Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

V Příbrami pravděpodobně začne fungovat přípravná třída

26.6.2014 | 07:05 | Z radnic - Stále častěji můžeme v televizi slýchat o přípravných třídách a jejich pozitivech. Nyní se první přípravná třída připravuje také v Příbrami, měla by vzniknout na ZŠ Bratří Čapků. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny. Počet dětí v takové třídě smí být v rozmezí sedm až patnáct a týdenní rozsah vzdělávání musí činit 18 až 22 hodin. Třídu zřizuje obec se souhlasem krajského úřadu. "Přípravné třídy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Tyto děti mohou mít problémy s komunikací, se zařazením do kolektivu, s dodržováním denního režimu a pravidel. Mohou mít sníženou přizpůsobivost, často bývají opožděné i v poznávacím vývoji," vysvětluje příbramský radní pro školství Juraj Molnár. Přípravná třída rozhodně není „nultým“ ročníkem, jak se řada rodičů nesprávně domnívá. V přípravné třídě se děti neučí číst a psát, ale měly by tu získat dovednosti, jak si později učivo osvojit. Absolvují vzdělávací program, který má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se předešlo neúspěšným začátkům ve školní docházce. První přípravná třída by se měla otevřít na ZŠ Bratří Čapků, a to 1. září 2015. K obsahu vzdělávání v přípravné třídě říká ředitelka školy Alena Mašiková: "V přípravné třídě se neznámkuje, režim je podobný dopolednímu vyučování, výhodou je malý kolektiv, dítě se naučí více soustředit, získá sebedůvěru, zvykne si na školní prostředí, posílí svoje sociální schopnosti, ale i dovednosti, osvojí si určité společenské hodnoty a připraví se na vstup do 1. třídy. Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky, pro děti se zdravotním znevýhodněním, vadou řeči či poruchou koncentrace či pro děti se sociokulturním znevýhodněním nebo z bilingvní rodiny." "Již jsem navštívil základní školu v ulici Bratří Čapků a paní ředitelka mi ukázala prostor, kde má třída vzniknout. Je potřeba provést určité stavebně-technické úpravy, aby prostor vyhovoval, ale nejedná se o nic komplikovaného. Pokud záměr schválí komise pro výchovu a vzdělání i vedení města, bude moci třída od září 2015 začít fungovat," doplnil Molnár. Na fotkách můžete vidět prostor, kde by přípravná třída měla vzniknout. Další fotografie zachycuje radního Molnára a ředitelku školy Mašikovou při prohlídce místnosti, která je pro přípravnou třídu vyčleněna.

Stanovisko TOP09 k vložené příloze ve zpravodaji Kahan

24.6.2014 | 18:16 | Z radnic - V posledních dvou vydáních městského zpravodaje Kahan se objevila vložená příloha, která bilancovala údajné úspěchy, jichž město Příbram dosáhlo v právě končícím volebním období. První vydání obsahovalo přehled zastupitelů koalice s tím, že byly uvedeny investiční akce většinou za přispění evropských peněz. Po protestech některých zastupitelů už druhé, téměř identické vydání zahrnuje fotografie všech zastupitelů. Ohrazujeme se proti takovému počínání z několika důvodů: 1) Minimálně zastupitelé TOP 09 o takovou prezentaci nestáli a nebyla s nimi konzultována. 2) Domníváme se, že peníze daňových poplatníků neslouží pro sebeprezentaci zastupitelského sboru. Příloha byla provedena na nápadně lepším papíru, kvalitnějším tiskem, měla jinou velikost a ručně se vkládala do každého vydání. To naprosto zbytečně prodražuje vydání zpravodaje. 3) Akce na fotografiích, kterými se tvůrci „předvolebního letáku“ za peníze daňových poplatníků honosí, vzbuzují mnoho pochybností. Prakticky u všech si můžeme říci, co je charakteristické pro působení současného vedení příbramské radnice. Předražené nebo zbytečné projekty, stále stejné firmy v roli úspěšných uchazečů o zakázky, vícepráce, absence diskuse s občany o zvoleném řešení… 4) Autoři letáku se pýří cizím peřím, když hovoří o dotacích. Naprosto drtivou většinu práce, která souvisí se získáváním prostředků z dotací a grantů, odvedou úředníci radnice. Díky patří především jim za kompetenci a vytrvalost. 5) TOP 09 bezhlavě nepřijímá „dotační propagandu“ vedení radnice. Dotace nejen z Evropské unie přispívají v mnoha případech k pokřivení férových konkurenčních vztahů nebo vyvolávají touhu realizovat nesmyslné projekty. Navíc vytvářejí nebezpečnou závislost měst a obcí na financování „zvenčí“, které ale brzy skončí. 6) V minulosti redakční rada Kahanu opakovaně tvrdila, že městský zpravodaj neslouží pro politickou agitaci. Otištěné letáky svědčí o tom, že buď změnila názor, nebo zareagovala na poptávku někoho vlivného. 7) Opakovaně tvrdíme, že město má lépe propagovat prodeje svého majetku, pronájmy či výběrová řízení. Tak aby nabídky vstoupily ve známost a město získalo maximum finančních prostředků. Vedení města ale není schopno zajistit, aby na internetových stránkách jemu podřízených organizacích byly například fotografie nabízených nemovitostí. Stejně tak nedokáže zajistit, aby byly nabídky zveřejněny v Kahanu. Namísto prostředků na zmiňované letáky mohla radnice kvalitně prezentovat to, co je skutečně důležité. Mgr. Václav Švenda a Mgr. Ing. Jan Cikler, zastupitelé za TOP 09   /zveřejňujeme celé stanovisko TOP09 Příbram, bez redakčních úprav/

Chcete jít volit, ale nemáte platný občanský průkaz? Nevadí.

19.5.2014 | 15:27 | Z radnic - Občas se stane, že až u volební komise člověk zjistí, že jeho občanský průkaz již před časem pozbyl platnosti. Ačkoliv je to bezesporu komplikace, volební právo vám nezmaří. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu, tedy 23. – 24. května 2014 bude totiž na MěÚ Příbram zajištěna služba, a to za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram. V budově MěÚ v ulici Gen. Tesaříka č. 19 (naproti Sokolovně) na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení evidence obyvatel v I. patře vám budou úředníci a úřednice k dispozici v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin, tedy po celou dobu voleb.  "K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu předloží občan 2 současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz. Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 a v sobotu do 13.30," doplnil mluvčí města Příbrami Ondřej Šlechtický. Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení) může volit na platný cestovní pas. Pokud máte nejasnosti ohledně dokladů, můžete využít telefonní čísla, jak na oddělení občanských průkazů a cestovních pasů (318 402 587), tak na oddělení evidence obyvatel - ohlašovnu (318 402 584).

TOP09: reakce na jednání příbramského zastupitelstva

12.5.2014 | 13:06 | Z radnic - Peníze dostávají velké kluby, na ostatní nezbývá /zveřejňujeme celé stanovisko TOP09 Příbram, bez redakčních úprav/ Minulý týden se v Příbrami uskutečnilo další veřejné jednání městského zastupitelstva, které bylo opět dlouhé a velmi výbušné. Zájemci o jeho průběh si mohou najít zápis na portálu www.pribram.cz. Pozorovatel si může povšimnout fungující hlasovací mašinérie ČSSD a ODS, což se promítá i ve skutečnosti, jak jsou napadáni zastupitelé, jež přicházejí s jinými názory.   Jádrem sporu se tentokrát staly dotace pro sportovní kluby. Důvodů je několik, ale kritiku TOP 09 je možné shrnout do tří základních bodů.   1. Město podporuje hlavně velkokluby, ostatní si rozdělují „drobné“ TOP 09 opakovaně vadí to, že většina prostředků, které jsou alokovány z městského rozpočtu, směřuje velkým sportovním klubům. Smyslem podpory sportu ze strany města by nemělo být jistit rozpočty prvoligových oddílů, které často dělají sport jako formu podnikání (1. FK Příbram je například akciová společnost), ale peníze daňových poplatníků mají jít do aktivit, které vedou k přirozenému sportovnímu vyžití občanů. Má zde být patrný prvek prevence kriminality a mají se rozvíjet fyzické předpoklady dětí, mladých i dospělých. „V Příbrami se dlouhodobě projevuje pouze snaha o podporu vrcholového sportu, přitom zjevné i skryté osobní vazby a zájmy se zde pro veřejnost argumentují tím, že dochází k propagaci města,“ říká zastupitel TOP 09 Václav Švenda.   2. Dotace versus dary Vedení města a koalici ODS a ČSSD několik posledních let vadí, že opozice napadá formu rozdělování finančních prostředků. TOP 09 má zájem na transparentním rozdělování peněz daňových poplatníků, a proto nejen v případě sportovních, ale i církevních a jiných grantů trvá na přidělování formou účelové dotace. Koalice stále tvrdí, že mezi dotacemi a dary není žádný rozdíl, přesto však dlouhodobě hlasuje tak, aby některé organizace získaly prostředky formou dotací, a jiné formou daru.   „TOP 09 považuje za velký problém fakt, že město se v případě daru vzdává části kontrolní funkce. Vlivem darů se rovněž naprosto setřela účelová složka poskytnutých financí. V současnosti kluby získávají peníze na svůj provoz, nikoliv na sport dětí a mládeže.“ říká krajský zastupitel za TOP 09 Petr Stříbrnský.   „Další problém spočívá ve vyúčtování. Koalice tvrdí, že peníze poskytnuté formou daru dostatečně kontroluje finanční úřad. To je ovšem pravda pouze z části. Finanční úřad řeší, zda se s prostředky nakládalo podle účetní legislativy, je mu však naprosto jedno, zda kluby nakládají s prostředky daňových poplatníků, jak přislíbily, když o peníze žádaly,“ upozorňuje příbramský zastupitel Jan Cikler (TOP 09). Účelové směřování peněz by měli kontrolovat kvalifikovaní městští úředníci. Případ dotací pro příbramské volejbalisty ale ukazuje, že město nedokáže vznést nejen jasné požadavky, ale také je efektivně vymáhat. Přechod na formu daru jen dokládá neschopnost vedení města zajistit transparentní nakládání s prostředky.   Dary lze tedy při výše uvedeném považovat za jednoznačnou snahu o obcházení zavedených a standardních dotačních principů.   V této souvislosti TOP 09 také vadí, že obtížnější cestu žádosti a vyúčtování ve formě dotací musí podstupovat malé příbramské oddíly nebo organizace, které navíc většinou postrádají kvalitní administrativní zázemí jako velké kluby. Tímto způsobem vytváří příbramská koalice nespravedlivý vztah mezi příjemci veřejných peněz.   3. Peníze z hazardu nejen do sportu Příbramská TOP 09 dlouhodobě vystupuje proti hazardu na území Příbrami, a to zejména ve formě takzvaných výherních automatů. Do městského rozpočtu v současnosti plynou také příjmy z loterií, které ovšem končí výhradně ve sportu. „Navrhli jsme, aby 15 % těchto příjmů bylo vyčleněno pro nízkoprahové služby, sport a aktivity, které vedou k prevenci kriminality. Naší snahou je podchytit zejména sociálně ohrožené nebo vyloučené děti a mládež v organizacích, které nevybírají členské příspěvky,“ vysvětluje Václav Švenda.   „Jestliže už v Příbrami mnoho rodin a domácností trpí tím, že jejich členové sázejí v loteriích či hrají automaty, měly by se odvody z tohoto byznysu použít pro společensky prospěšné aktivity. Ty nelze spatřovat jen v podpoře sportu, ale také ve smysluplném využití volného času dětí a mladých lidí,“ říká Petr Vácha, předseda TOP 09 Příbram, a pokračuje: „Peníze měly jít také do kulturní a sociální oblasti, na tyto potřeby ale koaliční zastupitelé opakovaně neslyší“.    PhDr. Petr Vácha, předseda TOP 09 Příbram Mgr. Václav Švenda, místopředseda TOP 09 Příbram, městský zastupitel Ing. Petr Stříbrnský, místopředseda krajské organizace TOP 09, krajský zastupitel 

Poradna města v novém

6.5.2014 | 10:59 | Z radnic - Od pondělí 12. května budou mít klienti Poradny města Příbrami možnost přicházet pro pomoc a radu do nových prostor. Ty zcela změní současné podmínky poskytování služeb, samozřejmě k lepšímu. Od tohoto termínu, pokud se podaří dořešit ještě poslední technické detaily plného provozu služby, bude poradna fungovat v budově bývalých kasáren v ulici Československé armády – u Dolejší Obory. V souvislosti s přesunem poradny ze stávajících prostor dojde také ke změně telefonických kontaktů.     Kdo nebo co všechno bude v nových prostorách fungovat? „Poradna bude poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, nízkopříjmové rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, občany s dluhy. V nových prostorách bude působit nejen sociální pracovník, jako působil dosud, ale nově také psycholog a právník,“ uvedl vedoucí OSVaZ Mgr. Robert Dikan. Poradna chce fungovat hlavně preventivně. V rámci dluhového poradenství např. spočítá skutečnou cenu (výhodnost) produktu nebo služby z oblasti finančního trhu, vysvětlí právní pojmy. Pokud již problém nastal, pojmenuje kompetence např. exekutora nebo vyhodnotí možnosti obrany proti nesprávným postupům, které na občana zkouší různé nefér společnosti nebo i jedinci. Pracovník poradny zdarma zpracuje případná podání nebo bude s klientem hledat nástroje pro řešení jeho problémové situace (např. zpracuje oblast výdajů a příjmů klienta, navrhne úpravu rodinného rozpočtu). Obětem napomůže zpracovat trestní oznámení nebo oznámení přestupku, předluženým dlužníkům vyhotoví návrh na povolení oddlužení soudem, bude umět vyhotovit opravný prostředek a mnoho dalšího. Poradna také v případě zájmu klienta poskytne nebo zprostředkuje další kontakt a případně motivuje klienta ke komunikaci s navazujícím subjektem (věřitel, exekutor, intervenční centrum, advokátní kancelář, příslušný odbor úřadu, sociální služba kompetentní řešit jiný problém klienta apod.). Hlavní význam poskytování poradenství spatřuje Dikan v ekonomické nezávislosti na jakýkoli subjekt, čímž bude garantována nestrannost v prevenci řešení zadluženosti a akutní krize. „Tím chceme bránit naše občany před hrozbami všeho druhu, včetně úplného sociálního propadu. Chceme pomáhat ve složitých a krizových situacích, pomáhat účinně se bránit proti společenské, ekonomické nebo jiné agresivitě, neférovému jednání a tím přispívat ke zvyšování kompetencí občanů právě při řešení složitých nebo náročných situací, které přináší současná společenská situace a doba,“ dodal Robert Dikan. „Poradna je financována prostředky města Příbram a státu (MPSV), proto budou služby poskytovány občanům vždy bezplatně. Na poradnu se mohou obracet její klienti anonymně, s osobními údaji klienta lze pracovat pouze až s  jeho souhlasem,“ vysvětlil starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.   V nových prostorách bude také výrazně rozšířen dosavadní provoz poradny: Pondělí 12:00–17:00 13:00-16:00 Odborné sociální poradenství Psychologické služby Úterý 07:30–12:30 09:00-15:00 Odborné sociální poradenství Právní poradenství Středa     Čtvrtek 12:00–17:00     12:00–17:00 Odborné sociální poradenství     Odborné sociální poradenství       Nové telefonní kontakty: 318 498 281, 318 498 282 E-mail zůstává stejný:  poradna@mesto-pribram.cz   Je třeba se nějakým způsobem objednávat? „Objednat se do poradny předem určitě doporučujeme. Sice v nových prostorách bude prostorná čekárna, ale objednaní klienti budou přijímáni stejně jako dosud – přednostně. Objednat se lze jak telefonicky v době provozu poradny, tak i elektronickou poštou,“ uzavřel vedoucí OSVaZ Mgr. Dikan.

Příbramské byty nelze vyprodávat za pár korun

5.5.2014 | 03:00 | Z radnic - Příbramská radnice by mohla prodat přibližně 50 městských bytů v centru města současným nájemníkům. Jde o další z řady výprodejů městského majetku, který vidíme prakticky po celou dobu současného volebního období. Radnice potřebuje získat peníze na často zbytečné, nebo předražené projekty, a tak se opět zbavuje toho, co pro město může představovat zdroj dlouhodobého a stabilního příjmu. Zástupci příbramské Topky se také domnívají, že o prodeji neproběhla žádná diskuse, přičemž na jednáních zastupitelstva vedení města vždy ujišťuje, že prodeje majetku budou podrobeny politické i veřejné debatě. Celé to tak vyvolává dojem akce „na poslední chvíli“, nakonec komunální volby budou za přibližně půlroku. Také upozorňujeme na to, že v některých domech se nacházejí lukrativní nebytové prostory. Při dřívějších prodejích si městská realitní kancelář stěžovala na to, že v privatizovaných domech se těžko hledají nájemníci pro tyto nebyty. Nabyvatelé bytů si totiž kladou více požadavků, a tak se novou privatizací mohou snížit příjmy z nebytových prostor (to za čas může vést k návrhu, aby se i odprodaly i tyto prostory). Město se v posledních dvaceti letech zbavilo několika tisíc bytů. Zejména při poslední vlně prodejů to však vzbudilo velké kontroverze. Prodej za tehdy realizované částky musíme označit jednoznačně jako výprodej. Není možné, aby město s povinností postupovat jako řádný hospodář prodávalo metr čtvereční regulérního bytu za 800 korun (tržní ceny obdobných bytů v Příbrami jsou 15–20krát vyšší). Byty s podlahovou plochou 60–70 metrů čtvereční se ještě před čtyřmi lety prodávaly za cenu kolem 50.000 korun. Někdejší nájemníci je často obratem prodali za patnáctinásobně vyšší sumy. Rozhodně nenavrhujeme, aby město vůči občanům postupovalo jako běžná realitní kancelář a přicházelo s tržními cenami, ale k těmto cenám musíme udržovat určitý vztah. Je nepřípustné, aby se město zbavovalo majetku za desetinu a méně tržní hodnoty. Zároveň také konstatujeme, že dlouhodobě nesouhlasíme s politikou současné koalice ČSSD a ODS, kdy je nejdříve v objektech požadováno poměrně nízké nájemné, a pak s odkazem na to, že náklady jsou vyšší než získané příjmy, dojde k prodeji za nízké ceny. Stalo se to v případě příbramské polikliniky v centru města a podobné argumenty jistě zazní i tentokrát. Zatím nemáme od radnice konkrétní návrh zmiňovaného prodeje bytů, ale pokud by se měl realizovat v naznačených konturách a s opakováním zkušenosti z doby před čtyřmi lety, rozhodně bychom jej nepodpořili. Prostředky do rozpočtu města je třeba získávat jinými způsoby než jednorázovými prodeji, které výrazně redukují možnosti politické reprezentace vzešlé z dalších voleb. Je třeba vytvářet především příznivé prostředí pro podnikatele, lákat investory a usilovat o snížení nezaměstnanosti. Václav Švenda a Petr Stříbrnský MO TOP 09 Příbram

Juraj Molnár: TOP09 se chytá stébel, sama nic pro město neudělala

5.5.2014 | 02:37 | Z radnic - Rozhovor s radním Jurajem Molnárem na aktuální témata. Úterní jednání zastupitelstva bude zřejmě opět časově náročné a u několika bodů lze očekávat větší diskuzi zastupitelů. K některým bodům již vznikla také diskuze na internetu. V rozhovoru radní Molnár odpovídá na čtyři otázky k nejčastějším tématům aktuálního dění. Zastupitelstvo bude na svém nejbližším jednání řešit žádosti nájemníků o převod bytů do osobního vlastnictví. Jak se k tomuto bodu stavíte? Od začátku, kdy se toto téma otevřelo k diskuzi jsem byl toho názoru, že v současné době by se byty v historických částech města prodávat neměly. Na druhou stranu, žádost občanů je na stole a s konečnou platností se k ní vyjádří právě zastupitelstvo. Mrzí mne jen některé reakce na internetu, které např. celou ČSSD hned osočují z rozprodávání městského majetku. Asi nejdůležitějším bodem jednání bude schválení rozdělení dotací do jednotlivých oblastí, kde lze očekávat diskuzi hlavně v kategorii sportu. Určitě to bude velmi živý bod jednání, diskuze je samozřejmě legitimní. Jsem přesvědčen, že jednotlivé komise svědomitě navrhly rozdělení prostředků a také v radě města jsme jednotlivé projekty probírali velmi důkladně a myslím, že návrh je spravedlivý. Komisím chci za jejich práci poděkovat. Říkáte, že návrh je spravedlivý. Objevují se námitky, že město je příliš štědré a že by se mělo více šetřit. Hospodaření města je cílem kritiky opozičních zastupitelů dlouhodobě. Hospodaření města je sice cílem kritiky, zejména ze strany TOP09, ale nevidím důvody proč by tomu tak mělo být. Hospodaření je dlouhodobě dle všech ukazatelů velmi dobré, rozpočty vyrovnané. Volby se blíží a pánové z TOP09 se chytají každého stébla, aby zakryli fakt, že za 4 roky pro město nic dobrého neudělali, s ničím konstruktivním nepřišli a teď cítí, že jim to voliči spočítají. Postupně se sestavují kandidátní listiny jednotlivých stran do podzimních voleb. Svoji roli lídra za hnutí ANO již oznámil pan Jindřich Vařeka ml. Jak vnímáte jeho kandidaturu? Pan Vařeka junior dlouhodobě odmítal vstup do politiky. Dnes říká, že impulsem mu jsou jeho neúspěchy ve výběrových řízeních na provozování baru No.1 a na prodej budovy I. polikliniky. Takže co k tomu dodat - zřejmě se necítí spokojen jako podnikatel a jde dělat byznys do politiky. Zatím to vypadá, že politická témata pak Vařeka nemá, jen plive na vše dobré, chce lidem utahovat opasky, snižovat stavy úředníků, zvyšovat nájemné, chovat se asociálně a populisticky. To odmítám.

Projekt Erasmus +

3.5.2014 | 19:10 | Z radnic - Rada města Příbrami schválila podání žádosti města Příbram o projekt "Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept na mateřských a základních školách" v rámci programu Evropské unie Erasmus+ a působení města Příbram ve funkci hlavního koordinátora tohoto projektu. "Projekt je postaven na dlouholeté spolupráci a partnerství mezi městy Příbram a Hoorn v Nizozemí s cílem podpořit předškolní vzdělávaní a základní vzdělávání v obou partnerských městech," konkretizoval radní Juraj Molnár. Do projektu budou kromě obou měst zapojeny tři školy zřizované městem Hoorn, Vzdělávací institut Středočeského kraje, Základní škola pod Sv. Horou Příbram, Waldorfská škola Příbram a mateřské školy Klubíčko, Perníková chaloupka, Jana Drdy, Školní a Bratří Čapků. "Projekt je naplánován na tři roky a mezi jeho cíle patří podpora vzdělávací a kulturní různorodosti na národní i mezinárodní úrovni, inovace a doplnění školních vzdělávacích programů, navázání na dosavadní úspěšnou spolupráci obou měst a jejich škol a samozřejmě seznámení se žáků obou zemí s tradicemi v partnerském městě. Jsem si jist, že projekt bude pro všechny zúčastněné přínosný a pro děti velmi poučný," doplňuje Juraj Molnár. Prakticky veškeré náklady spojené s projektem, ať již administrativní, tak na tzv. mobility (doprava, ubytování, stravování) jsou hrazeny z projektu, spoluúčast žadatele a příjemce podpory na financování projektu je minimální nebo zcela nulová. 

<<<.14151617>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz