Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Poplatky za komunální odpad a psí mazlíčky musí být uhrazeny do konce března

12.1.2016 | 14:09 | Z radnic - Čtvrtek 31. března 2016 je posledním dnem, do kdy musí být příbramskými občany zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a také místní poplatek ze psů. Pozornost je třeba věnovat výši poplatku za odpad, částka za něj je od 1. ledna 2016 ve výši 552 Kč za osobu za rok. Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby: 1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram: a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341), b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341), 2) v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Příbram: MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro - pokladna, MěÚ Příbram, nám. T. G. Masaryka 107, přízemí - pokladna, č. dveří 1, 3) složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).   Občané se na nás mohou obracet se svými dotazy i prostřednictvím e-mailu: popelnice@pribram.eu Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Zelená páteř pokračuje druhým setkáním

11.1.2016 | 19:57 | Z radnic - Je již známo, že Příbram má zájem získat od Ministerstva životního prostředí ČR podporu modelového řešení oživení a zatraktivnění prostoru podél Příbramského potoka - tzv. zelené páteře města. Tuto vizi město diskutuje se svými občany v aktivní a úzké spolupráci. Projektanti naplánovali několik veřejných setkání, kde má každý možnost se k této záležitosti příležitost vyjádřit. První setkání proběhlo v listopadu minulého roku, další se uskuteční již tento čtvrtek v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka Příbram. Společně s veřejností se budou presentovat zapracované návrhy, které vzešly z prvního veřejného plánování v listopadu 2015, a to i v souvislosti s vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy i organizací, které plochy na dotčeném území obhospodařují (Technické služby, Odbor životního prostředí, Sportovní zařízení města Příbrami atd.). Bude představena zpracovaná studie, rozdělená do jednotlivých částí a jednotlivých konceptů řešení. Tým architektů a projektantů se bude ještě před konečným dopracováním zajímat o názory lidí a případné návrhy, jak ještě zelenou páteř města Příbrami více obohatit. Jedná se samozřejmě prozatím o projekt na úrovni studie, řešící základní principy fungování. Popisuje problémy a nedostatky, stejně jako vyzdvihuje cenné plochy a navrhuje koncept řešení z odborného hlediska i nalezených potřeb veřejnosti a samotného města. V dalších krocích budou určeny priority města a jeho obyvatel, a na nich pak budou zpracovány další stupně projektové dokumentace, včetně řešení všech povolení a jednotlivých detailů nutných k samotné realizaci úprav. Přijďte a vyjádřete svůj názor na to, jak by měla zelená páteř města vypadat. Beseda se koná 14. ledna od 17 hodin v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka Příbram.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Tři králové navštívili město Příbram i letos

6.1.2016 | 21:02 | Z radnic - Stalo se již příbramskou tradicí, že na Tři krále, svátek Zjevení Páně, vychází od radnice Tříkrálový průvod doprovázený koledníky stejnojmenné dobročinné sbírky Farní charity Příbram. Mudrci z východu Kašpar, Melichar a Baltazar projeli 6. ledna 2016 městem - za doprovodu Svatohorských trubačů, lidových muzikantů a mnoha rodičů s dětmi - na hřbetech velbloudic z Cirkusu Kopecký. Na náměstí T. G. Masaryka se v symbolickém živém Betlémě uklonili malému Ježíškovi a k nohám mu položili zlato, kadidlo a myrhu. Zároveň byla zahájena Tříkrálová sbírka. Předtím, než průvod vyrazil na cestu, proběhlo krátké uvítání se starostou města Ing. Jindřichem Vařekou a místostarostou Mgr. Václavem Švendou, a pak už podle tradice katolických zemí napsal jeden z králů posvěcenou křídou na dveře budovy radnice zkratku K†M†B† doplněnou letopočtem 2016 – jako formuli požehnání pro letošní rok. Zkratka se dnes vykládá jako iniciály tří králů, ale původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Průvod vedený velbloudicemi Gulčitaj, Šejlou a Jasmínou šel trasou, která vedla přes Jiráskovy sady a Pražskou ulici, a zakončen byl na náměstí T. G. Masaryka. Po předání darů Tří králů Ježíškovi se slova ujal starosta města a poté pokračoval P. Jan Sokulski, CSsR, administrátor Svaté Hory. Ing. Jiří Kala, ředitel Farní charity Příbram oficiálně zahájil Tříkrálovou sbírku. Koledníky Tříkrálové sbírky bylo možné zahlédnout nejen v průvodu, ale později i po celé Příbrami. Oficiálně Tříkrálová sbírka trvá do 14. 1. 2016 a probíhá celorepublikově. Během této doby lze přispívat do sběrných kasiček koledníkům ve skupinách. Výtěžek letošní příbramské sbírky bude věnován na vybudování nového Stacionáře pro seniory a charitního centra v Jiráskových sadech v Příbrami. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Tříkrálový průvod v Příbrami

4.1.2016 | 17:41 | Z radnic - Abychom nezapomněli na tradiční událost, přinášíme našim čtenářům pozvání z radnice a program letošního Tříkrálového průvodu: T Ř Í K R Á L O V Ý   P R Ů V O D - středa 6. ledna 2016   15:45 h               tři králové vchází na radnici – přivítání panem starostou 15:50 h              vystoupení Souboru svatohorských trubačů před radnicí, v                             příp. nepříznivého počasí v budově radnice 15:55 h              příchod tří králů (Svatohorští trubači hrají – Anonym:                                    Tříkrálová fanfára). Králové píší křídou symboly na vstupní dveře radnice a odchází do dvora MěÚ čp. 107 16:00 h               oznámení lidem, že se bude zpívat píseň „My tři králové“,                                po ní vyjde průvod 16:01 h              Svatohorští trubači hrají a ostatní zpívají „My Tři králové“ (6                            slok) 16:02 h              otvírá se brána do dvora a za slavnostních fanfár Souboru                             svatohorských trubačů vyjedou tři králové na velbloudech (z                           Cirkusu Kopecký) 16:03 h              průvod vychází za doprovodu Souboru svatohorských                                   trubačů   Řazení průvodu:          v čele auto MP          anděl s hvězdou (Waldorfská škola)          tři králové na velbloudech          muzikanti, pastýři (Waldorfská škola a Gymnázium pod Svatou Horou)          zástupci města, farář, ředitel Farní charity Příbram          koledníci Tříkrálové sbírky          ostatní   Trasa průvodu: z ul. Tyršova, do ul. Hailova, Jiráskovy Sady, Lázeňská, Pražská a skončí na nám. T. G. Masaryka.   Program na nám. TGM:            na pódiu bude od 16:00 hod. živý betlém            příchod průvodu na náměstí T. G. Masaryka v cca 16:15 h (anděl a                  pastýři půjdou na pódium)            slavnostní znělka Souboru svatohorských trubačů            Tři králové vystoupí na pódium a předají dary (zlato, kadidlo,                          myrhu)jeden ze tří králů přečte proslov            znělka Souboru svatohorských trubačů            na pódium přichází pan starosta, pan farář a ředitel Farní charity            projev pana starosty            projev pana faráře            proslov ředitele Farní charity k Tříkrálové sbírce            Tři králové rozdávají dětem ovoce            hudební vystoupení: Salamandr a přátelé, Kapela Astoria Brass pod                vedením J. Šimůnka   Změny programu vyhrazeny. Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Fabián symbolicky na Nový rok odemkl CHKO Brdy

2.1.2016 | 21:40 | Z radnic - Brdy se úderem dnešní půlnoci, tedy 1. 1. 2016, staly Chráněnou krajinnou oblastí a otevřely se svým prvním návštěvníkům. U této příležitosti dnes uspořádalo město Příbram neformální oslavu této události v Příbrami – Orlově, jednom z nástupních turistických míst do Brd. Někteří se z  Příbrami do Orlova svezli historickým autobusem příbramských technických služeb, ale zájem byl tak veliký, že se bohužel na některé nedostalo. Na čtyři stovky turistů, cyklistů, Sokolů a dalších spolků a návštěvníků vyslechlo při zahájení slavnosti zajímavé informace o minulosti území, poté šťastné časy a čilý turistický ruch nově vzniklé CHKO Brdy popřál i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka spolu s místostarostou Václavem Švendou, a nakonec došlo i k setkání s Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, který je široké veřejnosti symbolicky otevřel: „Pohoří Brdské dnem tímto natrvalo odemykám k všelikému prospěchu, blahu a libosti všeckněm lidem počestným a vůle nejlepší a jim je zůstavuji, aby nikdo již více nemohl je užíti k prospěchu sobeckému, neb rejdům nekalým. Toto pohoří nechť je nadále otevřeno v každou dobu roční pro všeckny lidi dobré vůle a úmyslů čistých, aby v něm čerpali sílu, smír ducha a city povznášející, ku konání svému bohulibému.“ Svoji novou techniku, určenou na udržování pořádku v Brdech, na místě předvedla také Policie České republiky. Pak se spolu s příbramskými turisty zájemci vydali na vycházku na vrchol hory Třemošná (779 m) a vyhlídku Kazatelna. CHKO Brdy se tak po devadesáti letech otevřely veřejnosti. Foto: 01.jpg: Klub českých turistů do Orlova vyrazil pěšky, z Březových Hor. 02.jpg: Historický autobus Technických služeb města Příbrami. 03.jpg: Cyklisté v Brdech vítáni. 04.jpg: Setkání s Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, a lesní žínkou Brdonkou. 05.jpg: Policie ČR předvedla novou techniku, určenou na udržování pořádku v Brdech.    S pozdravem a přáním všeho dobrého v novém roce 2016   Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Neformální oslava otevření CHKO BRDY

22.12.2015 | 00:19 | Z radnic - U příležitosti otevření CHKO Brdy pořádá město Příbram neformální oslavu této události na Nový rok 2016 v Příbrami – Orlově, od 14.00 hodin na parkovišti a konečné linky č. 5 MHD Příbram. Účast přislíbili zástupci Správy CHKO Brdy, Vojenských lesů a statků, s.p. a Policie ČR. Spolu s příbramskými turisty se budou moci zájemci vydat na příjemnou vycházku na vrchol hory Třemošná (779 m) a vyhlídku Kazatelna, policie představí novou techniku, kterou využije při své hlídkové činnosti na území CHKO.  Očekáváme také příchod pána Brd, rytíře Fabiána s doprovodem. Stánek s občerstvením bude na místě v provozu nejpozději od 13.00 hodin. Z Příbrami vypravíme pro zájemce historický autobus, který bude možné využít i po skončení akce zpět. Dovolte, abychom Vás jménem vedení města Příbrami na tuto akci pozvali – a spolu s Vámi i Vaše známé, přátele a spoluobčany. Program: Od 12.30 hodin – provoz stánků s občerstvením 13.00 hodin – start pochodu turistů na Třemošnou (z Březových Hor, nám. J. A. Alise) 14.10 hodin – oficiální zahájení (starosta, Správa CHKO, VLS, PČR) 14.30 hodin – 14.55 Uvítáme Fabiána (scénka) 15.00 hodin – odchod účastníků výstupu na Třemošnou a Kazatelnu (cca 16.15-16.30 hod. návrat do Orlova)   JÍZDNÍ ŘÁD MIMOŘÁDNÉHO AUTOBUSU (TS Příbram): Tam: 1.1.2016 na nám.TGM v Příbrami  ve 12.20 na zastávce u KJD, odjezd ve 12.25 po trase: nám.17.listopadu (12.32-12.35) – Drkolnov, u OC Billa (12.40-12.42) – Břez.Hory, Rožmitálská (12.45-12.47) – Staré Podlesí, OÚ (12.55 – 12.53) – Orlov, parkoviště (13.05). Odjezd ve 13.10 zpět na nám.TGM po trase: Podlesí – Kaufland – Dolní Obora – nám.TGM,KJD (13.25) Ve 13.27 odjezd po stejné trase s orientačními časy: nám17.listopadu (13.33-13.35) – Drkolnov (13.40-13.41) – BH,Rožmitálská (13.44-13.45) – Podlesí (13.52-13.53) – Orlov,park. 14.02 Zde by měl zůstat do 15.40 hod. Zpět: Z Orlova v 15.40 po trase: Podlesí,OÚ (15.50) – Březové Hory,Rožmitálská (15.57) – Drkolnov, u Billy (16.02) – nám.17.listopadu (16.07) – nám.TGM,nad Uranem (16.12)– a vrací se zpět do Orlova po trase: Dolní Obora – Kaufland – Podlesí – Orlov,park. (cca 16.30 hod.).  Vyčká do 16.45 hod. Odjezd z Orlova 16.45 po stejné trase s orientačními časy: Podlesí (16.55) – BH,Rožmitálská (17.05) – Drkolnov (17.10) – nám.17.listopadu (17.16) – nám.TGM,nad Uranem (17.22).   S pozdravem Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Známe nejkrásnější vánoční ozdoby pro rok 2015

20.12.2015 | 21:46 | Z radnic - Do soutěže vyhlášené městem Příbram a organizované odborem školství, kultury a sportu se přihlásilo celkem dvanáct příbramských mateřských, základních a uměleckých škol. Vybrat ty nejkrásnější ozdoby byl skutečně nelehký úkol. Pětičlenná komise hodnotila ve dvou kategoriích: nejlepší soubor zaslaných ozdob a 5 nejlepších jednotlivých ozdob. Nejlepší mezi mateřskými školami byla nakonec zvolena MŠ Klubíčko a vítězství mezi základními a základními uměleckými školami si odnesla ZŠ ve Školní ulici. „Původně jsme chtěli vybrat pouze tři nejlepší ozdobičky, ale když jsme viděli tu krásu, rozhodli jsme se pro pět,“ uvedl k rozhodnutí jeden z členů komise místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že posuzování jednotlivých, téměř uměleckých děl, nebylo jednoduché. „Při prohlížení těch krásných zvonečků, medvídků, kouliček či andělíčků jsem úplně dostala chuť si nějakou také sama vyrobit,“ s úsměvem doplnila místostarostu Věra Holá z odboru školství, kultury a sportu. „Byli jsme velice mile překvapeni zájmem o tuto soutěž, děti i jejich pedagogové si za svoji kreativitu a šikovnost zaslouží jedničku s hvězdičkou,“ doplnil místostarosta. Ozdoby mají svůj vlastní vánoční stromeček: nejen ty vítězné, ale i ty, co nevyhrály, si tak můžete prohlédnout v Galerii Františka Drtikola, v 1. patře u vchodu. Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti jednotlivých škol proběhne 18. prosince 2015.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  

Zastupitelé schválili navýšení ceny za odpad

17.12.2015 | 15:18 | Z radnic - Nová „Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ stanovuje mimo jiné roční poplatek za svoz odpadu ve výši 552 Kč. Oproti minulosti se jedná o navýšení 84 Kč za osobu. Výpočet částky vychází ze skutečných nákladů v předchozím roce a nejsou do něj zahrnuty nevybrané poplatky od dlužníků. Vyhláška nabývá platnosti 1. 1. 2016. Původní návrh vyhlášky předložené radou města počítal dokonce se zvýšením poplatku o 180 Kč. „Vzhledem k příznivému průběhu jednání s provozovatelem skládky si již teď můžeme dovolit poplatek za svoz odpadu oproti původnímu návrhu snížit,“ uvedl důvody radní města Příbrami Václav Dvořák a zdůraznil, že poplatek je vypočítán ze skutečných nákladů. Město musí tyto náklady uhradit technickým službám a rozpočtem města by měla celá platba jen protéci. „Co město nevybere od občanů, například od neplatičů, musí zaplatit ze svého,“ doplnil Dvořák. „Zásadním posunem ve věci poplatku za svoz odpadu považuji fakt, že se podařilo snížit původně již vysoutěženou částku za demolici budov v prostoru budoucí skládky. Z původních více než 8 milionů Kč se nám podařilo dohodnout provedení těchto prací za 2,5 milionů Kč,“ vysvětlil starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že i to pozitivním směrem ovlivnilo výslednou cenu. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Reklamu na sloupech mají na starost technické služby

16.12.2015 | 09:34 | Z radnic - Reklamní plochy na cca 342 sloupech veřejného osvětlení bude od 1. ledna roku 2016 spravovat samo město Příbram a to prostřednictvím technických služeb. Reklamu na sloupech si doposud ve vybraných ulicích města pronajímala soukromá firma. „Od ledna 2016 vytvoří Technické služby města Příbrami interaktivní mapu na svých internetových stránkách, na kterých bude možné vidět sloupy využívané k reklamním účelům. S potenciálními zájemci uzavřou technické služby nové smlouvy na konkrétní sloupy, přičemž neobsazené budou v nabídce,“ uvádí k této novince ředitel Technických služeb města Příbrami Pavel Mácha. „Pronájmem město přicházelo o stotisícové příjmy do městského rozpočtu. Tento krok je dalším v řadě logických změn, které povedou k zajištění nových příjmů do městské pokladny,“ uvedl k věci místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že v minulosti řada zastupitelů nevýhodnost uzavřené smlouvy se soukromým subjektem kritizovala. „Smlouvu se nám podařilo vypovědět v nejbližším možném termínu,“ dodal místostarosta na závěr. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Seminář Kotlíková dotace a Zelená úsporám je zdarma

15.12.2015 | 10:55 | Z radnic - Středočeský kraj a Státní fond životního prostředí ČR připravují ve spolupráci s městem Příbram seminář pro potencionální žadatele o dotaci z uvedených dotačních programů.   Cílem programu Kotlíkové dotace 2015 je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Nová kotlíková dotace má jiná pravidla než v předcházejících letech. Účastníci semináře budou mít na místě možnost vyplnit formulář žádosti o kotlíkovou dotaci. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na opatření ke snížení energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken apod.), efektivní využití zdrojů energie (výměna zdrojů tepla, instalace solárních systémů a systémů zpětného získávání tepla – rekuperační jednotky) a na výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností. Náklady je možno uplatnit i zpětně. Možná je i kombinace obou uvedených programů. Účastníci semináře se dozví aktuální informace k vyhlášeným výzvám, ke způsobu podávání žádostí o dotaci, požadovaných přílohách a dalších důležitých informací včetně vyjádření energetických specialistů. Na případné dotazy budou připraveni odpovídat odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje. Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.   Seminář se uskuteční ve středu 13.1.2016 od 16:00 h v zasedací místnosti města, náměstí T.G.Masaryka 121, Příbram I (budova bývalého ředitelství RD).

Klec, která snům nohy dává

12.12.2015 | 19:09 | Z radnic - ALKA, o.p.s. dne 10.12.2015 slavnostně zahájila provoz již třetí „klece“, v níž poskytuje speciální rehabilitační metodu využívající oblek Therasuit®. Velmi žádanou terapii je možné v Alce absolvovat již od roku 2012 a počet zájemců o ni dlouhodobě převyšuje kapacitu. „Aktuálně registrujeme několik desítek čekatelů na tuto službu. Jsme jediný poskytovatel v ČR, který ji nabízí za opravdu velmi dostupných finančních podmínek. Jde nám o zpřístupnění této metody co nejvíce lidem“, říká Šárka Hájková, ředitelka ALKY. Třetí klec umožní zařazovat i klienty, u kterých dojde k akutní potřebě využít tuto terapii a prodlení by výrazně zhoršilo jejich šanci na zlepšení stavu a zároveň ji budou moci fyzioterapeuti využívat i v rámci běžné fyzioterapie. „Therasuit je pro mě možností, jak propojit vše, co mohu z hlediska své odbornosti klientovi nabídnout“, říká fyzioterapeutka Sandra Oudová a její kolegyně dodávají: „je pro nás radost sledovat pokroky klientů, ke kterým dochází při intenzivní terapii opravdu velmi rychle. Neexistuje metoda, která by v tomto Therasuit překonala.“ Třetí klec byla pořízena díky daru GE Money Bank, provoz terapie dlouhodobě podporuje nadační fond Avast a nadační fond J&T. Bez dárců by nebylo možné službu za tak výhodných podmínek poskytovat, velmi jim děkujeme za podporu. ALKA, o.p.s. www.alkaops.cz www.gemoney.cz www.nadacnifond.avast.cz www.nadacnifondjt.cz www.fragilis.cz ALKA je příbramská nezisková organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory. Máme zkušenosti s klienty s rozličnými diagnózami a tým profesionálů se srdcem na pravém místě, kteří se o ně starají. Naším cílem je umožnit každému uživateli rozvinout jeho potenciál a rodině pomoci s náročnou péčí o něj. Důraz klademe na individuální a lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou a na příjemné prostředí. Fungujeme transparentně, společensky zodpovědně a s respektem k potřebám každého, kdo naši pomoc potřebuje.

Doplatek na ubytování pro potřebné

9.12.2015 | 12:28 | Z radnic - Rada města začala individuálně posuzovat jednotlivé žádosti příjemců dávek v hmotné nouzi - doplatku na bydlení Úřad práce ke zhruba čtyřem stovkám dlouhodobě vyplácených dávek do ubytovacích zařízení řeší každý měsíc další nové žádosti týkající se právě doplatků na bydlení v ubytovnách. Nově začal tyto žádosti zpracovávat i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram. Odbor provádí u všech žadatelů vlastní sociální šetření a připravuje podklady, aby rada města výsledným souhlasem, resp. nesouhlasem vyjádřila jednoznačný postoj zejména k těm občanům, kteří mají dluhy vůči městu, dlouhodobě žijí ze sociálních dávek a nemají zájem svůj status měnit. Na posledním jednání rada města vydala z celkem dvaceti žádostí osm nesouhlasných stanovisek pro příjemce dávek v hmotné nouzi. „Bylo to zejména z důvodů nereagování na výzvy k jednání, nezdržování se na uvedené adrese, neplnění závazků vůči městu – jako jsou poplatky za komunální odpad či neuhrazené pokuty, nebo proto, že ubytovací zařízení nesplňuje podmínky dané zákonem,“ vysvětluje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková. Vzhledem k náročnosti šetření získalo město Příbram mimořádný dotační titul od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. „Získali jsme tak nástroj účinnějšího řešení nevhodných bytových podmínek zejména rodičů s dětmi a intenzivnějšího výkonu sociální práce zejména u občanů žijících dlouhodobě ze sociálních dávek,“ doplňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Robert Dikan. „Jedná se o další krůček vedoucí k plnění našeho záměru, a tím je nastavení systémového i individuálního řešení sociální situace každého občana. Zaměřujeme se mimo jiné na ty nájemce ubytoven, kteří jsou v hmotné nouzi, mají závazky vůči městu, neřeší je, dlouhodobě nepracují a jsou pasivními nebo problémovými občany,“ pokračuje místostarostka Ženíšková a dále uvádí, že tento postup je součástí sociální politiky, kterou město začíná realizovat s novou bytovou koncepcí, bude na ni navazovat proces zaměstnávání a další motivace zejména u občanů dlouhodobě závislých na sociálních dávkách. „Samozřejmostí je, že ten, kdo projeví zájem o pomoc, kdo se postaví ke svému problému či dluhům vůči městu čelem, a bude chtít svůj život nastavit lepším směrem, tomu pomůžeme,“ zdůrazňuje místostarostka. „Stanovisko obce, které teď nově po sociálním šetření u žadatelů poskytujeme úřadu práce, sice není závazné, avšak z aktuálního vyjádření ministryně práce a sociálních věcí vyplývá, že úřad práce bude ke stanovisku obce přihlížet s největší vážností,“ dodává Robert Dikan. V minulosti neměla rada města k osobám žadatelů žádné objektivní informace, a úřadu práce tak vydávala pouze formální stanovisko. Osoby, které nejsou občany města, dostávaly souhlas pouze na období 3 měsíců. Rodičům nebo rodinám s dětmi a občanům města užívající byt v ubytovacím zařízení za účelem bydlení byl vydáván souhlas na 1 rok. Součástí výše uvedeného postupu jsou ve spolupráci s úřadem práce i pravidelné kontroly přímo v hernách, během nichž se zjišťuje, zda sociální dávky nekončí právě v automatech. „Spolupráce s příbramským úřadem práce je skvělá, díky jejich přístupu dochází k posunu v této záležitosti,“ dodává na závěr místostarostka Alena Ženíšková.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

První mikulášská nadílka přilákala spoustu dětí

4.12.2015 | 20:49 | Z radnic - Město Příbram letos v premiéře přichystalo pro děti zábavnou mikulášskou nadílku. Tým organizátorů připravil na odpoledne 3. prosince pro děti i jejich rodiče rozmanitou zábavu. Na akci dorazilo neuvěřitelných 624 lidí! Zábava byla umocněna charitativním podtextem. Jako pomoc onkologicky nemocným dětem byl městem předán šek v hodnotě 7 243 Kč. Nejprve proběhly soutěže pro děti, do kterých se zapojili i rodiče, a pak už Estrádní sál Divadla Antonína Dvořáka plný dětí rozdováděla Dáda Patrasová. Žížala Jůlie, kosáci Oskárek a Klárka a další společně s Dádou roztančili celý sál. Některé děti v bezprostřední atmosféře tančily dokonce i na podiu. Hodinové vystoupení bylo završeno předáním charitativního šeku. Místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková předala za město Příbram, z rozhodnutí rady, šek v hodnotě 7.243 Kč paní Šárce Osvaldové z Nadačního fondu Šance onkoláčkům. Peníze byly městem ušetřeny za tištěná přání a poštovné. Novoročenky budou letos rozesílány elektronicky. Pak již konečně dorazil Mikuláš s čerty a andělem. Děti měly možnost Mikuláši říct básničku nebo zazpívat. Čerti byli vcelku hrůzostrašní, takže byl sálem slyšet místy dokonce i pláč . Nakonec všechny děti dostaly malou mikulášskou nadílku se sladkostmi. Věříme, že se i z této akce stane tradice, a že se děti budou moci s Mikulášem a čerty setkat i v příštím roce.   Pavlína Svobodová      a      Zuzana Kučerová      tisková mluvčí          a     vedoucí odboru kancelář města

<<<.3456789.>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Online kamera - Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz