Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Výzva starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky

29.1.2015 | 11:12 | Z radnic - Vážení spoluobčané, Městský úřad Příbram v těchto dnech začal vyhlašovat řadu výběrových řízení na obsazení funkcí vedoucích odborů a vedoucích oddělení. Je samozřejmé, že současná opozice se bude snažit jakýmkoliv změnám pokud možno bránit. Již teď jsme dopředu obviňováni, že reorganizaci úřadu a příspěvkových organizací děláme jenom proto, abychom mohli na teplá místečka dosadit své kamarády. Musím přiznat, že hysterická kritika těch, kteří s každým novým dnem pociťují oslabování svých pozic, mne hřeje na duši. Vyzývám zejména občany Příbrami, aby se nenechali otrávit zaručenými zprávami o tom, že o všech místech je již dávno rozhodnuto. Není to pravda. Byl bych sám proti sobě, kdybych připustil zaplevelení úřadu nevím koho kamarády. Apeluji na všechny, kteří si na práci ve státní sféře pomýšlejí. Nebojte se zabojovat a přijďte se nám ukázat. Rozšířené výběrové komise budou zasedat tak dlouho a výběrová řízení se budou opakovat do té doby, než si budeme jisti, že jsme pro správnou volbu učinili maximum. S mnohými z Vás uchazečů se doufám potkám osobně, a proto si dovoluji vás všechny pozdravit a dodat vám odvahu k Vašemu rozhodnutí. Na posilněněnou si dovolím připomenout dobrou zásadu pokerového hráče. „Žádná hra není prohraná, dokud v ruce držíš poslední kartu“. Jindřich Vařeka starosta města Příbram

Vojenský újezd Brdy končí, otevírá se cesta rozvoje turismu

28.1.2015 | 16:30 | Z radnic - Podpisem pana prezidenta Zemana pod zákonem o optimalizaci rušení vojenských újezdů, kterým se také zcela ruší Vojenský újezd Brdy, byl minulé úterý legislativně završen proces, který byl oficiálně zahájen dne 6. dubna 2011 oznámením záměru Ministerstva obrany, že chce redukovat rozlohu všech vojenských újezdů v ČR a přitom také zrušit Vojenský újezd Brdy. Zákon po víc než roce (jeho návrh byl poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rozeslán už v prosinci 2013) schválila po obstrukcích některých poslanců jak výraznou převahou Poslanecká sněmovna, tak krátce na to i Senát. Právě záměr ministerstva obrany zrušit VÚ Brdy byl evidentně hlavním důvodem, proč se celý ten proces tak zdržoval. Ukázalo se, jak mnoho je občanů, včetně řady poslanců a senátorů, kteří se domnívají, že mohou vynášet relevantní soudy o tak vysoce specifickém a odborném problému, jakým je to, proč a které vojenské újezdy naše armáda ke svému výcviku potřebuje, a které nikoli. Nakonec byl tedy zákon přijat a podepsán prezidentem republiky. „Pro nás je důležité, že Vojenský újezd Brdy, který zabírá celý západní horizont našeho města a svou nepřístupností veřejnosti blokuje po desítky let rozvoj cestovního ruchu v našem regionu, se k 31. 12. letošního roku zruší. Podle záměru shodně vyjádřeného Ministerstvem obrany a Ministerstvem životního prostředí a podporovaného vládou, by mělo hned následující den, 1. 1. 2016 vejít v účinnost i Nařízení vlády ČR, kterým bude vyhlášena CHKO Brdy,“ uvedl příbramský starosta Jindřich Vařeka s tím, že se očekává, že příslušné vládní nařízení bude vydáno v průběhu tohoto roku, protože i samotný proces vyhlašování CHKO se nyní již nachází v závěrečné fázi. „Pro náš region i pro samotné město Příbram budou mít obě tyto události - jak zrušení újezdu, tak vyhlášení CHKO - doslova klíčový význam,“ říká starosta Vařeka s důrazem na to, že turistický ruch v Brdech se začal velmi živě rozvíjet už v období první republiky. Za druhé světové války a následně i v době totality byl násilně přerušen a znemožněn a po dlouhých desítkách let se bude do našeho kraje opět vracet. „Je to obrovská příležitost pro ekonomický rozvoj tohoto regionu, kterou oceňujeme o to víc, že se tak děje v období, kdy Příbram a její okolí tíží nejvyšší míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji, která se vysoko pohybuje i nad celonárodním průměrem. Bude velmi záležet, jak s touto příležitostí naložíme, jak využijeme ojedinělé šance, které se nám dostává. Je to výzva pro zdejší podnikatele a živnostníky, aby se neváhali zapojit do budování infrastruktury turismu, jež zde prakticky chybí. Je to také výzva pro místní samosprávy, aby vytvořily podmínky pro rozvoj a podporu této infrastruktury a podnikání v oblasti cestovního ruchu,“ vysvětluje význam momentální situace Jindřich Vařeka. Zastupitelstvo města Příbrami také na svém posledním zasedání rozhodlo o podstatném a urychleném dopracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. Aktualizace je mimo jiné motivována potřebou řešit tuto záležitost koncepčně a promyšleně tak, aby očekávaný příliv návštěvníků nově zřízené CHKO a doposud veřejnosti uzavřeného území, našel Příbram připravenou a schopnou poskytnout jim své služby. „Věříme, že i ostatní obce a města našeho regionu uvažují podobně a jsme připraveni s nimi neprodleně zahájit diskusi o vzájemně výhodné a prospěšné spolupráci při rozvoji cestovního ruchu, jeho propagaci a marketingu. Plánujeme sezvat všechny relevantní aktéry na konferenci, při níž bychom byli schopni formulovat jak společné strategie, tak i naše doporučení, směrem ke státním orgánům a institucím,“ nastínil další kroky starosta města Jindřich Vařeka. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Úřad práce ČR začne vydávat nové průkazy OZP

28.1.2015 | 16:21 | Z radnic - Nové průkazy OZP začne Úřad práce ČR vydávat od 1. 4. 2015 Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientů. Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny právních norem, platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015. „K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce ČR (ÚP). Kdo má nárok na vydání nového průkazu? Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz. Postup při prokazování nároku na průkaz OZP Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis bude obsahovat také informaci o tom, jak mohou prokázat tento nárok a co mají ještě doložit v rámci žádosti o vydání průkazu OZP. Výzvu dostanou klienti do vlastních rukou. Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“. O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok. O přechodu nároku na průkaz OZP Úřad práce ČR správní řízení nevede, vydání průkazu pouze zaznamená do spisu dotyčného klienta. Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR? Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP – na výměnu mají nárok pouze držitelé platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. Tuto fotografii mohou lidé přinést až dodatečně, při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP není nezbytná. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby. Volba symbolu osoby se zdravotním postižením Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP. Mgr. Robert Dikan, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Příbram Tyršova 107 261 19 Příbram I tel: 318402249 www.pribram.eu

Organizační řád Městského úřadu Příbram: změna k 1.4.2015

26.1.2015 | 11:41 | Z radnic - Rada města Příbrami na svém pondělním jednání schválila nový návrh Organizačního řádu Městského úřadu Příbram. Důvodem změny struktury úřadu je proces racionalizace a zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností vykonávaných Městským úřadem Příbram. Při přípravě nové organizační normy byla zvažována i současná organizační struktura městského úřadu, tedy zda odpovídá požadavkům moderního úřadu. "Organizační řád a Kompetenční schéma nebyly měněny dlouhá léta. Je to v podstatě více než deset let. Doba pokračuje a je třeba se přizpůsobovat. Existuje mnoho nových zákonů a nařízení, máme například nový Občanský zákoník. To jsou vnější vlivy, které mají dopad na chod veřejné správy. Je samozřejmé, že jednou za čas je zapotřebí tyto vnější změny promítnout i do vnitřní struktury městského úřadu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že přišlo nové vedení, které je jinak složeno, než bylo vedení předchozí. Z těchto důvodů v podstatě již nebylo možné převzít původní schéma," vysvětluje starosta Jindřich Vařeka. "Mnohé z patnácti odborů budou buď přetransformovány anebo doplněny," vysvětlil dále starosta Jindřich Vařeka. "Čtyři odbory budou zrušeny a čtyři nové odbory vzniknou," upřesnil. Nově vzniklé odbory 1) odbor kanceláře města 2) odbor investic a rozvoje města 3) odbor správy majetku 4) odbor občanských agend Zrušené odbory 1) Odbor silničního hospodářství a investic 2) Odbor právní 3) Odbor koncepce a rozvoje města 4) Odbor ochrany a obrany V rámci změny organizačního schématu přejdou kompetence těchto zrušených odborů do odborů nových či transformovaných. Výběrová řízení Celkem bude vypsáno 14 výběrových řízení. Budou to výběrová řízení na vedoucí nových odborů a nových oddělení. Do výběrového řízení mají možnost přihlásit se všichni, tedy i ti vedoucí, kteří v současné době zastávají pozice, které budou transformovány. Nové organizační schéma bude realizováno k 1. dubnu 2015. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Díl čtvrtý: Centrum zdravotních a sociálních služeb

24.1.2015 | 00:12 | Z radnic - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami je velké téma. Pro větší informovanost a představení koncepce samotného fungování této oblasti radnice vydává formou tiskových zpráv potřebné informace tak, aby občané i samotní zastupitelé byli s touto problematikou dostatečně srozuměni. Slíbili jsme, že do dnešního dne budeme v jednotlivých dílech představovat stávající zdravotní a sociální služby. Dnes také zveřejňujeme nový koncept Centra sociálních a zdravotních služeb, kde jsou tyto služby představeny v rámci jednoho celku.   Představení sociálních a zdravotních služeb Příbrami Díl čtvrtý: Centrum zdravotních a sociálních služeb V předchozích dílech našeho miniseriálu jsme si představili postupně všechny zdravotní a sociální služby, které město Příbram v současnosti nabízí pro své občany. Dnes se budeme věnovat budoucnosti těchto služeb. Společnost se vyvíjí a s ní i její potřeby, stejně tak potřeby zdravotních a sociálních služeb. Vznikají nové služby a stanovují se nové standardy. Co stačilo před několika lety, nemusí už odpovídat současným trendům a potřebám. Vedení města Příbram ve spolupráci s odborníky z Úřadu vlády, Krajského úřadu Středočeského kraje a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbrami připravilo koncept nového Centra zdravotních a sociálních služeb (CZSS), které by mělo všechny stávající služby zastřešit a dát možnost vzniknout novým, které jsou do budoucnosti potřeba. Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami by mělo nově vzniknout reorganizací v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb. Nové centrum by mělo zastřešovat řadu odborných pracovišť poskytujících sociální a zdravotní služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé zdravotní či sociální situace. "Reorganizace by měla v principu spočívat v tom, že místo několika příspěvkových organizací vznikne jedna. Tato nová organizace bude pod sebou sdružovat všechny ostatní: Pečovatelskou službu, Domov seniorů, Městské jesle a rehabilitační stacionář, Azylový dům, Odborné sociální poradenství, Středisko terénních služeb a Protialkoholní záchytnou stanici,“ nastínil chystané změny starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka. "Máme v plánu dělat zdravotní a sociální služby efektivněji a kvalitněji. Je důležité, aby tyto služby byly finančně soběstačnější, a to zejména právě získáváním většího objemu financí z dotací," dodal k otázce financování místostarosta města Mgr. Václav Švenda. „Poskytování všech zdravotních a sociálních služeb je v Příbrami na velmi dobré úrovni. Je však nutné reagovat na současný stav a rozšířit služby podle aktuálních potřeb. Populace stárne a hodně lidí například řeší i zhoršenou ekonomickou situaci a rizika s tím spojená,“ uvedla k problematice místostarostka Alena Ženíšková. „V momentě, kdy je někdo vystěhován na ulici kvůli tomu, že neplatí nájem, je už pozdě. Nemůžeme řešit jenom následky, ale i příčiny takové a podobných situací. Do budoucna se chceme zaměřit i na prevenci,“ pokračuje dále místostarostka. V rámci takové prevence bude například působit zamýšlené Oddělení terénních služeb, které bude těsně navazovat na Oddělení sociální prevence a kurately nebo již fungující Poradnu města Příbram, které jsou součástí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram. Například posledně zmiňovaná poradna poskytla za rok celkem 1160 intervencí občanům, což je alarmující, jedná se o téměř 100 % nárůst oproti roku 2013. V letošním roce bude pokračovat a bude rozšířen i rozsáhlý projekt prevence kriminality „V plánu máme spoustu věcí, které dávají smysl a pomohou příbramským občanům, kteří to z nejrůznějších důvodů potřebují. Aby vše fungovalo efektivně, byla zde provázanost a kontinuita jednotlivých služeb, je třeba, aby bylo vše zastřešeno pod jednou organizační složkou. Tou by mělo být právě Centrum zdravotních a sociálních služeb,“ je přesvědčena Alena Ženíšková. „V pondělí 26. ledna se bude o záměru zřídit toto centrum rozhodovat na jednání Zastupitelstva města Příbrami a já věřím, že tento záměr bude podpořen napříč celým politickým spektrem. V tomto případě totiž nejde o politiku, ale o to, abychom pomohli našim občanům,“ dodal k celé věci starosta Jindřich Vařeka. Grafické znázornění struktury Centra Níže je přiloženo grafické znázornění struktury Centra zdravotních a sociálních služeb, jak by mělo fungovat do budoucna a FAQ – nejčastější otázky a odpovědi v souvislosti s celým projektem.   FAQ Otázka: Proč se vůbec přistupuje k záměru změnit koncepci a organizaci zdravotních a sociálních služeb? Odpověď: Potřeby zdravotních a sociálních služeb se neustále vyvíjejí, stejně tak jako služby samotné, jejich standardy a potřeby klientů. Tomu se musí přizpůsobit i samotné fungování a organizace poskytovatele těchto služeb. Na změny je potřeba reagovat. Otázka.: Nebudou změny znamenat snížení kvality poskytovaných služeb nebo vliv na jejich dostupnost pro občany? Odpověď: Naopak. Ze své podstaty budou sociální a zdravotní služby poskytovány na základě potřebnosti a naléhavosti pro občana. V plánovaném konceptu CZSS se počítá i s rozšířením žádaných, ale dosud stále chybějících služeb. Otázka.: Existuje obdobný koncept někde jinde? Odpověď: Ano, samozřejmě. Nejedná se o něco nového nebo nevyzkoušeného. Podobný koncept, kdy jsou zdravotní a sociální služby zastřešeny v rámci jednotné organizace existují a fungují i v jiných městech. Například v Praze, Jihlavě, Poděbradech a dalších městech. Otázka: Byl zamýšlený projekt konzultován s odborníky v dané problematice? Odpověď: Bez toho by to ani nešlo. Bylo nutné vše promyslet, naplánovat v souladu s platnou legislativou a konkrétními záměry. Už ve fázi přípravy koncepce byly všechny související otázky řešeny a konzultovány se zástupci města, úřadu Středočeského kraje, Úřadu vlády, tedy se všemi odborníky, kteří mají k projektu co říci a na přípravě všech změn s námi spolupracují. Otázka: Budou znamenat zamýšlené změny rušení pracovních míst nebo naopak jejich vytváření? Odpověď: V globálním měřítku nedojde k zásadnímu ponižování nebo navyšování pracovních pozic. Pokud, tak se bude jednat o řádově jednotky míst. Hlavním cílem je zefektivnit organizaci práce a všech procesů. Možná se bude jednat o změny v pracovních zařazeních a kompetencích stávajících pracovníků. Největší důraz chceme klást na odbornost, lidské kvality, odbornou přípravu a individuální rozvoj všech pracovníků organizace. Otázka: Jaké nejpodstatnější pozitivní dopady bude mít zřízení Centra pro zdravotní a sociální služby města Příbram? Odpověď: Bude fungovat jedna organizace s modelem postupného liniového vedení a jasně definovaných kompetencí. Zefektivní se tím činnost celku jako taková. Nová organizační struktura také umožní daleko pružněji reagovat na potřeby změn a implementovat je do praxe. Otázka: Jaké pozice budou nově obsazovány? Odpověď: Bude realizováno výběrové řízení na pozici ředitele CZSS. Je následně v kompetenci ředitele, aby i ve spolupráci se zřizovatelem případně řešil vedoucí zaměstnance a ostatní personální záležitosti jednotlivých pracovišť či organizační strukturu. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Pokud se Vám porouchá vozíček, hasiči Vám pomohou!

23.1.2015 | 23:44 | Z radnic - Pokud se Vám porouchá vozíček, hasiči Vám pomohou! Představte si, že jste vozíčkář, máte elektrický vozík, a dojde Vám „šťáva“ nebo se nějak jinak porouchá. Co teď? Příbramáci mají štěstí, protože si mohou přivolat telefonicky pomoc. Město Příbram již v r. 2013 zakoupilo a nechalo instalovat do hasičského vozu Ford Transit, svěřeného do péče členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbram I, zařízení – plošinu se speciálními úchyty pro přepravu zdravotně postižených osob pohybujících se na vozíku. Cílem tohoto projektu je pomoci našim zdravotně hendikepovaným spoluobčanům v případě poruchy jejich vozíku po Příbrami a zajištění jejich přepravy zpět domů. Do současné doby byla tato služba v několika případech využita. Za tuto záslužnou činnost členů jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou provádí ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu, je nutno upřímně poděkovat a byla také velice kladně hodnocena i na jednání Bezpečnostní rady města Příbram. Abyste si mohli udělat představu o tom, jakým způsobem přeprava vozíčkáře a samotné zařízení funguje, přikládáme názorné fotografie. Figuranta nám s laskavou spoluprací dělal grafik příbramského týdeníku Periskop pan Martin Tichý. Jako vozíčkář zhodnotil nabízenou službu jako dobrou, s mírnou výhradou nepohodlí týkajícího se výšky stropu v autě: pan Tichý se musel mírně krčit. Ale na kratší vzdálenost po Příbrami to podle jeho vyjádření nevadí. Telefonní čísla, na která se mohou občané ve svízelné životní situaci obrátit, jsou: 800 880 831, 800 880 832. Tísňová volání, prosíme, nepoužívejte!   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Díl třetí: Městské jesle a rehabilitační stacionář

23.1.2015 | 09:26 | Z radnic - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami je velké téma. Pro větší informovanost a představení koncepce samotného fungování této oblasti radnice vydává formou tiskových zpráv potřebné informace tak, aby občané i samotní zastupitelé byli s touto problematikou dostatečně srozuměni. Slíbili jsme, že do dnešního dne budeme v jednotlivých dílech představovat stávající zdravotní a sociální služby. Dnes bude také zveřejněn nový koncept Centra sociálních a zdravotních služeb, kde budou tyto služby představeny v rámci jednoho celku.   Představení sociálních a zdravotních služeb Příbrami Díl třetí: Městské jesle a rehabilitační stacionář Většina rodin s malým dítětem řeší, kdy a kam zařadí svou malou ratolest do kolektivu, kde bude postaráno o jeho harmonický a správný vývoj a kde si bude postupně osvojovat všechny sebeobslužné a sociální dovednosti. Pro ty nejmenší jsou zde Městské jesle, jediné takové zařízení v Příbrami. Jeslové oddělení je určeno pro děti od šesti měsíců do dovršeného 4. roku. Stará se o ně odborný a vyškolený personál. „Je to taková oáza klidu a pohody,“ zhodnotila jesličky při návštěvě místostarostka Příbrami Alena Ženíšková. „Paní ředitelka a její kolektiv odvádí výbornou práci a já jsem moc ráda, že máme ve městě takovýto typ zařízení pro nejmenší děti,“ pokračovala dále ve svém hodnocení. V zařízení fungují i dvě oddělení rehabilitačního stacionáře. V prvním se poskytuje péče dětem do 7 let se zdravotním handicapem. Jsou zde děti s nejrůznějšími fyzickými a mentálními postiženími. V oddělení druhém je tato péče věnována dětem ve věku od 7 do 15 let, výjimečně i starším. „V souvislosti s letošní účinností zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, plánují Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram rozšířit své služby. Zaregistrováním dvou dětských skupin do evidence poskytovatelů u MPSV by byla i nadále poskytována zdravotnickými, pedagogickými a jinými odbornými pracovníky komplexní péče v souladu s plánem výchovy dítěte,“ uvedla ředitelka jesliček a rehabilitačního stacionáře paní Jitka Šnypsová. V praxi to bude znamenat, že dětské skupiny budou i nadále plnit úlohu jako dosavadní jesle, jen v rámci jiného legislativního rámce. Dále bude platit, že o děti bude co nejlépe postaráno se zřetelem na individuální potřeby a specifika osobnosti každého z nich. Stejně tak bude zachován i rehabilitační stacionář pro děti do 7 let se specifickými potřebami. Celé zařízení se stane součástí Centra zdravotních a sociálních služeb města Příbram, které by mělo začít fungovat od 1. 7. 2015. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Odborné sociální poradenství a Azylový dům

22.1.2015 | 11:25 | Z radnic - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami je velké téma. Pro větší informovanost a představení koncepce samotného fungování této oblasti radnice vydává formou tiskových zpráv potřebné informace tak, aby občané i samotní zastupitelé byli s touto problematikou dostatečně srozuměni. Do pátku budeme v jednotlivých dílech představovat stávající zdravotní a sociální služby. V pátek bude zveřejněn nový koncept Centra sociálních a zdravotních služeb, kde budou tyto služby představeny v rámci jednoho celku. Představení sociálních a zdravotních služeb Příbrami Díl druhý: Odborné sociální poradenství a Azylový dům Každý se může dostat v životě do svízelné situace, kterou není schopen zvládnout vlastními silami. Příčin a následků může být mnoho. Od partnerských neshod, domácího násilí až po ztrátu střechy nad hlavou nebo neřešitelné životní situace. Město Příbram na lidi v takovéto situaci myslí a podání pomocné ruky považuje za elementární povinnost v rámci své sociální politiky. Poradna města Příbram Prvním stupněm pomoci je odborné sociální poradenství v rámci Poradny města Příbram. Poradna sídlí v ulici Čs. armády 5, Příbram IV (bývalá kasárna 1. Máje). Město Příbram má sociální službu Odborné sociální poradenství zaregistrovanou již od roku 2010. V rámci výkonu této sociální služby poskytuje město Příbram občanům prostřednictvím sociální poradny bezplatné poradenství v oblasti rodinného práva, pracovního práva, přestupkového práva, diskriminace v právním systému, bydlení apod. Dále poskytuje dluhové poradenství (včetně zpracování podání žádosti o zahájení insolventního řízení - „osobní bankrot“), poradenství v oblasti partnerských vztahů a poradenství pro oběti trestné činnosti nebo domácího násilí. O tyto bezplatné služby je v Poradně města Příbrami především zájem mezi sociálně slabými občany, kteří nemohou využívat placené služby, zejména služby advokátních kanceláří nebo jiných specializovaných pracovišť. V roce 2011 využilo služeb poradny 431 občanů, v roce 2012 již 731 občanů, v roce 2013 zde bylo 783 občanů. V roce 2014 se poradna přestěhovala do nových prostor, její služby byly rozšířeny o pozici psychologa a právníka. V tomto roce také poradna zaznamenala celkem 1160 kontaktů s žádostí o podporu nebo pomoc. Pokud hledáte bezpečný prostor, individuální přístup, potýkáte se s dluhy nebo jiným nedostatkem, poradna je právě pro Vás. Azylový dům Mezi nejohroženější skupiny patří matky s dětmi. Pokud je postihne nějaká krizová životní situace, má pro ně město připraveno Azylový dům, kde jim poskytne potřebné zázemí. Funguje od roku 1998 a poskytuje přechodné ubytování, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci Azylového domu mohou pomoci v rámci možností i při doučování dětí nebo pořádají skupinové výtvarné a pracovní činnosti. Azylový dům i Odborné sociální poradenství bude součástí připravovaného Centra zdravotní a sociální péče. Do budoucna se v azylovém domě počítá i s rozšířením služeb pro širší klientelu, například i pro samotné ženy. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

21.1.2015 | 18:19 | Z radnic - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami je velké téma. Pro větší informovanost a představení koncepce samotného fungování této oblasti radnice vydává formou tiskových zpráv potřebné informace tak, aby občané i samotní zastupitelé byli s touto problematikou dostatečně srozuměni. Do pátku budeme v jednotlivých dílech představovat stávající zdravotní a sociální služby. V pátek bude zveřejněn nový koncept Centra sociálních a zdravotních služeb, kde budou tyto služby představeny v rámci jednoho celku.   Představení sociálních a zdravotních služeb Příbrami Díl první: Pečovatelská služba a Domov seniorů Přestavujeme zařízení, která poskytují sociální a zdravotní služby pro občany Příbrami. Pomáhají těm, kteří je nejvíce potřebují. Jsme společnost, která je založena na sociálních principech a solidárnosti. Sociální a zdravotní péče je tedy její nedílnou součástí. Dnes začneme Pečovatelskou službou města Příbram. Ta poskytuje servis občanům v celkem pěti domech s pečovatelskou službou (DPS), jednom Domově seniorů a přímo u klientů v jejich domácím prostředí. V domech s pečovatelskou službou je k dispozici více jak 300 bytů. Zde může klient využívat nejenom pohodlného bydlení, ale především všech pečovatelských služeb, které mu umožní kvalitnější život, pokud je zdravotně nebo sociálně hendikepován. Nejčastěji se poskytují služby jako asistence při osobní hygieně, rozvoz jídel a podávání stravy, nákupy, lehký úklid, doprovod k lékaři nebo na úřady, dohled nad klientem a další. Pokud to sociální situace nebo zdravotní stav vyžaduje, má občan ve věku starobního důchodu možnost ubytování v Domově seniorů. Ten sídlí na Březových horách a umožňuje poskytovat sociální služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro klienty je zajištěna i pravidelná zdravotní péče. Celkem pracuje ve všech organizací města, které poskytují tyto služby, bezmála 100 zaměstnanců. Jsou mezi nimi zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelky, kuchaři, pracovníci provozu, řidiči a další pracovníci. „Poskytování sociální a zdravotní péče má v Příbrami bohatou a dlouholetou tradici. Péče o potřebné je jedním z ukazatelů vyspělosti naší společnosti. Rozhodně v této činnosti budeme pokračovat a připravované Centrum zdravotních a sociálních služeb, kam budou zahrnuty všechny služby tohoto typu, přispěje k jejich dalšímu rozvoji a rozšíření“, uvedla 1. místostarostka Alena Ženíšková. Společně s přípravou nové koncepce se revidují současné podmínky a zásady přidělování bytů s pečovatelskou službou a v Domově seniorů tak, aby je mohli využívat ti, kteří to potřebují nejvíce. Vedení města postupně navštívilo všechny organizace, aby se seznámilo s náročnou a obětavou prací všech zaměstnanců. Uskutečnila se setkání i se samotnými klienty. Od všech se vedení města dozvědělo mnoho postřehů a podnětů, které hodlá zapracovat do nového konceptu Centra zdravotních a sociálních služeb. Další díl našeho miniseriálu bude věnován Azylovému domu a odbornému sociálnímu poradenství. Poté se budeme věnovat městským jeslím a rehabilitačnímu stacionáři, a nakonec představíme samotný nový koncept Centra sociálních a zdravotních služeb. Více na: http://www.senioripribram.cz/index.php?menu=uvod&i=domov-duchodcu   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Půjčky z rozpočtu města Příbrami: výrazné zhoršení platební kázně

21.1.2015 | 12:37 | Z radnic - V prosinci roku 2014 bylo samostatným oddělením kontroly a vnitřního auditu Městského úřadu Příbram provedeno několik auditů. Jedním z nich byla kontrola plnění smluvních podmínek příjemci půjček z rozpočtu města. V průběhu šetření byly kontrolovány bezúročné půjčky poskytnuté na základě souhlasu Zastupitelstva města Příbrami. Podařilo se dosáhnout situace, kdy díky tlaku ze strany radnice nejsou v tuto chvíli již evidovány žádné nesplacené zápůjčky po datu splatnosti. Aktuální, dosud nesplacené zápůjčky, jsou spláceny řádně, dle splátkového kalendáře. „Do budoucna se budeme muset zamyslet nad systémem zápůjček tak, aby návratnost byla zaručena, například ručením majetku,“ uvedl starosta města Jindřich Vařeka s tím, že kontrolní skupina upozorňuje na výrazné zhoršení platební kázně dlužníků v porovnání s předchozími obdobími. Povinnosti některých dlužníků splácet ve stanovených částkách a termínech nebyla plněna. Konkrétně 1. FK Příbram a.s. , Cykloklub Příbram, o.s. a Volejbalový klub Příbram, o.s. tyto povinnosti neplnily a s vrácením půjček se opozdily. „Zaměříme se i na opravy nedostatků v textech jednotlivých smluv a také na přesné vymezení termínů splatnosti a budeme se muset rozhodnout i ve věci úročení městem poskytovaných půjček,“ vysvětluje starosta a dodává, že město je povinno chránit veřejný zájem a majetek města a tento majetek využívat účelně a hospodárně. „Nemyslím si, že je správné si na straně jedné půjčovat na úrok, a na straně druhé půjčky poskytovat, a to nezajištěně a bez úroku,“ uzavřel starosta. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Jak dál s příbramskou záchytkou

20.1.2015 | 23:30 | Z radnic - Příbramská protialkoholní záchytná stanice funguje pod správou městského úřadu od roku 1993. Stávající záchytná stanice umístěná v budově bývalé I. polikliniky nesplňuje současné legislativní požadavky pro provoz zdravotnického zařízení a sídlí v nevyhovujících prostorách. To by se mělo brzy změnit. Protialkoholní stanice by mohla začít fungovat v nových prostorách, které nabídla příbramská nemocnice v areálu na Zdaboři v suterénu budovy H. Nemocnice je ochotna městu tyto prostory poskytnout, nájemní smlouva s městem, pokud to dobře půjde, by měla být projednávána v řádu dnů. Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami aktuálně Již na konci listopadu minulého roku se místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková spolu se zástupcem ředitele příbramské nemocnice pro ekonomiku a provoz Tomášem Hadžegou byli v areálu nemocnice na Zdaboři podívat. Dohodli se na společném postupu a na tom, že nemocnice je ochotna poskytnout městu tyto prostory za symbolickou jednu korunu ročně.   Město Příbram, pokud s nemocnicí nájemní smlouvu uzavře, se také bude muset podílet na nákladech souvisejících s provozem budovy a rovněž bude muset zainvestovat do úprav nových prostor tak, aby vše splňovalo současné legislativní požadavky pro provoz zdravotnického zařízení tohoto typu. Město také bude muset pro toto zařízení zajistit lékaře. „Potřebujeme vedoucího lékaře záchytné stanice a jednotlivé lékaře, kteří by nabídku sloužit na záchytné stanici přijali. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v této věci vyhlásí poptávku a lékaře osloví,“ uvedla v otázce personálního zajištění místostarosta Alena Ženíšková.   Pár informací na závěr: V současné době činí poplatek za umístění v protialkoholní záchytné stanici částku 1.500,00 Kč. Tento poplatek obvykle uhradí 30 % zachycených. Roční rozpočet záchytky byl pro rok 2014 celkem 1.875.500,00 Kč, Středočeský kraj přispěl 1.300.000,00 Kč, přispělo také 8 okolních měst (dle počtu zachycených od 5.000,00 do 15.000,00 Kč) v celkové výši 75.000,00 Kč. Nejvzdálenější místa trvalého pobytu zachycených jsou Havířov, Vyškov na Moravě, Jaroměř. Pro zajímavost také uvádíme počty zachycených za posledních 10 let: 2004 – 181 2009 – 211 2014 – 395 2005 – 191 2010 – 290 2006 – 217 2011 – 289 2007 – 234 2012 – 328 2008 – 231 2013 – 280 Níže fotodokumentace…   Foto 01.jpg: Areál nemocnice na Zdaboři: suterén budovy H. Foto 02.jpg: Prostory suterénu budovy H. Foto 03.jpg: Zprava: místostarostka Alena Ženíšková, zástupce ředitele příbramské nemocnice pro ekonomiku a provoz Tomáš Hadžega, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Robert Dikan a vedoucí Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Jitka Vacková. Foto 04.jpg a 05.jpg: Prostory v nemocniční budově H doteď sloužily jako sklad. Autor foto: Město Příbram, Pavlína Svobodová. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Víkendová kalamita městským lesům neprospěla

16.1.2015 | 13:27 | Z radnic - Víkendová větrná kalamita, která v městských lesích způsobila rozsáhlé polomy, je pryč, momentálně se sčítají škody a odstraňují následky. Bilance škod je oproti původním odhadům dvojnásobná. Vítr způsobil na lese škodu, která odpovídá cca půlroční plánované těžbě dřeva. V příbramských městských lesích byly poničeny celkem 3 až 4 tisíce kubíků dřeva. Kalamita bude zpracovávána průběžně, nejdříve to budou lokality, které jsou v Příbrami a nejblíže městu, kde se pohybuje nejvíce lidí. „Zpracovávat dřevo se budeme snažit co nejrychleji, hodně však záleží na počasí. Pokud napadne sníh, práce půjdou pomaleji. Závazný termín dokončení prací jsme si nestanovili, ale do konce února bychom měli rádi zpracovány alespoň lokality v Příbrami a jejím nejbližším okolí, lokality dále od města do konce března,“ uvedl šéf Městských lesů Příbram Ing. František Chytka s tím, že bude záležet na počasí. Do zpracování dřeva se podle Františka Chytky zapojily dva harvestorové uzly (stroj, který kácí plus vyvážecí souprava) a dvě komplexní čety (dřevorubec a buď universální traktor, nebo dřevorubci plus kůň plus traktor), tak aby odstranění následků kalamity proběhlo co nejrychleji. Návštěvníkům lesa stále hrozí nebezpečí vzniku úrazu, a proto tedy z bezpečnostních důvodů trvá zákaz vstupu do lesních porostů. „Obyvatelé dočasně nesmí vstupovat do lesa. Mohou sice chodit po lesních cestách, ale musí být maximálně opatrní a neměli by vstupovat pod stromy, které jsou natrženy nebo se nějakým způsobem naklání,“ upozorňuje František Chytka. Zákaz bude platit minimálně do konce ledna, podle situace však může trvat i déle.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Ulice Zdeňka Vojíře: přejmenování je žhavým tématem

16.1.2015 | 09:50 | Z radnic - Název ulice Zdeňka Vojíře – dříve Prokopská – je mezi obyvateli Příbrami stále diskutovaným tématem. Pro opětovné přejmenování ulice Zdeňka Vojíře (návrhy na jiné jméno ulice zatím nejsou známy) se na prvním pracovním jednání nového zastupitelstva v prosinci 2014 vyslovil klub Šance pro Příbram. Ulice Zdeňka Vojíře (původně Prokopská) musela být přejmenována z důvodu duplicitních názvů ulic: Prokopská ulice je totiž ještě na Březových Horách. V červenci o tomto problému uvedl tehdejší místostarosta Ivan Šedivý toto: "V první fázi jsme byli upozorněni Ministerstvem vnitra, že jsme povinni duplicitní názvy ulic odstranit. Proto jsme věc postoupili letopisecké komisi, která ze zásobníku, ve kterém byly kromě významných osobností také názvy našich partnerských měst, vybrala název Zdeňka Vojíře." Přejmenování ulice však vzbudilo mezi obyvateli Příbrami velkou diskusi. Místostarosta města Příbrami Václav Švenda v této věci uvedl, že požadavek na přejmenování ulice nové vedení města zaznamenalo i od občanů. "O této záležitosti se jedná. V tuto chvíli zjišťujeme, co by opětovná změna adresy pro občany a podnikatele obnášela a zda by je to spíše neobtěžovalo," uvedl k záležitosti přejmenování ulice Zdeňka Vojíře místostarosta Švenda s tím, že živnostenský odbor analýzu již provádí a její výsledky by měly být známy příští týden. Námět na opětovné přejmenování ulice bude také předložen na jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové, která zasedne v novém složení, následně bude věc projednána na jednání rady města a ve finále na zastupitelstvu. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

<<<.11121314151617>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Online kamera - Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz