze všech podstatných hledisek, souhlasné stanovisko pro jeho uskutečnění doporučuje vydat. Rada města se závěry posudku nesouhlasí. Se záměrem firmy Ekototalbau CZ s.r.o. těžit z odvalu č. 15 hlušinový materiál po hornické uranové činnosti pro výrobu tříděného kameniva rada města Příbrami nesouhlasila již v srpnu loňského roku, kdy k záměru město vzneslo zásadní výhrady. „S vypořádáním našich námitek nesouhlasíme. Jsme toho názoru, že nebyl dostatečně posouzen vliv záměru na pohodu bydlení, na dopravní zátěž dotčených komunikací, nebyl doplněn a vyhodnocen zoologický průzkum tak, jak město Příbram požadovalo a nebyla navržena žádná opatření k ochraně cyklostezky,“ vyjmenoval důvody nesouhlasu rady města starosta Jindřich Vařeka. Ze zákona musí být k záležitosti ohledně plánované těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 Ministerstvem životního prostředí uspořádáno veřejné projednávání. Bližší informace o jeho konání ještě nejsou známy. Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15 Jedná se o záměr firmy Ekototalbau CZ s.r.o. využít hlušinového materiálu po hornické uranové činnosti z odvalu šachty č. 15 pro výrobu tříděného kameniva pro potřeby širšího regionu. Těžba by dle záměru probíhala z koruny odvalu, kde by měla být prováděna i úprava kameniva s tím, že po obvodu koruny odvalu by v průběhu využívání záměru byl udržován ochranný val o výšce minimálně 3 m. Hlušinový materiál by byl tříděn pod radiometrickou kontrolou. V dokumentaci je hodnocen záměr z hlediska 20 let probíhající těžby. Za 20 let je v záměru odtěžit a zpracovat max. 5 mil. tun haldoviny při max. těžbě odvalového materiálu 250 000 t/rok. Při těchto parametrech by dle záměru došlo ke snížení odvalu o cca 33,2 m. Realizací záměru by při maximální těžbě bylo zpracováno 39,1 % materiálu odvalu. Expedice tříděného kameniva by měla být vedena po silnici I/66 Příbram - Milín. Dotčené správní území města - kat. území Brod u Příbramě. Posudky jsou k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP459 Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

O Prokopské pouti

3.7.2016 | 09:02 | Regionalní - O Prokopské kapli a pouti V březohorské hornické osadě byla po dlouhá staletí pouze zvonice, až roku 1721 vyhlásil hormistr a zároveň příbramský primátor Jiří Tomáš Pusch veřejnou sbírku na stavbu kaple. Nejvíc přispěl březohorský obecní starší Pavel Káš, který dal 100 zl., druhý obecní starší Antonín Illing dal 40 zl. a třetí obecní starší Jan Zaprášil 40 zl. Bývalý březohorský rychtář Matěj Chocholín se uvolil obcházet Příbram, ale vybral jen 3 zl. a 4 kr. Svatotojanský cech v Příbrami udělil ze svého horního výtěžku 19 zl., hornická bratrská pokladna dala na popud hormistra Pusche 10 zl. a šichtmistr obecnického železářského závodu Václav Bittner dodal 10 vozů železa. V září 1724 věnovala příbramská obec na stavbu kaple 6000 cihel, tři sudy piva a ze svých hamrů 20 vah železa. V Korábku (tak se lesu tehdy říkalo) povolil příbramský magistrát porazit osm stromů na stavbu krovu, mnozí obyvatelé pomohli bezplatným povozem. Březohorští sousedé v čele s rodem Kášů darovali i šindel na střechu. Základní kámen kaple položil 5. září 1724 hormistr Pusch. Skromná stavba se však pro nedostatek peněz i materiálu vlekla téměř devět let. Vybavení kaple bylo také pořizováno z darů - svatohorští jezuité například darovali bohoslužebná roucha, příbramské měšťanky bílé prádlo. Kaple měla tříboký presbytář s oválným okénkem uprostřed. Loď byla na východní straně zděná a na západní dřevěná. Do věžičky na střeše lodi byl zavěšen zvon „dávno v minulých letech zakoupený“ z roku 1580, posvěcený ke cti sv. Jana Evangelisty. Druhý zvonek vážící asi 25 kg byl opatřen letopočtem 1731 a reliéfem sv. Jana Nepomuckého (byl odcizen zřejmě při opravě kostela po roce 1990). Kapli zasvěcenou hornickému patronu sv. Prokopovi společně s kamennými božími muky vysvětil 4. července 1733 příbramský děkan Karel Augustin rytíř Gross z Langenfeldu a za obě svěcení dostal po půl sudu piva. Poté březohorská obec založila fundaci ve výši 100 zlatých rýnských, které byly rozpůjčovány sousedům pod úrokem, z něhož svatoprokopské záduší hradilo své výdaje. Mše se v kapli konaly v neděli a ve svátek. Protože kaple nemohla být pro nedostatek peněz postavena celá, zůstaly po jejích stranách zvnějšku viditelné šmorce, připravené pro svázání lodi při budoucí dostavbě. Pavel Káš dal připojit hned v  roce 1733 k čelní straně straně kaple nižší dřevěný přístavek, kterému se říkalo kolna. Podle dochovaného zádušního počtu z roku 1748 březohorské záduší přijalo 30 krejcarů místo půl libry loje na svíčky od dvou příbramských pernikářů jako poplatek za prodej zboží o prokopské pouti. Jedná se o vůbec první zmínku o poutní slavnosti sv. Prokopa. Slavila se dva dny. V okolí kaple byly postaveny máje a pro hudební doprovod sem byl přivezen varhanní pozitiv. V předvečer hlavní slavnosti se konaly první bohoslužby. V neděli sem příbramský děkan přivedl z města za doprovodu hudby slavné procesí. Sloužila se velká zpívaná mše, po které následovaly české a německé kázání a litanie. Prokopská kaple byla pro rostoucí počet obyvatel příliš malá. Již v roce 1836 se havířům začala srážet určitá částka z výplaty na její přístavbu. Vybrané peníze se ukládaly v bratrské pokladně. O prokopské pouti 4. července 1836 byl položen základní kámen k Prokopskému dolu a současně s ním kámen k přístavbě kaple. Okamžitě však vyvstala otázka, komu vlastně náleží patronátní právo ke kapli, a tak byla stavba zastavena. V červenci 1843 byla při prokopské pouti poprvé použita nová monstrance, o jejíž pořízení se zasloužili březohorský rychtář Václav Džbánek a oberštajgr Josef Čáka. O prokopské pouti 1859 byl na rozcestí u Prokopské šachty vztyčen litinový kříž s nápisem Gott segne den Bergbau a s eblémy víry, naděje a lásky a s havířskými znaky. V červenci 1877 byla na příkaz konzistoře prokopská kaple prohlédnuta komisí za účasti příbramského děkana Antonína Vojáčka. Byla nalezena „ve stavu chatrném“. V únoru 1879 byly hotovy plány na její přestavbu, která se měla hradit z březohorské obecní pokladny. V březnu 1879 bylo konečně povoleno zřídit na Březových Horách farní expozituru. S přestavbou kaple se spěchalo, a tak se polní mše o Prokopské pouti toho roku konala u cesty k Prokopskému dolu pod takzvanou Panskou haldou. Příštího roku už byla celebrována v novém kostelíku. Text: PhDr. Věra Smolová foto 01 kaple Sv. Prokopa foto 02 ukradený zvon foto 03 Sv. Prokop

Monitor tiskovin, pondělí, 6. června 2016

6.6.2016 | 16:07 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 informuje o jedné z největších transakcí na tuzemském trhu s byty. Hospodářské noviny píší o šetření v ČSSD. Deník Právo se zaměřil na studium dětí kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. Mladá fronta DNES přibližuje opravy tuzemských silnic, které komplikují život řidičům. Lidové noviny zjistily, že voliči v hejtmanských volbách nechtějí řešit migrační krizi ani bezpečnost státu. Deník popisuje zákon, který by měl obchodníkům od roku 2018 omezit možnost nabízet plastové tašky zdarma. Zprávy HN: Posunout EET? Politici jsou pro, úředníci říkají ne. Požadavek Hospodářské komory ČR, aby zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) nezačal platit od 1. prosince, ale minimálně o měsíc později, nachází politickou podporu. Pro odložení startu EET by byla opozice, někteří členové vládního hnutí ANO a vážně nad odložením startu EET uvažuje i ministr financí Andrej Babiš. Proti jsou úředníci jeho resortu, podle kterých by se posunutí EET státu nevyplatilo. Konkrétní závěry jejich analýz ale zatím nejsou k dispozici. HN: Česká ekonomika rostla ve čtvrtletí o tři procenta. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 3 % a proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 %. Zpřesněná čísla zveřejnil ČSÚ. Jde o mírné zhoršení, podle prvního odhadu z května HDP v prvním čtvrtletí meziročně rostl o 3,1 % a mezičtvrtletně o 0,5 %. HN: Bundesbanka zhoršila výhled pro Německo. Německá centrální banka Bundesbank snížila výhled ekonomického růstu Německa. HDP země má podle ní letos stoupnout o 1,7 %, dosud čekala zvýšení o 1,8 %. Výhled růstu na příští rok pak banka snížila o 0,3 p.b. na 1,4 %. Zdůvodnila to slabším vývozem. E15: Prodej vozů vzrostl na měsíční rekord. Prodej osobních aut v Česku za pět měsíců vzrostl o 16 % na 107 tis. vozů. V květnu odbyt stoupl o 34 % na nový měsíční rekord 24 335 aut. HN: Sněmovna podpořila omezení insolvencí. Omezit šikanózní insolvenční návrhy a podvodné oddlužovací firmy má vládní předloha, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna. K cílům novely insolvenčního zákona patří také zprůhlednění insolvenčních řízení a zpřísnění podmínek pro poskytování poradenství v oddlužení. E15: Ve třetím penzijním pilíři ubylo 29 tisíc lidí. Na penzi se státním příspěvkem v tzv. třetím pilíři si na konci prvního čtvrtletí spořilo 4,6 mil. lidí, o 29 tis. méně než na konci loňského roku. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. E15: Dotace na kotle se navýší o 300 milionů. Dotace na výměnu starých kotlů za nové posílí ještě letos o dalších 300 mil. Kč. Ministerstvu životního prostředí to umožní Evropská komise. Podmínkou je, že dodatečné peníze budou užity jen na nejekologičtější kotle. Mf DNES: Kontroly kotlů: Boj o lidi s razítkem. Minimálně 600 tis. kotlů v domácnostech musí do konce roku projít kontrolou. Oprávnění ji provést má v Česku sice zatím jen zhruba 800 techniků, seznam se však stále rozšiřuje o nové kontakty a lze jej nalézt na www.komora.cz. HN: Novelu řešící problémy s EIA projedná brzy vláda. Předlohu, která by umožnila stavět 11 vybraných dopravních staveb bez nutnosti opakovat posouzení jejich vlivu na životní prostředí (EIA), by měla vláda projednat na nejbližší schůzi. Novela o EIA by tyto stavby převedla do zvláštního režimu. Místo nového posouzení, čímž by se příprava staveb prodloužila, by stačilo rozhodnutí vlády nebo ministerstva životního prostředí. Mf DNES: Státy dluží Česku 37 miliard korun, nejvíce Kuba. Česká republika měla ke konci loňského roku u ostatních zemí celkové pohledávky za 37,1 mld. Kč, o rok dříve to bylo zhruba 35 mld. Kč. Nejvyšší dluh má Kuba. Vyplývá to ze zprávy ministerstva financí o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR. HN: Dividenda může ČEZ bolet. Energetická společnost ČEZ vyplatí dividendu ve výši 40 Kč na akcii. Celkem mezi své akcionáře rozdělí 21,5 mld. Kč z celkového loňského zisku 27,7 mld. Kč. Stát, který je se 70 % majoritním akcionářem získá celkem 15 mld. Kč. E15: Tisíce bytů místo nádraží Žižkov. Developerská společnost Central Group Dušana Kunovského koupila za více než 1 mld. Kč od britské Discovery Group severní část Nákladového nádraží Žižkov v Praze. Jde historicky o jeden z největších obchodů s pozemky pro byty na domácím trhu. Parcela pojme více než 2 600 bytů, jejichž výstavba bude stát přes 9 mld. Kč. Se stavbou by se mohlo začít za rok. E15: Zavalení dálnice způsobily práce v lomu. Za sesuv půdy na dálnici D8 může provoz kamenolomu v sousedství dálnice, který byl špatně zabezpečený. Škodu za několik mld. Kč bude ministerstvo dopravy vymáhat po majitelích kamenolomu, společnosti Kámen Zbraslav. HN: Bloomberg: PPF chystá prodej podílu O2. Agentura Bloomberg tvrdí, že skupina PPF miliardáře Petra Kellnera zvažuje prodej podílu v telekomunikační firmě O2. PPF to ale označuje za spekulaci a říká, že o prodeji nejedná a ani ho nepřipravuje. HN: Švýcaři podle odhadů zamítli stálý příjem. Švýcaři podle předběžných odhadů výsledku referenda jasně zamítli návrh, aby jejich země jako první na světě zavedla garantovaný státní příjem pro všechny občany. Ten měl podle návrhu činit 2 500 franků měsíčně (zhruba 61 tis. Kč) bez ohledu na to, zda dotyčný pracuje, anebo je nezaměstnaný. Proti návrhu se vyjádřilo 78 % hlasujících. LN: Odešel „Ten největší“. V pátek zemřel ve věku 74 let legendární boxer Muhammad Ali, který patřil k nejvýraznějším sportovcům minulého století. Po 32letém boji podlehl Parkinsonově nemoci.   pondělí, 6. června 2016 Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Bezpečnostní opatření při oslavách 800 let Příbrami: areál Nového rybníka

25.5.2016 | 17:51 | Regionalní - Při konání oslav 800let Příbrami bude třeba dodržovat při vstupu do areálu Nového rybníka několik bezpečnostních zásad. Město žádá návštěvníky, aby doma nechali zbraně, ostré předměty, nadměrná zavazadla, sklo a skleněné předměty. V areálu bude dostatek stánků s občerstvením a čepovat se bude do vratných kelímků. Na Nový rybník dále nebudou vpuštěna zvířata. V letním kině, kde bude probíhat hudební festival, budou bezpečnostní zásady přísnější. Každý návštěvník projde kontrolou detektoru kovu. Do areálu nebude dovoleno vnášet především: potraviny a nápoje, deštníky, sklo a skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně, ostré předměty, nůžky, pyrotechniku, hořlaviny, notebooky, dalekohledy, selfie-tyče, fotoaparáty s dlouhými teleobjektivy, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola či sportovní pomůcky (kompletní výčet věcí najdete na www.pribram800let.cz). Po dobu konání akce bude možné uložit cenné věci nebo objemná zavazadla do úschovny, která bude připravena v areálu zimního stadionu (Legionářů 378, Příbram VII). Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Příbram slaví 800 let: Pojďme se společně bavit v duchu minulosti, ale i současnosti!

25.5.2016 | 17:35 | Regionalní - Tři hornické průvody s několika tisíci účastníky, hornická bohoslužba na Svaté Hoře, festival Novák 800 s hvězdami české hudební scény s bohatým doprovodným programem v areálu Nového rybníka, koncerty, Noc kostelů, ohňostroj, střílení z moždířů a mnoho dalšího čeká na návštěvníky velkých oslav 800. výročí od první písemné zmínky o městě konajících se ve dnech 10. až 12. června. V rámci oslav je kladen velký důraz na hornickou minulost, protože hornictví v Příbrami je fenomén, který po staletí město i jeho obyvatele zásadním způsobem ovlivňoval. Současně ale s hornickou slávou proběhnou v ten samý termín městské oslavy v moderním duchu. „Minulost a tradice ctít musíme, ale zároveň je nutné dívat se i do budoucna. Proto současně s hornickými oslavami budou další velkou akcí městské slavnosti, které z větší míry proběhnou s areálu Nového rybníka a letního kina,“ informuje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že právě hlavním tahákem těchto městských slavností je dvoudenní festival v letním kině nazvaný Novák 800. Od 17 hodin na něm vystoupí hvězdy současného show businessu, jako je například zpěvačka Lucie Bílá, Dara Rolins, Olga Lounová, zpěvák Leoš Mareš a Petr Kolář, nebo skupiny Buty, Monkey Business či Gipsy.cz. Moderování festivalu se ujmou dva herci příbramského divadla: Jiří Vojta a Filip Müller. Jejich moderátorské duo doplní oblíbená tvář televizní obrazovky Lucie Borhyová, která se moderování ujme v sobotu. Festival doplní po oba dva dny bohatý doprovodný program v krásném přírodním areálu Nového rybníka (zkráceně obyvateli nazývaného Novák) zacílený na všechny věkové skupiny obyvatel. Páteční program (10. 6.) odstartuje již v 6 hodin ráno Televize Nova svým vysíláním Snídaně s Novou přímo z Nováku, kde si vybuduje improvizované televizní studio. „Páteční celodenní program je koncipován jako přehlídka toho nejatraktivnějšího z práce záchranné služby, policie, armády a hasičského sboru Příbram,“ vysvětluje místostarostka Alena Ženíšková a dodává, že sobotní program bude neméně zajímavý. „Sobota bude patřit zejména rodičům s dětmi a mládeži. Pro malinké děti chystáme show Mimoni, Čarování se Saxanou či Ledové království. Zazpívat dětem přijedou zpěváci Dáda Patrasová a Jakub Smolík. Připravena jsou také divadelní a pěvecká vystoupení žáků našich škol, ale vystoupí i senioři,“ dodává místostarostka s tím, že na programu je hodně sportu, například příbramští američtí fotbalisté přijdou ve svých zbrusu nových dresech, představí se i další příbramské sportovní kluby. Náctiletí se mohou těšit na vystoupení YouTuberů, připravena je pro ně chůze po slackline (chůze po pružném popruhu) a laserová střelnice. Bude možné zažít nejenom atrakce na suchu, ale i na vodní ploše rybníka: vyzkoušíte si zorbing, paddleboarding, či si zahrajete vodní fotbálek. V tzv. „Městečku pod hrází“ se bude odehrávat program připravený příbramskými neziskovými organizacemi a školami. V blízkém skateparku proběhne exhibice profi jezdců na bmx a skateboardech a po celý den pak bude na místě zdarma k zapůjčení sportovní vybavení - bmx, inline brusle a skateboardy s možností instruktáže. V pátek i v sobotu v prostoru letního kina zakončí tento doprovodný program koncerty festivalu pod širým nebem Novák 800. Kompletní program městských slavností naleznete zde: http://www.pribram800let.cz Videopozvánku nejdete zde: https://youtu.be/p1vwsx6Gnuc  

BURZA PRÁCE V PŘÍBRAMI

16.5.2016 | 12:29 | Regionalní - Na Krajské pobočce ÚP ČR v Příbrami se představí více než tři desítky zaměstnavatelů Zástupci zaměstnavatelů z Příbramska, Dobříšska, Berounska ale i širšího okolí představí ve středu 15. 6. 2016 v budově Úřadu práce širokou nabídku volných pracovních míst především ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zdravotnictví, v sociálních službách, výrobě plastů a lůžkovin, elektrotechnickém průmyslu, státních složkách Police ČR a Armády ČR  a jiných odvětvích. Burza práce - Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání 2016, kterou organizuje ÚP ČR Krajská pobočka v Příbrami,  proběhne ve středu 15. 6. 2016 mezi 10.00 a 17.00 hodinou v zasedacích sálech KrP ÚP ČR na nám. T. G. Masaryka 145, Příbram. Do Příbrami se sjede řada významných zaměstnavatelů z celého okresu, ale  i mimo region Příbram. Firmy budou hledat například svářeče, brusiče, obráběče, montážní dělníky elektronických zařízení, technology, prodejce automobilů, CNC operátory, skladníky, údržbáře,  ale také odborné pracovníky ve zdravotnictví, v sociálních službách a do svých řad bude nabírat nové kolegy Armáda ČR a Policie ČR, která bude mít v rámci burzy práce odbornou přednášku od 11:00 v malém zasedacím sále . Své zástupce bude mít na místě také Úřad práce ČR. „Poradí zájemcům, jak a kde mohou efektivně hledat práci, představí jim projekty určené pro konkrétní cílové skupiny nebo přiblíží nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti,“ vyjmenovává ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Mgr. Renata Malichová. Návštěvníci získají také přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem. Na své si přijdou i začínající podnikatelé, kteří se dozví zajímavé informace od pracovníků ÚP ČR podpory zaměstnavatelů v rámci programového období 2016 -2020. Všem, kteří mají opravdu vážný zájem najít práci, ÚP ČR doporučuje, aby si s sebou vzali životopis,  občanský průkaz a eventuálně další doklady o dosaženém vzdělání či předchozí praxi. Veletrh je určen nejen nezaměstnaným a všem, kteří chtějí změnit práci, ale také čerstvým absolventům, stávajícím studentům, žákům a jejich rodičům, zkrátka široké veřejnosti. Na akci budou rovněž přítomni zástupci středních škol z příbramského regionu a okolí. Spolu se zástupci ÚP ČR jim poradí při výběru vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Vstup pro návštěvníky je zdarma.

Čtvrtý Jarní výstup na Petráškovu horu

20.4.2016 | 13:11 | Regionalní - Obec Hvožďany a sdružení Čechy nad zlato ve spolupráci s Brdy nad zlato pořádají již 4. Jarní výstup na Petráškovu horu aneb překrásnou brdskou přírodou proti průzkumu a těžbě zlata. Sobota 23. 4. 2016, náves Vacíkov – 14.00 Program: Zahájení, vystoupení hostů Pochod po naučné stezce Ukázka rýžování zlata Tradiční občerstvení (zdarma) u staré štoly  Pro malé výletníky čokoládové zlaťáky z Petráškovy hory   Pro zájemce je zajištěna bezplatná autobusová doprava do Vacíkova a zpět Trasa 1: Rožmitál pod Třemšínem                       13:15 hodin z autobusového nádraží, Voltuš                                                  13:20 hodin Roželov                                                13:30 hodin Mýta                                                    13:35 hodin   Trasa 2: Pozdyně                                              13:30 hodin Hvožďany                                             13:40 hodin Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato vzniklo v roce 1996 a bylo vytvořeno za účelem ochrany životního prostředí v oblastech ohrožených průzkumem ložisek a těžbou zlata. Hlavním úspěchem bylo ve spolupráci s dalšími subjekty prosazení zákazu kyanizace při loužení nerostů do tehdejší legislativy. Z webových stránek www.cechynadzlato.cz a FB

HEROLD EXPRES na nádraží v Rožmitále pod Třemšínem - obrazem

15.4.2016 | 01:45 | Regionalní - Na nádraží v Rožmitále pod Třemšínem 2.dubna 2016 uvítali historickou soupravu HEROLD EXPRES. Podívejte se sami, že bylo co obdivovat. Celou kompletní fotogalerii naleznete ZDE.

Legiovlak v Příbrami 29. 3. - 5. 4. 2016

23.3.2016 | 08:43 | Regionalní - Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jménem Československé obce legionářské pozval na slavnostní představení Legiovlaku, které se uskuteční na nádraží v Příbrami v úterý 29. března 2016 od 10:00. Legiovlak, naše pojízdné muzeum tvořené replikami již 12 historických železničních vagonů československých legií na Rusi z let 1918 – 1920, bude v Příbrami jako prvním městě Středočeského kraje přístupný od 29. března do  5. dubna to po celou dobu zcela zdarma. Letos jsme do soupravy zařadili i jeden zbrusu nový vůz, který představuje kinosál s originální dobovou promítačkou, kterou používal Osvětový odbor odbočky Československé národní rady na Rusi. Doufáme, že naší krátkou návštěvu využijí především školní kolektivy, pro které je připraven naučný program. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě a na našem webu www.legiovlak.cz. S bratrským „Nazdar“ Miloš Borovička, tiskový mluvčí 29. března dorazí Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích – na nádraží v Příbrami. Už dvanáct zrekonstruovaných vagonů představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Veřejnosti bude k dispozici zdarma až do 5. dubna, pak se přesune do Berouna. Třetí zastávkou letošní pouti Legiovlaku, projektu Československé obce legionářské, který připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát, je příbramské nádraží. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a zavítala už i krátce na Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá již z 12 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Průjezd kolem světa domů do Československa si legionáři často museli vynutit tvrdým bojem s bolševiky a vlastní krví.  „V Příbrami představíme Legiovlak 29. března, v 10:00 slavnostně zahájíme naší unikátní výstavu, letos máme v plánu navštívit 28 měst a obcí České republiky,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a dodává: „Zůstaneme zde do 5. dubna a doufáme, že místní zaujmeme a přijdou se podívat a třeba i zjistit něco o svých předcích. Posádka vlaku dokáže hledat konkrétní osoby v databázi legionářů, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty i vzpomínky.“ Samotný Legiovlak bude přístupný zcela zdarma každý všední den od 8:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 18:00. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každý den od 13:00 a opakují se v pravidelných hodinových intervalech. Posádka vlaku v dobových uniformách je vždy k dispozici jak k odbornému výkladu, tak k pomoci s pátráním po legionářích mezi předky návštěvníků. Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. „Letos jsme opět rozšířili o jeden vagon, který představuje kinosál Osvětového odboru odbočky Československé národní rady na Rusi, ve kterém budeme promítat dobové dokumenty a filmy. Máme dokonce i originální promítačku, která k těmto účelům sloužila našim legionářům, ta samozřejmě bude v expozici jen staticky,“ říká Charfreitag a vysvětluje: „Všechny naše vagony jsou sto let staré originály, které sice přímo nepřepravovaly naše legionáře, ale i tak bylo velmi obtížné opravit je do provozuschopného stavu.“ Návštěvníci si tak budou moct prohlédnout zázemí ubytovacího vozu, kterému se říkalo těpluška, polní poštu, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, či kovářský vagon s obráběčkou dílnou. Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin. Cílem Legiovlaku je připomenout opomíjené legie především nejmladším, proto jsou pro kolektivy připraveny zdarma exkurze s výkladem. Zájemci o skupinovou prohlídku se mohou dopředu objednat na e-mailu skoly@legiovlak.cz nebo na tel. 734 315 642 a domluvit si přesný čas. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz.

TISKOVÝ MONITOR - středa, 9. března 2016

10.3.2016 | 13:16 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 se věnuje plánované výstavbě letiště ve Vodochodech. Hospodářské noviny informují o vládním záměru trestat firmy již za přípravu daňového úniku. Deník Právo řeší zprávu organizace Amnesty International o diskriminaci Romů, která je podle soudu nepravdivá. Mladá fronta DNES uveřejňuje návrh z dílny ČSSD na omezení přídavků na děti. Lidové noviny píší o vyjednávání evropských politiků s Tureckem při řešení imigrační krize. Deník nabádá ke kontrole lékařem vykázané péče u zdravotních pojišťoven.  Zprávy   HN: Příprava úniku daní bude zločin. Vláda přitvrzuje v boji proti daňovým únikům. Aby byl dnes člověk za daňové podvody potrestán, musí stát o peníze skutečně ošidit. Nově může jít do vězení už za to, když bude takovou věc plánovat. Trestání přípravy daňového úniku by se mělo rozjet od příštího roku. Za přípravu daňového podvodu hrozí vězení od půl roku do 10 let. Trest mohou dostat nejen majitelé firem, ale i samotní daňoví poradci.   HN: Zákon firmám přikáže předcházet stresu zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit povinnost zaměstnavatelů předcházet stresu na pracovištích. Následuje tak celoevropský trend. Jak budou vypadat kontroly, zda firma prevenci proti stresu nezanedbala, není zatím jasné. V novele zákoníku práce je pouze jedna věta, která zaměstnavateli tuto povinnost ukládá. Novela firmám mj. také přikazuje předcházet násilí a obtěžování.   HN: Nezaměstnanost v únoru byla nejnižší od roku 2009. Nezaměstnanost v Česku v únoru klesla na 6,3 % z lednových 6,4 %. Uchazečů o práci bylo celkem 461 254. Volných míst nabízeli zaměstnavatelé 114 826, což je nejvíce od října 2008, oznámil Úřad práce ČR. Meziročně klesla nezaměstnanost výrazněji, loni v únoru činila 7,5 %. Letošní únorová hodnota je nejnižší od roku 2009.   E15: Čtvrtina velkých firem chce přijímat další lidi. České firmy hlásí pro 2. čtvrtletí mírný optimismus. Nárůst pracovníků očekává celkově 7 % zaměstnavatelů, naopak propouštět zamýšlí 3 % firem. Z velkých podniků chce nabírat více než čtvrtina, ukázal průzkum Manpower Index trhu práce.   HN: V českém autoprůmyslu pracuje přes 115 tisíc lidí. Počet zaměstnanců v tuzemských automobilkách a u výrobců dílů loni vzrostl o 4 % na 115 351 lidí. Průměrná mzda v odvětví se zvýšila o 3,6 % na 33 274 Kč, a byla tak o více než čtvrtinu nad průměrnou mzdou v Česku, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.   Právo: Marksová chce snížit rozdíl ve výdělcích žen a mužů. Ministerstvo práce a sociálních věcí spustí na jaře velkou kampaň s názvem „22 procent k rovnosti“, která má upozornit na rozdíly ve výdělcích žen a mužů a má pomoci k jejich setření. Podle viceprezidentky HK ČR Ireny Bartoňové Pálkové by se však 76 mil. Kč vyčleněných na tuto kampaň mělo spíše užít na aktivity přispívající na fungující systém pro zaměstnávání žen a ne na osvětové kampaně, na kontrolní činnost orgánů inspekce práce a vzdělávání státních úředníků.   2 HN: Vyslání pracovníka do ciziny má být pro firmy dražší. Unii čeká další konflikt. Evropská komise se snaží chránit země s vyššími příjmy. Pracovní síla ze střední a východní Evropy by se měla prodražit. Podle evropského návrhu by společnosti pracovníkovi vyslanému do zahraničí měly platit nově nejen minimální mzdu, jaká je v dané zemi, ale zároveň všechny tamní příplatky či příspěvky. V Česku by se tato pravidla dotkla několika desítek tis. zaměstnanců.   HN: ČNB v lednu intervenovala za 58 miliard korun. Česká národní banka v lednu na devizovém trhu intervenovala proti posilující koruně v objemu přesahujícím 58 mld. Kč. Od zahájení intervencí v roce 2013 do konce letošního ledna centrální banka intervenovala za více než 0,5 bil. Kč.   Mf DNES: Čtyři děti a dost. Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna navrhuje omezit přídavky na děti. Zaskočil tím své spolustraníky i pravicové poslance. Podle jeho návrhu by měsíční přídavek na dítě, který v současnosti činí od 500 do 700 Kč na dítě, bylo možné čerpat max. na čtyři děti. Na páté a další dítě by už rodiče nepobírali nic.   HN: E-cigarety možná poslanci v restauracích nezakážou. Navrhovaný zákaz kouření v restauracích, barech a jiných zařízeních se možná nebude vztahovat na elektronické cigarety. Mohl by se také rozšířit výčet veřejných budov, v nichž by provozovatelé směli mít oddělené kuřárny. Vyplývá to z poslaneckých úprav tzv. protikuřáckého zákona.   E15: Přebytek zahraničního obchodu v lednu vzrostl. Zahraniční obchod Česka skončil v lednu v přebytku 19,3 mld. Kč, to je meziročně o 0,7 mld. Kč více. Vývoz vzrostl o 2,4 % na 266,1 mld. Kč, dovoz se zvýšil o 2,3 % na 246,7 mld. Kč.   E15: Zisk zemědělství se loni propadl o desítky procent. České zemědělství bylo podle prvních odhadů i v loňském roce ziskové, hospodářský výsledek oboru ale prudce klesl. Podle propočtů Zemědělského svazu činil propad zhruba 50 % na 9 mld. Kč. Na propadu se podle svazu podepsala např. mléčná krize.   Právo: Státy EU se dohodly na výměně daňových dat nadnárodních firem. Země EU se v úterý shodly na doplnění pravidel o výměně daňových informací tak, aby omezily možnost daňových úniků a přesouvání zisků nadnárodních firem. Dohoda předpokládá, že velké nadnárodní firmy budou muset poskytovat daňovým úřadům v každé zemi, kde působí, zprávy o svých příjmech, ziscích a zaplacených daních.   E15: Eurozóna ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla o 1,6 procenta. Meziroční růst HDP eurozóny byl v posledním kvartále loňského roku podle zpřesněných údajů 1,6 % místo doposud uváděných 1,5 %.   E15: Letiště v ohrožení. Investiční skupina Penta se potýká s novou překážkou při její snaze vybudovat ve Vodochodech letiště pro nízkonákladové lety. Plánovaná výstavba křižovatky s dálnicí D8, která je pro letiště stěžejní, je ohrožena. Město Odolena Voda, do jehož působnosti pozemek patří, totiž hodlá vyhlásit v místě plánovaného sjezdu z dálnice D8 stavební uzávěru. Město se bojí zahuštění dopravy.   HN: Češi jsou rekordmany v pobytu ve vězení. Česko patří do první pětice zemí s nejvyšší průměrnou délkou pobytu lidí ve vězení. Delší dobu v průměru za mřížemi stráví už jen lidé v Moldavsku, Portugalsku, Ázerbájdžánu a Rumunsku. Vyplývá to ze studie SPACE zveřejněné Radou Evropy. V Česku lidé v roce 2014 strávili ve vězení v průměru 21,4 měsíce.

Příbram otevírá protialkoholní záchytnou stanici

1.3.2016 | 13:54 | Regionalní - V Příbrami se po několika měsících znovu otevřela protialkoholní záchytná stanice: v nových prostorách v areálu příbramské nemocnice na Zdaboři, s větší kapacitou a v podmínkách vyhovujících legislativním požadavkům. Z důvodu nedostatečného počtu lékařů bude zařízení prozatím zprovozněno v omezeném, pátečním a sobotním provozu.  Nová protialkoholní záchytná stanice je od 1. 3. 2016 zaregistrována jako zdravotnické zařízení Středočeského kraje pod Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Prvním dnem provozu bude pátek 4. března. „Od zprovoznění záchytné stanice si slibujeme především to, že opilí lidé již nebudou zatěžovat pacienty na urgentním oddělení nemocnice, kam byli doposud policií převáženi,“ uvádí místostarostka města Příbrami Bc. Alena Ženíšková s důrazem na to, že i městské a státní policii se tímto krokem výrazně ulehčí práce. Slova místostarostky potvrzuje i vedoucí Odboru zdravotnictví Středočeského kraje MUDr. Pavel Kubíček, který se však setkává i s názorem, že investovat do zařízení záchytných stanic je nehospodárné a neúčelné: „Celá řada občanů se mylně domnívá, že problematika protialkoholních záchytných stanic se jich netýká. Není tomu tak. Zejména v době ústavních pohotovostních služeb, tedy mimo běžnou pracovní dobu, tito opilí spoluobčané výrazně ztěžují práci zdravotnickému personálu, a zpravidla obtěžují ostatní pacienty,“ vysvětluje Kubíček s doplněním, že právě z tohoto důvodu se Odbor zdravotnictví Středočeského kraje usilovně snaží zařízení protialkoholních stanic organizačně i ekonomicky podporovat. Rekonstrukce prostor i vybavení samotné záchytky proběhlo na náklady příbramské nemocnice. „Nemocnice výrazně napomohla zejména tím, že poskytla prostory v areálu Na Zdaboři a na vlastní náklady je zrekonstruovala podle požadavků provozu záchytné stanice, hygieny a požární ochrany,“ uvádí ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada a konstatuje: „Také jsme aktivně spolupracovali při hledání lékařského personálu. To je pro nemocnici velmi důležité, protože v období neexistence protialkoholní záchytné stanice končili opilci obvykle na urgentním příjmu nemocnice, a to jistě není správné.“ Služeb původní příbramské protialkoholní záchytné stanice, která byla z důvodu nevyhovujících podmínek uzavřena v červnu 2015, využilo ročně na 300 osob z různých měst. Se zprovozněním nové záchytné stanice se dá předpokládat, že jejich počet ještě vzroste. „Do nové záchytky na Zdaboři budou přednostně přijímáni klienti především z příbramského okresu. Pokud bude volná kapacita, tak v rámci sousedních okresů mohou být přijímáni i opilí lidé z Berounska, Benešovska a blízkého okolí,“ dodává místostarostka Alena Ženíšková. Provozní doba je od 19 hodin večer do 7. hodiny ranní, prozatím pouze v pátek a v sobotu. Směna bude obsazena jedním lékařem a dvěma sanitáři. Kapacita je pět lůžek – dvě pro ženy a tři pro muže v oddělených místnostech. Do budoucna se předpokládá rozšíření služby na sedm dnů v týdnu, a zvýšení počtu lůžek. Cena za pobyt je stanovena na částku 2.500 Kč. „Co se provozu týče, služba pro víkendový provoz zařízení je aktuálně zajištěna dvěma lékařkami. Počítáme však s rozšířením provozu a přijetím dalších lékařů tak, aby byl do budoucna zajištěn nepřetržitý provoz této služby,“ informuje dále místostarostka Ženíšková a dodává: „V případě mimořádných událostí ve městě, jako je například některé rizikové fotbalové utkání, jsme připraveni záchytnou stanici zprovoznit i mimo víkend.“ Z historie příbramské protialkoholní záchytné stanice Původní „záchytka“ byla umístěna v Příbrami, v ulici Na Příkopech, v budově bývalé I. polikliniky. Zde fungovala pod správou městského úřadu od roku 1993. Nesplňovala však legislativní požadavky pro provoz zdravotnického zařízení a navíc sídlila v nevyhovujících prostorách, proto byla v červnu 2015 uzavřena. Vedení města Příbrami vnímalo nutnost umístění zařízení tohoto typu ve městě a cílilo zprovoznit záchytku ve vyhovujících prostorách. Ty nabídla a na své náklady zrekonstruovala a vybavila Oblastní nemocnice Příbram. Nová protialkoholní záchytná stanice je umístěna v areálu na Zdaboři, ulice Podbrdská 269, Areál II., suterén budovy H. V současné chvíli v rámci kraje fungují celkem tři protialkoholní záchytné stanice, v Kolíně, v Mladé Boleslavi a prozatím v omezeném, víkendovém provozu i v Příbrami. Svobodová Pavlína tisková mluvčí FOTO 01: zleva MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram, Bc. Alena Ženíšková, místostarostka města Příbrami, Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami při prohlídce nových prostor FOTO 02: novináři na prohlídce prostor protialkoholní záchytné stanice (PZS) FOTO 03: PZS spadá pod Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram FOTO 04: PZS je umístěna v areálu Oblastní nemocnice Příbram na Zdaboři, ulice Podbrdská 269, Areál II., suterén budovy H. FOTO 05. archiv redakce

<<<1234567.>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Online kamera - Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz