Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Jak se bude jezdit v Brdech?

4.12.2015 | 20:40 | Z radnic - Dne 2. 12. 2015 obdržel starosta města Příbrami Jindřich Vařeka následující dopis od Vojenských lesů a statků ČR, s. p. týkající se úpravy režimu provozu na účelových komunikacích na území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Vzhledem ke změněné situaci v území rušeného Vojenského újezdu Brdy související se vznikem CHKO Brdy, vyhlášeného Nařízením vlády č. 292/1995 Sb., účinného od 1. 1. 2016, bylo město seznámeno s režimem provozu na účelových komunikacích na území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Od 1. ledna 2016 zůstává na tomto území v platnosti „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“. Většina komunikací bude opatřena závorou a zákazovou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou. Více informací naleznete zde: http://pribram.eu/aktualni-temata/rezim-provozu-na-ucelovych-komunikacich-v-chko-brdy.html   Svobodová Pavlína. tisková mluvčí

Vyjádření starosty města Příbrami k odvolání ředitelky Jitky Šperkové.

2.12.2015 | 17:06 | Z radnic - Vážení spoluobčané, odvolaná ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve své informaci občanům sděluje, že se původně ke svému odvolání nechtěla vyjadřovat, avšak po zveřejnění článku na oficiálních stránkách města Příbram svůj postoj přehodnotila. Pro pořádek, celé znění tohoto „článku“ uvádím níže: „Ředitelka centra Ing. Jitka Šperková se nedohodla s vedením města Příbrami na dalším pokračování ve své funkci. Dne 30. 11. 2015 byl pracovní poměr ředitelky zrušen, a to ve zkušební době. Rada města dne 1. 12. 2015 dočasně do funkce ředitele centra jmenovala Mgr. Dušana Strakulu, který již tuto organizaci vedl od března do června letošního roku. Nový ředitel bude centrum vést dočasně na dobu určitou, a to do 31. 1. 2016“. Mohu jen spekulovat nad tím, co přimělo paní Ing. Šperkovou k tak ostré reakci na naprosto neutrální sdělení. Je mi velmi nepříjemné, že jsem byl donucen k následující reakci, která věc dále vysvětluje. Paní Ing. Šperkové byl zrušen pracovní poměr v rámci její zkušební doby z následujících důvodů: V tuto chvíli v rámci Centra sociálních a zdravotních služeb funguje následujících 6 středisek: Domov seniorů, Pečovatelská služba, Azylový dům, Sociální poradna, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Městské jesle a rehabilitační stacionář. Prvním krokem, který jsme od nové ředitelky očekávali, byl audit poskytování sociálních a zdravotních služeb a návrh řešení vedoucích k jejich zlepšení. Dodnes (tedy ani po třech měsících) po něčem takovém ani vidu ani slechu. Je smutnou skutečností, že paní Ing. Šperková poprvé navštívila azylový dům a městské jesle až po urgenci a věřte, nevěřte, ve výsledku dva a půl měsíce poté, co byla jmenována. Taková věc se obvykle činí hned v prvních dnech po nástupu do funkce. Paní Ing. Šperková ve svém otevřeném dopise píše, že na svá pochybení nebyla upozorňována. Není to pravda. Osobně jsem se zúčastnil jednání, ve kterém se probíraly následující případy: Případ poškozené pracovní obuvi – Dne 8. 9. 2015 byl paní ředitelce nahlášen požadavek na výměnu poškozené pracovní obuvi u jednoho ze zaměstnanců Centra. Kompetence k rozhodnutí tak „závažné“ události příslušné vedoucí střediska nebyla udělena. Dne 25. 9. 2015 byl tento požadavek znovu písemně urgován. Na poradě vedení 20. 10. 2015 byl požadavek opětovně urgován. Až týden poté obdržela pracovnice novou obuv. Vyřízení případu utrženého sandálu tedy zabralo téměř dva měsíce a dostalo se až ke starostovi města. Případ rozbitého počítače - Požadavek na opravu počítače z 18. září 2015 po všech urgencích dodnes nebyl vyřešen, a to máme prosinec. Případ rozbitého technického zařízení - Opakovaně byl hlášen nefunkční stav sporáků v kuchyňkách pro klienty azylového domu a náprava nastala až po opětovných urgencích a s odstupem týdnů, nikoli hodin či dnů. Případ štěnice – Počátkem září se v jednom našem zařízení vyskytly štěnice. Během několika hodin pan Strakula písemně zpracoval návrh postupu, který zahrnoval okamžité zakoupení značkového parního čističe /Karcher/, který byl skladem. Po několika poradách došlo nakonec k zakoupení jiného čističe (třikrát dražšího), a to v polovině října!!! Štěnicím mezitím narostly rohy a tykadla… Uvedené, namátkově vybrané případy, jsou některé přihlouplé a jiné vážné. Viďme však za nimi zoufalost pracovníků, kteří se těmito hloupostmi museli opakovaně a marně zabývat, a to na úkor práce s klienty. Neschopnost rozdělit kompetence svědčí o tom, že paní Ing. Šperková se projevila jako osoba bez elementárních manažerských schopností, které jsou základním předpokladem výkony takto významné funkce. Stejně tak mne zaráží, že po její činnosti nezbyl jediný dokument, který by ona sama zpracovala. Ve svém dopise se bývalá paní ředitelka ohání svými zásluhami za podání žádostí k dotacím. Úplně stejnou zásluhu na tom mám i já jenom proto, že jsem zrovna starosta. Paní Šperková dále píše: „Odvolána jsem byla s odůvodněním, že tři mé kolegyně (z celkového počtu 160 zaměstnanců) nesouhlasí s mými kroky“. Oni tři pracovníci, ze 160, o kterých byla zmínka, jsou 3 vedoucí středisek z celkového počtu 6, kteří v mé kanceláři prohlásili, že půjdou buď oni anebo paní Šperková. Dále paní Ing. Šperková uvádí: „Dospěla jsem sama i k závěru, že pan Strakula nemá předpoklady ani pro zastávání funkce Manažera kvality a řízení služeb a proto jsem se rozhodla ukončit s ním pracovní poměr ve zkušební době. Následně jsem byla odvolána“... Toto tvrzení má malý, avšak podstatný zádrhel. Paní Ing. Šperkové byl zrušen dne 30. 11. 2015 pracovní poměr a ona následně, snad jako akt pomsty, (jinak si to vysvětlit neumím), zrušila o několik hodin později ona pracovní poměr panu Mgr. Strakulovi, který byl v té době na nemocenské, čímž vědomě způsobila administrativní problém, kvůli kterému se musela mimořádná rada města sejít znovu, a to hned na druhý den. Výše popsané jen potvrzuje, že naše rozhodnutí zrušit paní Ing. Šperkové pracovní poměr bylo více nežli správné. Obsazení funkce takto složité organizace je nutně personálním oříškem, což jsme si od samotného počátku plně uvědomovali. Sám mám s obsazováním pozic ve vrcholném managementu firem své zkušenosti. Jako příklad mohu uvést obsazování funkce obchodního ředitele nebo ředitele marketingu ve firmě RAVAK, kde se nepodařilo i přes spolupráci s těmi nejlepšími personálními agenturami tato místa obsadit ke spokojenosti všech po několik let. Každý, kdo má jakoukoli zkušenost s řízením organizace ví, že klíčovým problémem u každého nového projektu je nalezení schopného člověka, který bude schopen myšlenku realizovat. I v tomto případě budeme o nalezení správného řešení nadále usilovat. Závěrem pevně doufám, že odvolání paní Ing. Šperkové se všech, kteří sociální a zdravotní služby využívají, dotknou v tom směru, že pružnost a sociální přistup k lidem zvítězí nad byrokracií. Jindřich Vařeka Starosta města Příbram   Této reakci předcházelo toto prohlášení Vážení spoluobčané, původně jsem nechtěla na událost týkající se ukončení mého pracovního poměru v Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram vůbec reagovat, po zveřejnění článku na oficiálních stránkách Města Příbram jsem však svůj postoj přehodnotila. Ráda bych zdůraznila, že není pravda, že jsem se nedohodla s vedením města Příbrami. Žádná dohoda mi předložena nebyla. Za celou dobu mého působení ve funkci ředitelky organizace mi ze strany vedení města nebylo ani naznačeno, že bych se dopustila jakéhokoli pochybení. Do funkce ředitelky jsem byla vybrána na základě plnohodnotného výběrového řízení. Proběhlo naprosto korektně a já nabyla dojmu, že na základě mých znalostí a dlouholetých zkušeností v oboru. Od začátku svého působení v Centru jsem se, mimo jiné, věnovala možnostem, jak zkvalitnit sociální i zdravotní péči o klienta, jak nejúčinněji informovat naše občany o tom, jak jim můžeme pomoci a jak zajistit další financování služeb. Za poslední měsíc jsme finalizovali tři žádosti o dotace na všechny sociální služby jak z prostředků Středočeského kraje, tak z prostředků Evropského sociálního fondu. Tyto dotace by měly městskému rozpočtu uspořit nemalé finance. V této pracovně vypjaté situaci jsem také mohla objektivně a nestraně zhodnotit přínos našich zaměstnanců pro organizaci. Zpočátku jsem opravdu cítila podporu vedení města, která však náhle ochladla, když jsem personální záležitosti chtěla řešit sama podle svých zkušeností a ne tak, jak mi bylo opakovaně naznačováno. Dospěla jsem sama i k závěru, že pan Strakula (bývalý, dnes již současný ředitel Centra) nemá předpoklady ani pro zastávání funkce Manažera kvality a řízení služeb a proto jsem se rozhodla ukončit s ním pracovní poměr ve zkušební době. Následně jsem byla odvolána a pan Strakula se náhle vrátil ze své měsíční pracovní neschopnosti, aby mou pozici převzal. Odvolána jsem byla s odůvodněním, že tři moje kolegyně (z celkového počtu cca 160 zaměstnanců) nesouhlasí s mými kroky. Pevně doufám, že se tyto politické hry nedotknou alespoň vás. Těch, kteří sociální a zdravotní služby potřebují a využívají každý den. Se srdečným pozdravem Jitka Šperková

Vozidlům v depozitu zbývá poslední měsíc do vyřazení

30.11.2015 | 14:04 | Z radnic - Dopravní úřad opětovně vyzývá majitele vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu (dána do depozitu) před 1.7.2013, aby se do konce letošního roku dostavili na registr vozidel a prostřednictvím formuláře sdělili, kde se vozidla fyzicky nacházejí a jaký je účel jejich využití. Pokud nebude tento termín ze strany majitelů dodržen, vozidla administrativně zaniknou a v budoucnu již nikdy nebudou provozována. V pozdějších případech dočasného vyřazení (od 1.7.2013 do 31.12.2014) mají jejich majitelé rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlech, avšak nehrozí jejich administrativní zánik. V takovém případě však hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Vzhledem k očekávaným frontám na konci roku by majitelé takových vozidel neměli s návštěvou úřadu otálet.   Vedoucího Dopravního úřadu Mgr. Jan Novák

Dnešní Advent se ruší!

26.11.2015 | 15:10 | Z radnic - Vedení města Příbram na doporučení Policie ČR rozhodlo z důvodu zvýšeného bezpečnostního rizika zrušit dnešní slavnostní zahájení Adventu na nám. T. G. M.  Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě anonymního sdělení ohledně umístění výbušného nástražného systému. Vedení města žádá občany sdílet tuto informaci s co největším počtem spoluobčanů.   Děkujeme za pomoc, Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

„Bezpečná Příbram“ - nový webový portál

19.11.2015 | 15:31 | Z radnic - Město Příbram dne 19. listopadu spustilo nový projekt s názvem „Bezpečná Příbram“, který vznikl ve spolupráci mezi městem Příbram, Policií ČR – územním odborem Příbram a Městskou policií Příbram. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. „Iniciátorem projektu je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Tento projekt úspěšně jako první začali realizovat ve městě Kolín. Jeho cílem je efektivnější spolupráce mezi subjekty a především další snížení míry a závažnosti trestné činnosti,“ informoval plk. René Peták, vedoucí územního odboru Policie ČR Příbram. Vedení města a státní i městští policisté začali na projektu spolupracovat po společné návštěvě služebny státní policie Kolín v červenci tohoto roku. „Tam jsme se nechali inspirovat nadstandardní spoluprací právě těchto tří složek,“ řekl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že k tomu, aby projekt dobře fungoval, bylo nutné zajistit podmínky pro co nejužší spolupráci mezi nimi. Společné porady a každodenní výměna informací týkajících se pouliční kriminality, tato opatření byla zavedena ihned. Delší časovou přípravu si vyžádal web „Bezpečná Příbram“. „Byl jsem a  jsem stále nadšený z přístupu především státní policie,“ řekl dále starosta a dodává: „Pokud kdy nějaká rivalita mezi státní a městskou policií existovala, rozhodně už o ní nemůže být ani řeč. Webové stránky „Bezpečná Příbram“ jsou naším společným dílem. V rekordním čase, bez dlouhých řečí a bez dotací vzniklo něco, co může sloužit Příbramákům každý den.“ Chcete vědět, kde policisté plánují v Příbrami měřit rychlost? Chcete se podívat na pravidelně obnovovanou mapu kriminality? Chcete se dozvědět, která místa v Příbrami vykazují největší nehodovost? Chcete znát aktuální zprávy policie k případům, které se udály? Chcete pomoci při objasňování některých případů? To vše a mnohé jiné řeší nové webové stránky www.bezpecnapribram.cz „Sama se na nové stránky velice těším a jsem zvědavá, jak se budou občanům líbit. Jedná se o další důležitý kamínek do mozaiky prevence kriminality,“ uvedla místostarostka města Alena Ženíšková.   Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Podnikání nanečisto aneb veletrh fiktivních firem „Podzimní Příbram“

18.11.2015 | 22:08 | Z radnic - Na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Příbram ve dnech 10. a 11. listopadu proběhl již 18. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem. Jedná se o tradiční podzimní akci, na které se potkávají, soutěží a obchodují nereálné fiktivní studentské firmy z různých škol naší republiky. „Veletrh je pro žáky jednou z prvních možností, jak využít své znalosti v praxi a zúročit je s ostatními v téměř tržním prostředí,“ uvedla k veletrhu Marcela Blažková, ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy v Příbrami s tím, že akce byla dvoudenní: první den byla neveřejná část, kde se jednotlivé studentské firmy presentovaly, ukazovaly své produkty a podávaly o sobě a svých aktivitách podrobnější informace. Hodnotila se obsahová i grafická stránka prezentace, kultura vystupování, cizojazyčná komunikace a celkový dojem. Druhý den byl, to už i za účasti široké veřejnosti, věnován vlastnímu obchodování se vším, co k němu patří.  „Je skvělou zprávou, že díky příbramské obchodní akademii začíná podpora podnikání již na škole. Fiktivní firmy jsou výborným nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí. Umožňují studentům rozvíjet obchodní dovednosti, propojit teoretické znalosti z různých předmětů a lépe je tak připravit do budoucí praxe,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda, který se za město spolu se starostou Jindřichem Vařekou a místostarostkou města Alenou Ženíškovou slavnostního zahájení na příbramském Zámečku zúčastnil. Fiktivní firma je volitelný předmět, který si mohou studenti Obchodní akademie v Příbrami volit ve třetím a čtvrtém ročníku. V předmětu skupina studentů modeluje činnost firmy od jejího založení, přes celou její práci, či přípravu katalogů, obchodování až do závěru ukončení firmy na konci 4. ročníku. Studenti si sami si vybírají svůj předmět podnikáni, vybírají ze svého středu ředitele firmy, registrují se na fiktivních úřadech, realizují marketing a shánějí zboží i kupce. Studenti byli první den hodnoceni nezávislou komisí, jejímiž členy byli paní Irena Karpíšková, ředitelka Okresní hospodářské komory Příbram, Alexander Frič, učitel z partnerské obchodní akademie ze Žiaru nad Hronom a Vladimír Králíček, generální ředitel firmy J.K.R., s.r.o. Druhý den zasedala komise ve složení Lukáš Hula z CEFIFu Praha, Alexander Frič a Miroslav Jarolímek, marketingový manažer Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Výsledky obou dvou dnů veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbram můžete nalézt na webových stránkách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram zde: http://www.oapb.cz/   Pavlína Svobodová,, tisková mluvčí

ZEMAN maso-uzeniny přijímá nové zaměstnance

18.11.2015 | 20:56 | Z radnic - Areál společnosti Příbramská uzenina, která loni skončila v konkurzu, je v plném chodu. Po roce a půl, kdy brány závodu v Jinecké ulici muselo opustit několik stovek zaměstnanců, je provoz díky společnosti ZEMAN maso-uzeniny v plné síle a po první náborové vlně na začátku letošního roku přijímá další nové pracovníky. Přinášíme rozhovor s generálním ředitelem Eduardem Korandou. Areál společnosti Příbramská uzenina, která loni skončila v konkurzu, má nového majitele. Kdo jím je, jaká byla kupní cena a kdo je provozovatelem? Areál společnosti Příbramská uzenina původně koupila společnost Res Ipsa Loquitur, cena se pohybovala v desítkách milionů korun. Zpočátku byla provozovatelem společnost ZEMAN maso-uzeniny, a. s. s více jak dvacetiletou historií a zkušenostmi v masném průmyslu, která se později stala vlastníkem areálu z důvodu nutnosti velkých investic do celého objektu. V jakých městech má firma „ZEMAN maso - uzeniny“ své provozy a prodejny? Výrobní provozy společnosti se nachází v Příbrami a v Zábřehu na Moravě. Co se týče prodejen, společnost provozuje po celé ČR 120 prodejen pod značkou ZEMAN maso – uzeniny. Prodejny jsou téměř v každém větším městě, nižší pokrytí je na Moravě. Dále společnost dodává své výrobky do nadnárodních řetězců např. Penny Market, Lidl, Albert, Globus atd. Na začátku roku se v médiích psalo, že chce „ZEMAN maso - uzeniny“ svá jatka z Plzně přestěhovat do Příbrami. Ano, v současné době jsou jatka z Plzně kompletně přestěhována do Příbrami a jsou v plném provozu. Kolik zaměstnanců má příbramský provoz? Počítáte s náborem nových pracovních sil? A na jaké pozice? Od začátku našeho působení v Příbrami vytváříme nová pracovní místa. V současné době u nás pracuje přibližně 300 lidí a samozřejmě s postupnou obnovou a rozšiřováním našeho závodu budou pracovní místa ještě přibývat, v budoucnosti předpokládáme celkový počet 350 - 400 zaměstnanců. Současné portfolio volných pracovních pozic tvoří zejména pracovníci do výroby, řezníci, výrobářky, administrativní pozice, řidiči, pracovníci technických úseků, mistři a vedoucí úseků. Máte potíže s náborem kvalifikovaného personálu? Nabízíme mnoho volných pozic a využíváme velmi dobré spolupráce s Úřadem práce v Příbrami. Nesmím opomenout ani velmi dobrou spolupráci s příbramskou radnicí. Při výběru zaměstnanců preferujeme především místní zájemce. A pokud nemají přesnou kvalifikaci, jsme připraveni je k jednotlivým odvětvím samozřejmě zaučit a snažíme se využít i jejich dosavadní kvalifikace. Čím vším se v příbramském provozu zabýváte, jaké výrobky prodáváte? V provozu se nachází vlastní vepřová a hovězí porážka, bourárna, výrobna polotovarů, lahůdek, škvařeného sádla a vybraných druhů uzenin, dále expedice masa a uzenin. Postupně jsme v tomto provozu začali vyrábět také výrobky, které byly u zákazníků velmi oblíbené a ke kterým jsme získali ochranné známky. Mezi tyto výrobky patří například Brdská klobása, Brdská pálivá klobása, Čertovské špekáčky, Sněženka, Vysočina, Turistický salám apod. a jsou prodávány pod značkou Příbramská uzenina. Dále nabízíme exkluzivní řadu výrobků značky Dr. Natur. Naším cílem je především dělat kvalitní výrobky z domácích surovin, a pokud je děláte poctivě, tak největší výhrou a oceněním je na prvním místě spokojený zákazník a díky němu pak mohou přicházet i další ocenění, ať již v podobě regionálních nebo celonárodních soutěží. Některé z našich výrobků nesou ocenění Klasa, Zaručená tradiční specialita a Česká chuťovka. Jak je to s podnikovou prodejnou v Jinecké ulici? Podniková prodejna byla otevřena v samém počátku působení naší společnosti v Příbrami. Nabízí široký sortiment čerstvého masa z vlastní porážky, uzenin, lahůdek, pečiva a také zboží z teplého pultu jako je sekaná, karbanátky, pečená masa a další speciality. Jelikož se jedná o podnikovou prodejnu v místě výrobního závodu, snažíme se zákazníkovi nabídnout tu nejlepší kvalitu za akční cenu. V předchozích dnech proběhla rekonstrukce této prodejny a zákazníci byli přivítání v lepším moderním prostředí. Rád bych také zmínil, že se v areálu příbramského provozu obnovil také prodej krmného masa pro psy a kočky. Kde se mohou hlásit případní zájemci o práci a jaké pozice aktuálně poptáváte? Potřebujeme elektrikáře, řezníky, pracovníky do údržby, mzdovou účetní, řidiče, IT specialistu, dělníky do výroby a expedice. Teď se jedná o cca 25 lidí, hlásit se mohou u Mgr. Zuzany Hájkové na tel. 733 698 358 nebo e-mailu hajkova@musp.cz   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Hokejový maraton Příbram 2015

18.11.2015 | 20:25 | Z radnic - Dovolujeme si Vás informovat, že se ve dnech 20. – 21. 11. 2015 v Příbrami uskuteční Hokejový maraton Příbram 2015. V hokejovém zápasu, který se bude hrát po dobu 24 hodin non-stop mezi hokejovým oddílem SPARTAK Příbram Stará Garda a HC KOVÁRNY 1988 Kladno, se účastníci v přímém přenosu některých televizních stanic pokusí o zápis do České knihy rekordů. Vstupné na tuto akci je dobrovolné, výtěžek poputuje do Dětského domova PEPA v Lazci. Akce se koná pod záštitou města Příbram, v rámci prevence kriminality a boje proti drogové závislosti. Všichni jste srdečně zváni! S pozdravem Svobodová Pavlína, tisková mluvčí  

Zahájení adventu v Příbrami

18.11.2015 | 11:52 | Z radnic - Stejně jako každý rok, tak i letos Příbram zahájí adventní čas slavnostním rozsvícením vánočního stromu a zapálením první svíce na adventním věnci. Chybět nebude ani ohňostroj. A také jedno překvapení… Ale to prozradíme až 26. listopadu. I letos bude advent ve městě zahájen tradiční formou známou z let minulých, a to kulturním pořadem na náměstí T. G. Masaryka, ve kterém odpoledne vystoupí žáci z příbramských základních, středních a uměleckých škol a později proběhne program ve spolupráci s Rádiem Blaník. „Ještě letos proběhne zahájení adventu stejně jako v minulých letech, ale již na příští rok se chystá změna. Vzhledem k tomu, že nás v roce 2016 čeká významné výročí města, kulturní komise připravuje koncept jiný, zajímavější a uvažuje se i o změně termínu,“ vysvětluje místostarosta města Václav Švenda s tím, že je plánováno přesunout zahájení adventu ze čtvrtka na sobotu, aby si Příbramáci mohli tuto akci vychutnat v době svého volna, o víkendu. Program Zahájení adventu v Příbrami na náměstí T. G. Masaryka ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 14:00 do 20:00 hodin: 14:00 - 14:10 začátek + úvod moderátora 14:10 - 14:25 ZŠ Bratří Čapků 279 14:25 - 15:35 zvučení 14:35 - 14:55 GymBand Příbram 14:55 - 15:05 zvučení 15:00 - 18:00 vánoční dílna pro děti (ve stanu před kostelem) 15:05 - 15:20 ZUŠ A. Dvořáka Příbram 15:20 - 15:30 zvučení 15:30 - 15:50 Waldorfská škola Příbram 15:50 - 16:00 zvučení 16:00 - 16:15 ZŠ- Březové Hory, Prokopská 337 16:15 - 16:25 zvučení 16:25 - 16:40 ZUŠ nám. T. G. M. 155 16:40 - 16:50 přezvučení 16:50 - 17:30 Marcela Holanová 17:30 - 17:40 soutěže Rádia BLANÍK 17:40 - 18:10 Helena Vondráčková 18:20 - znělka města v podání Souboru svatohorských trubačů - slavnostní slovo starosty a adventní zamyšlení, rozsvícení adventní svíce a vánočního stromu 18:30 - 18:40 ohňostroj 18:40 - 19:00 zvučení, soutěže Rádia BLANÍK 19:00 - 20:00 Argema 20:00 - ukončení hudebního programu Program pro děti budou zajišťovat příbramské spolky a sdružení (Salamandr, Junák, aj.) Změna programu vyhrazena.   Oznámení o uzavírce komunikací a omezení provozu autobusů MHD a SID Z důvodu konání akce „Zahájení adventu v Příbrami 2015“, pořádané Městem Příbram, dojde k následujícím dopravním opatřením, budou uzavřeny tyto komunikace: 26. 11. 2015 od 06.00 do 22.00 hodin - průjezd okolo náměstí T. G. Masaryka (tj. mezi ul. Milínská a ul. Hailova) včetně parkovacích ploch v celém prostoru náměstí T. G. Masaryka   26. 11. 2015 od 18.00 do 20.00 hodin – ul. Hailova (od křižovatky Hailova x Jiráskovy sady x Gen. Tesaříka až okružní křižovatka na nám. T. G. Masaryka), ul. Milínská, ul. Plzeňská, (mezi křižovatkou Milínská x Špitálská až po křižovatku s ul. Plzeňská x Dvořákovo nábř. x Riegrova)   Objízdná trasa: ulicemi Špitálská, Čs. armády, Plzeňská, Riegrova, U Nemocnice, Gen. Tesaříka - obousměrně 26. 11. 2015 od 18.00 do 20.00 hodin nebude obsluhována autobusová zastávka „Příbram, nám. T.G.M.“ v ul. Plzeňská (nad Uranem), na nám. T. G. Masaryka (u kostela Sv. Jakuba) a autobusová zastávka „Příbram, Milínská – T.G.M.“ na nám. T. G. Masaryka.   Autobusy MHD a Středočeské integrované dopravy pojedou po objízdné trase.   Pavlína Svobodová tisková mluvčí  

Lidé bez přístřeší nezůstanou přes zimu bez pomoci

13.11.2015 | 15:54 | Z radnic - Na posledním jednání zastupitelé města Příbrami odsouhlasili zřízení služby Nízkoprahového denního centra s noclehárnou pro lidi bez přístřeší v areálu bývalé výtopny v ulici Československé armády. To by mělo být dokončeno v červnu příštího roku. Do doby, než bude zprovozněno, naleznou lidé bez přístřeší dočasně azyl v prostorách bývalé záchytné stanice v ulici Na Příkopech. Nízkoprahové denní centrum Na Příkopech je v provozu denně od 9 do 17,30 hodin s kapacitou maximálně 30 klientů, noclehárna s kapacitou 10 lůžek denně od 19,30 do 7 hodin s možností vstupu do 22 hodin. V mezičase od 17,30 do 19,30 hodin (a od 7 do 9 hodin) bude probíhat úklid. „Služba je určena pro všechny, kteří nemají střechu nad hlavou, nemají kde spát a jsou starší 18 let,“ říká místostarostka Alena Ženíšková a dodává, že funguje pod Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbrami. „Lidé navštěvující toto zařízení musí dodržovat obecná pravidla vzájemného soužití a musí dodržovat vnitřní pravidla centra,“ dodává místostarostka. Lidé bez přístřeší mají díky této službě možnost: osobní hygieny přípravy teplého nápoje (čaj, káva) základní sociální poradenství především v oblastech: hledání zaměstnání a ubytování, pomoc při vyřizování osobních dokladů, pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi), pomoc při řešení dluhů apod. pomoc při vyhledání zdravotní péče doplnění a obměny šatstva přenocování Nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro osoby bez přístřeší se nachází v centru města Příbrami v ulici Na Příkopech 102 (budova bývalé záchytné stanice). Službu vykonávají sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách, kteří splňují kvalifikační předpoklady dle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Kontakt na Nízkoprahové denní centrum s noclehárnou: 773 770 768, 318 498 281, 318 498 282. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Příbram uvažuje o zdražení poplatků za svoz odpadu

13.11.2015 | 15:49 | Z radnic - Na poplatcích za odpad město Příbram v roce 2014 vybralo 14,7 milionů Kč, celkové skutečné náklady však činily cca 18,5 milionů Kč. Letos budou ještě vyšší. Radní proto na svém posledním jednání doporučují zastupitelům schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku by od nového roku nově činila 648 Kč. Oproti loňskému roku by se tak jednalo o navýšení 180 Kč za osobu. Kromě pokrytí nákladů za svoz komunálního odpadu se z částky 648 Kč bude financovat provoz Sběrného dvora, svoz biologicky rozložitelných odpadů, svážení tříděných odpadů, nebezpečných odpadů, budování kulturních hnízd tříděných odpadů, rozvíjení celého systému a v neposlední řadě likvidace černých skládek. „Náklady za svoz odpadu stoupají a to zejména proto, že byla pro obyvatele našeho města zásadním způsobem rozšířena nabídka služeb. Na začátku tohoto roku jsme zprovoznili sběrný dvůr, kde šestkrát týdně mohou občané dovést velkoobjemový odpad, o 50 % jsme navýšili počet stanovišť na bioodpad, každý víkend také na tento druh odpadu přistavujeme dva velkoobjemové kontejnery," vysvětlil starosta Příbrami Jindřich Vařeka základní důvody zvýšených nákladů technických služeb v závislosti na rozšíření služeb pro občany. Ve věci zvýšení poplatku zastupitelé jednali již před rokem, návrh však zastupitelstvem neprošel. „Jenom v letošním roce činí rozdíl mezi skutečnými náklady a vybranými poplatky 2,5 milionu Kč. Další náklady vznikly rozšířením nabídky a kvality služeb v nově zprovozněném velkokapacitním sběrném dvoře s kompostárnou,“ doplnil místostarosta Václav Švenda s tím, že za této situace rada města považuje zvýšení poplatků již za nevyhnutelné. Podle vedení technických služeb ke snížení poplatku může v budoucnu vést jen snížení množství komunálních odpadů a také černých skládek, a zlepšení se v třídění. Sazba poplatku pro poplatníka, v intencích Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, je radou města navržena na částku 648 Kč, která je tvořena: z částky Kč 96 Kč za kalendářní rok (dle zákona může obec stanovit až na částku 250 Kč): kromě úhrady provozu Sběrného dvora a svozu bioodpadů bude tato částka využita na obměnu kontejnerů, na postupné budování kultivovaných hnízd tříděného odpadu a na likvidaci černých skládek. a z částky Kč 552 Kč za kalendářní rok (dle zákona může obec stanovit až na částku 750 Kč): tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku (tedy 2014) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. „Rádi bychom dotlačili město Příbram do pozice trvale udržitelného stavu. Opakem tohoto stavu je prohlubující se chátrání. Pokud se v budoucnosti město opět rozhodne vydat se příjemnou cestou trvalého chátrání, bude to už bez nás,“ uzavřel starosta města Příbrami Jindřich Vařeka. O tom, zda se poplatek zvýší, či nikoliv, by se mělo rozhodnout na listopadovém jednání Zastupitelstva města Příbrami dne 23. 11. 2015. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

ZELENÁ PÁTEŘ města Příbram

10.11.2015 | 13:56 | Z radnic - Důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přímo odráží na kvalitě našich životů a podle vedení příbramské radnice je třeba jí přikládat velkou váhu. Příbram má proto zájem získat od Ministerstva životního prostředí ČR podporu modelového řešení oživení a zatraktivnění prostoru podél Příbramského potoka - tzv. ZELENÉ PÁTEŘE města. Tuto vizi město chystá prodiskutovat v aktivní a úzké spolupráci s občany. Projektanti proto připravují několik veřejných setkání, kde bude mít každý k této záležitosti příležitost se vyjádřit. První setkání bude 12. listopadu 2015 od 17 hodin v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka Příbram. „Jsme přesvědčeni o tom, že příjemné prostředí přitahuje občany a živí tím aktivitu ve městě a zároveň i jeho atraktivitu. Investice do takového prostředí se rozhodně vyplatí,“ uvádí k chystanému projektu starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že je již prověřována možnost získat na realizaci dotační podporu. „Úkolem projektu je obnova cenného systému krajiny v tomto území a to hlavně z pohledu obyvatel města tak, aby se ZELENÁ PÁTEŘ opět stala zelenou,“ vysvětluje Klára Salzmann, autorizovaná architektka pro krajinotvorbu a zahradní architekturu, která s městem na tomto úkolu spolupracuje. „Systém zeleně, nebo systém krajiny ve městě znamená, že každý obyvatel Příbrami by měl mít možnost chodit po městě bezpečně pěšky a jezdit na kole, mít dostatek příležitostí pro hry svých dětí, nebo se zabývat sportovními aktivitami v přírodním a současně bezpečném prostředí,“ dodává architektka s tím, že systém krajiny ve městě by měl vytvořit prostor pro existenci biodiverzity, neboli zvířat, ptactva, stromů, lučních prostor, prostě toho všechno, v čem se i člověk cítí dobře. Starosta Jindřich Vařeka doplňuje: „Kultivované prostředí podvědomě ovlivňuje i chování těch, kteří se v něm pohybují“. Systém krajiny ve městě by měl podle týmu architektů také přispívat k zachytávání dešťové vody tak, aby nemusela všechna odtéct kanalizací do Litavky, ale aby zde zůstávala pro období sucha, jako například v tomto létě. „Město Příbram má všechny předpoklady pro to, aby tady lidé rádi bydleli. Přírodní potenciál města je opravdu výjimečný. Také historický vývoj města je obdivuhodný. Způsob, jakým naši předkové dokázali využít přírodní bohatství v minulosti, je hodný pozornosti,“ zdůrazňuje jedinečnost území ZELENÉ PÁTEŘE Klára Salzmann. Vývoj města Příbrami ale nebyl vždy optimální, a proto bohužel došlo k likvidaci řady míst a objektů, které by dnešní tvář města obohacovaly. Také nekoncepčnost rozvoje města způsobila, že sice nastal velký rozvoj výstavby obytných domů, na který ale ne vždy navazovala tak potřebná výstavba vybavenosti pro její obyvatele. Město, které ještě nedávno obklopovala pole, louky a lesy, dnes tvoří nepřerušovaná výstavba obytných a rodinných domů či průmyslových areálů. Město Příbram de facto nemá vytvořený systém zeleně, s výjimkou areálu Svaté Hory. Výhodou Příbrami však zůstává ono bohaté přírodní okolí. „Krajina sama nám již napovídá, že se nejedná o jednotlivé plochy, ale o systém, který by tyto funkce mohl začít plnit,“ vysvětluje dále architektka s tím, že tuto strukturu v Příbrami vytváří dvě údolí – údolí potoka Litavky a Příbramský potok, a také areál Svaté Hory. Údolí Litavky je vhodné spíše pro lesopark, protože leží v přírodním prostředí a pro Příbram znamená velmi hodnotné rekreační zázemí, které je nutno rozvíjet a nedovolit jeho nevhodnou zástavbu. Údolí Příbramského potoka leží přímo uprostřed města, vždy bylo intenzivně využíváno, v minulosti zejména jako energetická páteř pro hornickou činnost. Vznikla zde řada rybníků: Fialův, Nový, Hořejší a Dolejší Obora, Čekalikovský rybník a Kaňka. „Bohužel v minulosti došlo k řadě necitlivých zásahů do údolí, jakoby zde ani potok netekl a nebyla zde řada vodních ploch. Potok je na řadě míst již zatrubněn, což také není optimální. Protože potoky a řeky v krajině jsou základním ekostabilizačním prvkem a ve městě navíc mohou vytvářet velmi hodnotné přírodní prostředí pro jeho obyvatele,“ pokračuje architektka. V rámci ZELENÉ PÁTEŘE město plánuje revitalizaci Příbramského potoka všude tam, kde to jenom trochu jde, jedním z cílů je vytvořit tzv. dešťové zahrady s vodními rostlinami, kde se bude dešťová voda vsakovat a zůstávat pro období sucha. „Naši předkové uměli obdivuhodně pracovat s krajinou a vodou. Projekt by chtěl maximálně využít všechny historické zkušenosti práce s vodou, síť náhonů i historických objektů pro lepší zadržování vody v krajině,“ přibližuje dále Klára Salzmann s upozorněním na to, že Příbramský potok je také domovem řady vzácných živočichů, jako např. raka říčního či řady druhů ptáků. Jjejich zachování je do budoucna klíčové. „Co se týče zeleně a rybniční soustavy na Příbramském potoku, má naše město neobyčejný potenciál k rozvoji tohoto prostředí. Proč to nezkusit a nevytvořit zdravé prostředí, které by mohlo být využíváno obyvateli všech věkových, sociálních, kulturních i společenských skupin?“ dodává na závěr starosta města Jindřich Vařeka. Plánování projektu ZELENÉ PÁTEŘE se město chystá prodiskutovat v úzké spolupráci s občany. Projektanti proto připravují několik veřejných setkání, kde každý z občanů bude mít příležitost si říct, co se mu tady líbí, co ne, a co by v zelené páteři města nemělo chybět. Nejbližší setkání se uskuteční 12. listopadu 2015 od 17 hodin v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka Příbram. Besedy se můžete zúčastnit buď přímo na místě, nebo ji můžete sledovat v přímém přenosu zde: https://www.youtube.com/watch?v=7bPYjYIRJV0 Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Rada města navrhuje zastupitelstvu zakázat výherní hrací automaty na celém území města

5.11.2015 | 11:31 | Z radnic - Herny, gamblerství, automaty, hazard. Několik výrazů, které rovněž zaznívaly kampaní před loňskými komunálními volbami v Příbrami. V současnosti se může zdát, že téma již zapadlo do zapomnění, ale opak je pravdou. Novou vyhlášku, která by provozování výherních hracích přístrojů na celém území města zakazovala, projednávala tento týden rada města. Doporučuje ji zastupitelům ke schválení, ti by se tímto materiálem měli zabývat na nejbližším jednání dne 23. listopadu. „Od loňského roku trpělivě pracujeme na tom, abychom dostali hazard z území města. Naším cílem je Příbram bez automatů, a proto příbramská radnice navrhuje úplné ukončení provozu výherních hracích přístrojů na celém území města, a to nejpozději v příštím roce. Videoloterijní terminály budou mizet postupně tak, jak budou dobíhat jejich povolení, která v minulosti vydalo ministerstvo financí,“ uvedl k usnesení rady místostarosta Václav Švenda. „Uvědomujeme si, že tímto přístupem dojde do budoucna k určitému finančnímu výpadku v rozpočtu. Jedná se o částku cca 25 milionů Kč za rok. Město se však bude muset bez těchto peněz obejít, nebo je nahradit jiným způsobem,“ uvedl v této záležitosti starosta města Jindřich Vařeka s důrazem na to, že cena peněz z hazardu je pro město Příbram a jeho obyvatele příliš vysoká. „I když se tato suma může zdát vysoká, cena, kterou platíme jako společnost, je podstatně vyšší. V životě jsou hodnoty, které penězi vyčíslit nelze,“ doplňuje místostarosta Švenda s upozorněním, že lidé, kteří podlehnou závislosti na hraní automatů, pak s sebou strhávají rodinné příslušníky, a to mnohdy včetně dětí: „Společenský dopad je tedy zásadní, a trvalejší, než si uvědomujeme.“ Město má rovněž stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které říká, že je zcela v pravomoci obce regulovat provoz loterií na svém území. Zároveň obce nesmí regulací někoho zvýhodňovat a jiného diskriminovat. „Nulová varianta není diskriminační pro nikoho,“ konstatuje místostarosta Švenda. Snižování počtu míst, kde jsou provozovány výherní hrací přístroje, je navíc v souladu s koncepcí prevence kriminality města. „Samozřejmě, že pouhé snižování výherních hracích přístrojů v Příbrami nezajistí větší bezpečnost občanů, ale může společně s dalšími preventivními opatřeními v rámci každoročně zpracovávaného Městského programu prevence kriminality a pravidelné společné pochůzkové činnosti hlídek Městské policie Příbram a Policie České republiky dále přispívat ke snižování kriminality a na ni navazujících doprovodných jevů,“ vysvětluje dále starosta města. Než skončí vydaná povolení, budou mít stávající provozovatelé v rámci přechodného období prostor pro změnu podnikání, ale do budoucna nemohou počítat s dalším rozvojem těchto aktivit, či jakoukoliv podporou ze strany radnice: „Každý podnikatel, který generuje pracovní místa, je pro nás partnerem. Bohužel tento druh podnikání provází příliš mnoho sociopatologických jevů,“ dodává místostarosta města Příbrami Václav Švenda na závěr s tím, že žádné nové povolení nebude vydáno, žádné končící prodlouženo. V této záležitosti budou zastupitelé města Příbrami jednat 23. listopadu.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

<<<.45678910.>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz