Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami

8.12.2014 | 14:00 | Z radnic - Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami by mělo nově vzniknout reorganizací v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb. Nové centrum by mělo zastřešovat řadu odborných pracovišť poskytujících sociální a zdravotní služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé zdravotní či sociální situace. "Reorganizace by měla v principu spočívat v tom, že místo několika příspěvkových organizací vznikne jedna. Tato nová organizace bude pod sebou sdružovat všechny ostatní: Pečovatelskou službu, Domov pro seniory, Městské jesle a rehabilitační stacionář, Azylový dům a Poradnu města Příbrami, Protialkoholní záchytnou stanici a také nově chystané Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce,“ nastínil chystané změny starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka. „Chceme, aby se úroveň poskytovaných služeb zvýšila, aby opravdu každý, kdo to potřebuje, našel pomocnou ruku. Dalším důvodem reorganizace je ekonomická stránka věci. Cílem je získat na tyto služby co nejvíce peněz z dotačních titulů, z Norských a Evropských fondů tak, abychom ušetřili peníze z městského rozpočtu,“ pokračuje místostarostka města Bc. Alena Ženíšková. "Máme v plánu dělat zdravotní a sociální služby efektivněji a kvalitněji. Je důležité, aby tyto služby byly finančně soběstačnější, a to zejména právě získáváním většího objemu financí z dotací," dodal k otázce financování místostarosta města Mgr. Václav Švenda. "V tuto chvíli město dotuje jenom pečovatelský dům zhruba 15 miliony korun ročně. Rádi bychom z dotačních titulů získali co nejvíce, uvidíme, jak budeme úspěšní,“ pokračuje dále starosta města a dodává, že město by mělo udělat vše proto, aby ze svého rozpočtu platilo na sociální a zdravotní služby co nejméně, ideálně nulu. „Ale samozřejmě je nejdůležitější to, že v prvé řadě musíme klást důraz na odborné a na vysoké úrovni poskytované zdravotní a sociální služby a na respektování práva každého občana města na bezpodmínečný přístup k těm nejelementárnějším službám zachovávajícím lidskou důstojnost,“ zdůraznil na závěr starosta Jindřich Vařeka. Ilustrační foto z listopadové tiskové konference: autor: Město Příbram, Pavlína Svobodová.

Již můžete podávat žádosti o dotace na rok 2015

1.12.2014 | 15:39 | Z radnic - Termín zahájení podávání žádostí o finanční podporu na rok 2015 Dnešním dnem mohou občané, kluby, spolky a nejrůznější organizace žádat o dotace z rozpočtu města Příbrami. V letošním roce si mohou zájemci požádat o finanční podporu v oblastech životní prostředí, sociální věci, zdravotnictví, výchova a vzdělávání, kultura, jednorázové sportovní akce, církve a náboženské společnosti, zahraničí, rozvoj a údržba sportovišť, činnost sportovních organizací, vrcholový a výkonnostní sport a dobrovolní hasiči. Tematická zadání pro jednotlivé oblasti podpory schvaluje Rada města Příbram. Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o dotace na rok 2015 je 31. ledna, 13:00 hodin. “Uchazeči o finanční podporu musí řádně vyplnit žádost, v určeném termínu ji podat a zároveň splnit podmínky pro přidělení dotace, které stanoví Pravidla č. 1/2014,“ informuje žadatele Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a informačních služeb a dále upozorňuje na to, že žádost o finanční podporu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím internetové aplikace. Ta byla z důvodu zjednodušení a sjednocení podávání žádostí o dotace z rozpočtu města zřízena již v roce 2013. Žadatelé jí poprvé využili k podání svých žádostí pro rok 2014. „Poskytování dotací z rozpočtu města Příbram se řídí Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram. „Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22.9.2014,“ doplňuje Ing. Lea Enenkelová a dodává, že těmito pravidly se ruší všechny dosud platné zásady a jejich dodatky. Pravidla jsou obecnou částí, která je pro všechny oblasti podpory společná. K těmto pravidlům budou vždy pro daný rok vytvářena tematická zadání, ve kterých se upřesní další náležitosti. Tematická zadání pro rok 2015 byla navržena příslušnými odbory a schválena radou města dne 24.10.2014. V rámci přidělovacího řízení pro příslušné období je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost do jednotlivé oblasti podpory. Současně platí, že na tentýž, obsahově shodný projekt, nesmí být podána žádost v rámci jiné oblasti podpory města Příbram. Pokud se tak stane, budou všechny žádosti takového žadatele vyřazeny z přidělovacího řízení. „Upozorňujeme žadatele, že k řádnému podání dotace je nutné žádost podat elektronicky a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací, a to včetně příloh, pokud jsou požadovány. Písemnou žádost je třeba doručit nejpozději do 31. ledna od 13 hodin na Městský úřad Příbram“ dodává důležitou informaci Ing. Lea Enenkelová. Po dobu zahájení podávání žádosti do doby odevzdání žádosti bude aplikace žadatelům otevřena. Po vypršení tohoto termínu bude aplikace pro podávání žádostí uzavřena. Podané žádosti posoudí odborné komise města, Rada Města Příbrami je projedná a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt.   Aplikace pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram: http://dotace.pribram-city.cz/   Úplné znění Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram je na webových stránkách města zde: http://dotace.pribram-city.cz/dokumenty/   Metodický pokyn k podávání žádostí naleznete zde: http://dotace.pribram-city.cz/dokumenty/  

Agendu tiskového mluvčího radnice v Příbrami přebírá Pavlína Svobodová

18.11.2014 | 12:22 | Z radnic - Novou tiskovou mluvčí příbramské radnice se stává Pavlína Svobodová, dosavadní dlouholetá novinářka zpravodajského a publicistického serveru pribramsko.eu. Do doby, než bude schválen nový Organizační řád města Příbrami, funkci tiskové mluvčí bude vykonávat na dohodu o pracovní činnosti. „Po éře bývalé koalice ČSSD a ODS je obraz města Příbrami velmi kormutlivý. Máme před sebou velmi mnoho práce, abychom dokázali tento obraz postupně měnit k lepšímu. Pavlínu Svobodovou jsem během její více než šestileté práce pro zpravodajský a publicistický server Příbramsko.eu pečlivě sledoval, jakož i práci ostatních regionálních novinářů. A skutečně si nedovedu představit, že bychom si pro tak důležitou a zodpovědnou práci vybrali někoho jiného,“ uvádí starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka. K práci ve své nové pozici Pavlína Svobodová dodává: „S mým působením na portálu pribramsko.eu jsem se musela rozloučit. Nepovažuji totiž za vhodné, abych pracovala pro soukromý nezávislý server a zároveň representovala nové vedení příbramské radnice. Po zvážení situace jsem se rozhodla využít nabídky pana starosty Ing. Jindřicha Vařeky spoluúčastnit se svými znalostmi a zkušenostmi na zrodu nové vize Příbrami.“ Foto zdroj FB profil Pavlíny Svobodové

Do Příbrami míří další peníze, pro azylový dům i pro dobrovolné hasiče

18.8.2014 | 12:16 | Z radnic - Na svém posledním jednání Rada města odsouhlasila mimo jiné přijetí dvou dotací od Středočeského kraje. První dotací je podpora projektu "Sociálně terapeutická činnost pro uživatele služby Azylového domu", na který město získá částku 200 tisíc korun. V rámci této žádosti a smlouvy obdrží město také dotaci 100 tisíc korun na financování práce terénního pracovníka. Druhým projektem, který Středočeský kraj podpořil je rekonstrukce zásahového vozidla dobrovolných hasičů z Březových Hor. V tomto případě obdrží město jeden milion korun. Dotace pokryje dvě třetiny nákladů, jelikož rozpočet rekonstrukce zásahového vozu činí 1.460.000,- Kč. "Jsem velmi rád, že se podařilo získat pro město Příbram další finanční prostředky. Příbram je dlouhodobě vysoce úspěšná, protože máme dobře připraveny žádosti a jsme aktivní v hledání možných zdrojů dotací. Chci poděkovat i panu senátorovi Josefu Řihákovi, který se jako hejtman Středočeského kraje vždy snažil městu s žádostmi radit a podporoval tuto aktivitu. Zejména dotace pro hasiče je jeho velkou zásluhou, protože bude poskytnuta z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, což je fond, který měl pan Řihák pod svojí patronací," řekl k dotacím příbramský radní Juraj Molnár.

Prázdninový provoz mateřských škol zatím bez problémů

14.8.2014 | 11:56 | Z radnic - Uběhla již více než polovina letních školních prázdnin, a to je vhodný čas na hodnocení letního provozu mateřských škol v Příbrami. Jedním z úkolů vedení města a ředitelek jednotlivých školek je, uzpůsobit prázdninový provoz tak, aby nabídka míst pokrývala poptávku a zároveň, aby bylo možné v jednotlivých školkách provést nezbytnou údržbu a vystřídat jednotlivé pracovníky v rámci dovolených. "Tento úkol se i v letošním roce podařilo splnit. Vyžádal jsem si informace o počtu nabízených míst a jejich využití a obecně lze říci, že v červenci a na začátku srpna navštěvovalo školky asi poloviční množství dětí, než pro ně bylo připravených míst," říká radní pro školství Juraj Molnár. Příkladem může být hned první prázdninový týden. Mateřská škola V Zahradě nabízela kapacitu pro 50 dětí, předem bylo od rodičů nahlášeno dětí 25 a počet přítomných byl 17. Školka v ulici 28. října nabízí až 84 míst, nahlášeno bylo 43 dětí, ale docházelo jich pouze 18. První prázdninový týden přitom ve školkách patří mezi nejvíce exponované. V druhém prázdninovém týdnu nabízela MŠ v ulici Bratří Čapků celkem až 196 míst, předem bylo přihlášeno 109 dětí, průměrná docházka byla přitom méně než poloviční. Totéž platilo i pro Alternativní školku a v MŠ Rybička byl předpoklad splněn přesně z poloviny - z dvaceti nahlášených dětí chodilo do školky deset. "Z čísel je jasně patrné, že systém prázdninového provozu mateřských škol je dobře nastaven, nabízené kapacity vyhovují a nebyla zaznamenána ani jedna stížnost či výtka ze strany rodičů. Žádný provozní problém nepředpokládám ani do konce prázdnin. Třeba v týdnu od čtvrtého do desátého srpna navštěvovalo MŠ Pohádka 34 dětí, školka byla přitom připravena na minimálně 70 dětí, které byly nahlášeny. Prázdninový provoz školek v Příbrami je příkladem dobré spolupráce mezi vedením města, městskou komisí pro výchovu a vzdělání, ředitelkami školek a rodiči dětí," uzavírá radní Molnár.

Příbram již vyřešila problém s nedostatkem míst ve školkách

13.8.2014 | 08:23 | Z radnic - Je nesporné, že předškolní vzdělávání má velký význam pro rozvoj osobnosti dítěte. Mateřské školy jsou dnes správně vnímány jako školy, tedy jako instituce především pedagogické, které pracují dle vlastních školních vzdělávacích programů. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci svého předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy k tomu, aby se mohlo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a bude vyrůstat, a mohlo se dále příznivě rozvíjet a vzdělávat. Velkým společenským i politickým tématem je ale stále nedostatečná kapacita mateřských škol v některých městech. S problémy se potýká například Jihlava, Brno, situaci museli narychlo řešit v Pardubicích a velmi nepříznivá je situace například v okresech Praha - západ, Praha - východ. "Jsem rád, že problém s nabízenou kapacitou mateřských škol se Příbrami netýká, protože jsme ve vedení města věnovali této problematice pozornost a úsilí, podařilo se získat finanční prostředky a kapacitu přizpůsobit situaci," konstatuje příbramský radní Juraj Molnár. A čísla jeho slova potvrzují. Například ve školním roce 2010/2011 nestačila kapacita míst ve školkách pro 12 dětí, kteří do školky nemohly nastoupit. O rok později byl převis žádostí ještě výraznější, nedostalo se na 126 dětí a stejná situace byla i o rok později. "Na situaci jsme reagovali vybudováním nové školky v Žežické ulici a rázem můžeme plně uspokojit poptávku, také letos v září nastoupí do školek všechny děti, které splňují zákonné podmínky, takže bude opět nulový převis," popsal situaci dále Molnár. Shodou okolností se téma dostalo i na jednání Senátu, kde se projednával vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Návrh se dlouze diskutoval, jelikož se probírala role samospráv při tvorbě a plánování kapacit škol a školek a také pravidla pro tzv. lesní školky. "V Příbrami jsme nezaspali a nepatříme tedy mezi mnoho měst po celé republice, která budou muset od ledna využívat nový dotační program pro rozšíření počtu míst ve školkách. Příbram si uměla poradit i pomocí vlastních finančních prostředků, ale mnohé obce a příměstské části v okolních okresech se potýkají s velkým nárůstem počtu obyvatel, na který nejsou schopny reagovat právě kvůli nedostatku financí, a to je problém, který musí řešit stát. Jsem rád, že sociální demokracie se k tomuto staví čelem," doplnil senátor za příbramský obvod a bývalý příbramský starosta Josef Řihák.

V Bohutíně postaví chodník u školní jídelny, ten hlavní ale stále chybí

6.8.2014 | 10:36 | Z radnic - Během prázdnin čeká školní jídelnu v Bohutíně oprava. Součástí prací je také stavba nového chodníku před budovou jídelny. Tím se zlepší bezpečnost chodců a především dětí v této části obce. Se stavbou se začne v těchto dnech. Obec také dlouhodobě usiluje o stavbu chodníku podél hlavního silničního tahu směrem na Rožmitál pod Třemšínem. „Ten chodník je podél hlavní silnice opravdu nutný. Zhruba už pět let se pokoušíme zrealizovat jeho stavbu, máme už i stavební povolení, ale stále se nám nedaří získat dotaci,“ konstatuje bohutínský starosta Ladislav Turek. Velkým problémem byla navíc šířka plánovaného chodníku, protože vzhledem k zástavbě i silnici by chodník byl užší o několik desítek centimetrů, než povolují normy. Obec se ale snaží v tomto směru získat výjimku, aby se mohl chodník u hlavního silničního tahu v obci postavit. V letošním roce Bohutín čekají i některé investice, které jsou nutné a se kterými rozpočet původně nepočítal. Jde o dva projekty.  První je oprava stavidel nad Vysokopeckým rybníkem, ke které by mělo dojít v druhé polovině letošního roku a na tuto akci už má Bohutín odsouhlasené peníze. Investorem by měl být Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram. „Tou druhou akcí pak bude stavba polních cest v rámci kompletní pozemkové úpravy Tisová, kde vlastně prostřednictvím Pozemkového úřadu stát platí veškerou realizaci. O tento projekt jsme usilovali téměř deset let. Hotovo by mělo být do konce října,“ dodává bohutínský starosta. 

Viamo nestíhá, opravy se protáhnou

5.8.2014 | 14:52 | Z radnic - Firma Viamo Praha, s. r. o., která jako vítěz výběrového řízení realizuje městskou zakázku oprav povrchů místních komunikací nestíhá. Neschopnost dodržet stanovené termíny prací s ní okamžitě začal zadavatel, tedy město Příbram, řešit. I přes příslib prodloužení pracovní doby se však musel přepracovat harmonogram jednotlivých prací. V tiskové zprávě dnes město Příbram také uvedlo, že se omlouvá občanům za komplikace, které vyplynuly z uvedeného zdržení prací, přestože pochybení nebylo na straně města, nýbrž na straně zhotovitele stavebních prací. Zda-li dojde k uplatnění smluvních sankcí, zatím není dle mluvčího Šlechtického známo.

Doprava se v ulici 28. října obnoví s koncem prázdnin

1.8.2014 | 18:19 | Z radnic - Probíhající práce na rekonstrukci ulice 28. října v Příbrami jsou v plném proudu. K jejímu opětovnému otevření pro dopravu by podle aktuálních informací mělo dojít na konci měsíce srpna. Do této chvíle bude ulice uzavřena v celé své délce a platit budou nadále i objízdné trasy. Do konce září by pak měla být stavba ukončena kompletně, tedy včetně chodníků, laviček, herních prvků apod. „V rámci urychlení a homogenizace celého povrchu se rozhodlo, že se ulice udělá celá v kuse a pro dopravu se otevře od začátku září. Díky jednáním s firmou Strabag se nám celou stavbu podařilo uspíšit o celý měsíc. Původně mělo dojít k předání až na konci října, takto by mělo být komplet hotovo do konce září. Chceme tak vyjít vstříc nejen rodičům, kteří do škol a školek v této ulici vozí své děti, ale také samotným obyvatelům ulice,“ informoval starosta Příbram Ing. Pavel Pikrt. V současnou chvíli pomalu končí první etapa, v rámci které došlo ke kompletnímu vyfrézování a položení obrubníků. V rámci první etapy se částečně udělaly také chodníky.  Pokračovat se bude etapou druhou, během které dojde k položení povrchu v celé délce ulice 28. října. „Když je povrch položen souvisle v celé délce, za tepla a bez přerušení, pokládka je o mnoho kvalitnější,“ vysvětlil Richard Hadač z odboru silničního hospodářství a investic. V měsíci září by měla pokračovat pokládka chodníků, instalace laviček, houpaček a dalších prvků, tato etapa by však již neměla v této ulici omezovat dopravu. V rámci rekonstrukcí místních komunikací pokračují práce také v ulicích Riegrova a Čs. Armády, k obnově povrchů následně dojde také v ulicích K Drkolnovu a Prokopské.

Další investice v Příbrami: silnice a školka za 35 milionů korun

19.7.2014 | 14:34 | Z radnic - Projekty za 35 milionů korun se ve čtvrtek 17. července slavnostně zahájily v Příbrami. Jedná se o 2. etapu rekonstrukce místních komunikací a rekonstrukci školky pod Svatou Horou. Na projekty se městu podařilo získat dotaci 22 milionů z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Za posledních pár let došlo v Příbrami k rekonstrukci desítek chodníků a silnic, nyní byly vybrány ulice K Drkolnovu, Prokopská, část ulice Čs. armády a ulice Riegrova, kde bude navíc kompletně vyměněn vodovod a kanalizace. U všech ulic budou zároveň rekonstruovány přilehlé chodníky. Práce mají být dle plánu dokončeny v listopadu. Projekt financuje město s pomocí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. "Původní rozpočet projektu činil téměř 50 milionů, výběrové řízení ale cenu snížilo na asi 31 milionů korun. Dotace činí necelých 19 milionů, zbylých 12 doplatí město," řekl k projektu místopředseda výboru Regionální rady a zastupitel Středočeského kraje Josef Řihák. Dalším projektem, na který město získalo dotaci z ROP Střední Čechy je rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou. Zde jsou práce naplánovány do konce roku. Realizací projektu dojde k vytvoření samostatné ložnice pro 38 dětí v podkroví budovy, vznikne prostor pro inhalační činnost a zázemí pro pracovníky školy. "Projekt také řeší i nové vybavení v oblasti výuky, vybavení školy moderními technologiemi, pomůckami pro výuku a didaktickými pomůckami pro rozvoj schopností a dovedností dětí. Zároveň dojde k významnému zlepšení technologického zázemí díky průmyslové myčce a pračce. Součástí projektu je i dovybavení školní zahrady novými herními prvky," doplňuje informace o projektu příbramský radní Juraj Molnár. "Tento projekt má čtyřmilionový rozpočet, dotace činí tři miliony dvě stě tisíc a město tedy uhradí jen osm set tisíc. Je to další příklad, jak je důležité mít žádosti dobře připravené, aby byly úspěšné a mohlo se investovat. Jsem rád, že se takto daří získávat finance a zároveň zajišťovat práci pro firmy a jejich zaměstnance," konstatoval Josef Řihák, kterému radní Juraj Molnár a místostarosta Ivan Šedivý poděkovali za pomoc při získání dotací.  

MŠ Jana Drdy má novou ředitelku, MŠ Kličkova vila je bez ředitelky

16.7.2014 | 10:38 | Z radnic - S účinností od 1. srpna jmenovala příbramská městská rada novou ředitelku MŠ Jana Drdy. V rámci konkursního řízení, které proběhlo na počátku července schválila výběrová komise jako vhodnou uchazečku magistru Janu Šille, která byla jedinou přihlášenou. Ředitelkou školky může být podle zákona 6 let. "Paní Jana Šille splnila všechny zákonné podmínky a požadavky v rámci konkursu. Komise se shodla, že je vhodnou kandidátkou na ředitelku školky a rada města toto stanovisko podpořila," doplnil radní Juraj Molnár. Nová ředitelka se bude vybírat i pro mateřskou školku Kličkova vila. Dosavadní ředitelka Alena Rampová se totiž rozhodla ze zdravotních důvodů rezignovat na svůj post na konci června. "Chci paní Rampové poděkovat za její dlouholetou činnost, za vše, co pro děti vykonala a jak výborně pracovala," řekl Molnár.

Sportovní zařízení města Příbrami čekájí desítky milionů investic

15.7.2014 | 11:55 | Z radnic - Sportovní zařízení města Příbrami, konkrétně plavecký a zimní stadion čekají velké investice. Nejblíže realizace je výměna kotlů v aquaparku, kde byl původní rozpočet více než 11 milionů, ale vysoutěžená cena je nakonec necelých 7 milionů korun. Již v dubnu rada města schválila realizaci rekonstrukce ledových ploch zimního stadionu a zateplení budovy aquaparku. Na konci června byla schválena zadávací dokumentace obou projektů a v současé době probíhá výběrové řížení na zhotovitele prací. Rozpočet obou akcí dohromady činí asi 50 milionů korun, ale veřejná soutěž konečnou cenu pravděpodobně sníží. Na oba projekty bude město navíc čerpat dotaci, a to v celkové výši více než 15 milionů korun. O plánech rekonstrukce a přípravě realizace se informovali zástupci města přímo na místě při nedávné návštěvě. Nad plány se sešli zastupitelé města Josef Řihák a Petr Větrovský s místostarostou Ivanem Šedivým, vedoucím OSHI Zdeňkem Škaloudem a ředitelem SZM Jiřím Holobradou. "Realizací těchto investic dojde k výrazným úsporám za vytápění, bude se efektivněji hospodařit a díky zateplení bude budova i lépe vypadat. Nové moderní a bezpečné kotle sice nejsou vidět, ale i tak poznají návštěvníci investici v podobě lepšího komfortu, vytápění nebude tolik závislé na lidském faktoru," okomentoval projekty Josef Řihák, který je také častým návštěvníkem bazénu.

Rekonstrukce Ernestina spolkne 50 milionů, 30 milionů může pokrýt dotace

1.7.2014 | 15:49 | Z radnic - Příbram je dlouhodobě úspěšná v čerpání finančních prostředků z nejrůznějších dotačních zdrojů. Nyní se město přihlásilo do dotačního řízení v rámci tzv. Norských fondů, konkrétně do programu Kulturní dědictví a současné umění, zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. V rámci tohoto dotačního titulu chce město kompletně zrekonstruovat jednu z nejstarších budov v Příbrami, Zámeček - Ernestinum. Celkový rozpočet projektu činí téměř 56 milionů korun a výše požadované dotace je necelých 30 milionů. Předpokládá se však, že náklady by se v rámci vysoutěžení podařilo snížit. V průběhu července se budou posuzovat formální náležitosti žádosti a jasno, zda město dotaci obdrží by mělo být do konce roku. V případě úspěšného získání dotace projde Ernestinum opravdu komplexní rekonstrukcí. Revitalizovány budou vnitřní prostory, prosklenou konstrukcí se zastřeší atrium, změnami projde také sociální zařízení a zajištěn bude též bezbariérový provoz. V seznamu prací nebudou chybět ani sanační zásahy zlepšující stavebně technický stav zdiva a modernizací projde i technické vybavení budovy. Výměna čeká i jednotlivé složky infrastruktury - topení, elektroinstalace, zdravotní technika. V souladu s požadavky památkové péče bude obnovena též fasáda. O dalším vývoji projektu vás budeme informovat.  

<<<.1314151617>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz